1. Barbash V. А., Yashchenko О. V., Alushkin S. V. Obtaining of optically transparent nanocellulose films//3rd International research and practice conference "Nanotechnology and Nanomaterials" NANO-2015 August 26 - 29, 2015, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, p.319

2. V. А. Barbash, О. V. Yashchenko, S. V. Alushkin. Preparation methods of obtaining nanocellulose films// Book of abstracts Ukrainian–German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology. 21–25 September, 2015 ,Kyiv, Ukraine, p.255

3. Барбаш В.А., Нагорна Ю.М. Делігніфікація волокон льону у середовищі пероксид водню – оцтова кислота – вода з використанням різних каталізаторів// Матеріали XII міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2015». – К.: НАУ, 2015., с.26.29-26.32

4. Барбаш В.А., Ященко О.В. Органосольвентна делігніфікація волокон конопель // Матеріали XII міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2015». – К.: НАУ, 2015,с.26.57-26.60.

5. Нагорна Ю.М. Барбаш В.А. Застосування технології органосольвентного варіння для зменшення техногенного навантаження на довкілля// Охорона довкілля: зб. наук. статей XI Всеукраїнських наукових Таліївських читань.- Х.: ХНУ ім.. В.Н.Каразіна, 2015, с.59-61

1. Ditiashova I.G., Vember V.V. The influence of herbicides on the catalase activity of Elodea canadensis Michx. // XXXVI Międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika „AQUA-2016”, (2–3 czerwca 2016, Płock, Polska). - Płock: Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Institut Budownictwa, 2016. - P. 38-43.

2. Вембер В.В., Гаркушина А.О. Використання біохімічних показників в системі екологічного моніторингу поверхневих вод // Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ, Україна). / Укладач Д.Е. Бенатов. - К.: НТУУ «КПІ», 2016. - С. 17-18.

3. Вембер В.В., Спільна В.Г. Визначення токсичності інсектицидних препаратів методом біотестування // Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ, Україна). / Укладач Д.Е. Бенатов. - К.: НТУУ «КПІ», 2016. - С. 19-20.

4. Лавриненко О.М., Вембер В.В., Щукін Ю.С. Формування частинок залізовмісних фаз корозійного та біогенного походження в присутності катіонів нікелю // Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ, Україна). / Укладач Д.Е. Бенатов. - К.: НТУУ «КПІ», 2016. - С. 102-104.

5. Дітяшова І.Г., Вембер В.В. Використання каталазної активності в якості чутливого тесту на токсичну дію гербіцидів // Збірник тез доповідей Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» 2015-2016 навчального року (16-18 березень 2016, Полтава). - Полтава: ПолтНТУ, 2016.

1. Старосила Ю.С., Плосконос В.Г. "Застосування методу групового урахування аргументів (МГУА) в дослідженнях з використання модифікованих кукурудзяних крохмальних клеїв у виробництві паперу та картону" // Зб. тез доповідей XYІІІ всеукраїнської наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих учених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів", К, 2016. – С. 117-118.

2. Мазенко Н.В., Остапенко А.А., Плосконос В.Г. "Деякі аспекти процесу старіння целюлозних волокон в друкарських видах паперу"// Зб. тез доповідей XІХ всеукраїнської наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих учених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів", К, 2017. - С. 97 -98 .

3. Кузнєцова Т.П., Остапенко А.А., Плосконос В.Г. "Дослідження з метою підвищення довговічності друкарських видів паперу" // Зб. тез доповідей XІХ всеукраїнської наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих учених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів", К, 2017. - С. 95-96 .

4. Глущенко А.С., Радовенчик Я.В., Радовенчик В.М. Исследование эффективности бытовых фильтров для очистки воды // Зб. наук. праць ХІІ Міжнар. наук. – практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів: Ч. 1. – Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – С. 261 – 262.

5. Нещерет Т. С., Радовенчик В.М. Видалення із води іонів важких металів шляхом фільтрування через завантаження із шматків карбонату кальцію // Матеріали ІІІ Міжнарoднoї наукoвo-практичнoї кoнференції cтудентів, магіcтрантів та аcпіарнтів "Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки", Харків, 2017. – С. 149 – 153.