1. Антоненко Л.П., Сидоренко С.В., Білан О.А., Білан А.Д. Ковпачкова газорозподільна решітка для апаратів із псевдо зрідженим шаром. – Пат. України № 51897 від 15.09.2010 р. – заявник - НТУУ «КПІ».

2. Черьопкіна Р.І., Примаков С.П., Шийка С.М. Спосіб отримання целюлози для хімічної переробки. - Пат. України №45206 від 26.10.2009 р. – заявник - НТУУ «КПІ».

3. Барбаш В.А., Трембус І.В. Спосіб отримання органосольвентного волокнистого напівфабрикату – Пат. України № 50744 від 25.06.2010 р. - заявник - НТУУ «КПІ».

4. Гомеля М.Д., Радовенчик Я.В. Автоматизований сифонно-капілярний фільтр. – Пат. України №52546 від 25.08.2010 р. - заявник - НТУУ «КПІ».

5. Гомеля М.Д., Радовенчик Я.В. Продуктивний спосіб очищення рідини. – Пат. України №53884 від 25.10.2010 р. - заявник - НТУУ «КПІ».

1. Чучуліна Н. В.,Мариніч Р. Г., Демишок Т. І., Антоненко Л. П. Вивчення впливу хімічних допоміжних речовин на фізико- механічні показники нетканого матеріалу// Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.62-64.

2. Баранова Д. А., Абросімов В. Г., Дзюбак О. М., Антоненко Л. П. Виготовлення газетного паперу з макулатурної маси, очищеної методом флотації// Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.88-89.

3. Косыгина И. М., Савченко О. А., Астафьева К. В. Динамика регенерации карбоксильного катионита серной кислотой в режиме взрыхления слоя// Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.97-98.

4. Макаренко А. О., Плосконос В. Г., Белозерова О. М., Євсєєв М. М. Вплив процесу розмелювання макулатури на фізико- механічні показники паперу// Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.104-105.

5. Білан А. Д., Антоненко Л. П., Івашкевич О. О., Мохначук О. В. Вплив модифікованих крохмальних клеїв на швидкість зневоднення маси// Зб. доп. ХІІІ Міжн. конф. «Екологія. Людина. Суспільство.». – К.:КПІ, 2010.- С.106-107.

Навчальні посібники з грифом МОН:

1. Радовенчик В.М., Гомеля М.Д. Тверді відходи: Збір, переробка, складування : Навч. посібник. – К.:Кондор, 2010. - 550 с.

2. Антоненко Л.П., Дейкун І.М., Гомеля М.Д. Очистка та рекуперація промислових викидів целюлозно-паперових виробництв: Навч. посібник. – К.:НТУУ «КПІ», 2010. – 188 с.

3. Гомеля М.Д., Крисенко Т.В., Омельчук Ю.А. Методи та технології очищення стічних вод: Навч. посібник. – Севастополь: СНУЯЕіП, 2010. – 244 с.

4. Екологічна безпека / М.Д.Гомеля, Т.О.Шаблій, О.В.Глушко, В.С.Камаєв. – К..: ТОВ «Інфодрук», 2010. – 246 с.

1. Антоненко Л. П., Білан А. Д., Бутмарчук Т. А. Складанний Д. М. Вплив катіонованих крохмалів на целюлозне волокно // УПАКОВКА, 2010. – №2. – С. 22-24.

З метою вивчення впливу катіонних клеїв на утримування дрібного волокна на сітці досліджували вплив крохмальних клеїв КУ-1 та КД-2, які були отримані в лабораторії кафедри Е та ТРП НТУУ «КПІ», на целюлозне волокно з листяної деревини. Отримані результати свідчать, що ці клеї дають змогу отримати відливки з показниками, які значно перевищують показники відливків, отриманих з використанням клею Жуковського, та не поступаються зразкам виготовленим з клеєм церезан.

With the aim of investigation of cation glues’ influence on shallow fiber retaining on the net, the influence of starch glues such as КУ-1 and КД-2 received in the laboratories of E and TRP Department of NTUU ‘KPI’, on leaf wood cellulose fiber was researched. The obtained results confirm the fact that these glues give the possibility to receive casts with parameters which overcome of that ones received with the use of Zhukovsky glue, not worse than samples produced with the ceresan glue.