1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Технологія та обладнання захисту атмосфери" для студентів спеціальності 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Уклад. М.Д.Гомеля, С.А.Нестеренко, О.І.
 2. Іваненко, О.А.Отрох. - К.: НТУУ КПІ, 2007. - 30 с. 
 3. Основи загальної гідрології та гідрометрії: Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Уклад. Радовенчик В.М., Гомеля М.Д., Іваненко О.І. - К.: НТУУ КПI, 2007. - 152 с.
 4. Антоненко Л.П., Дейкун І.М., Черьопкіна Р.І. Технологія виробництва деревної маси та комплексна хімічна переробка деревини: Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення курсу для студентів спеціальності "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини" заочна форма навчання. - К., НТУУ "КПІ", 2006. - 28 с.
 5. Антоненко Л.П., Дейкун І.М., Черьопкіна Р.І. Очистка та рекуперація промислових викидів ЦПВ: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини". - К., НТУУ "КПІ", 2006. - 76 с.
 6. Астратов М.С., Мовчанюк О.М. Методичні вказівки до виконання та оформлення результатів магістерських, дипломних та курсових робіт. Навчальне видання. Методичні вказівки - К.: ВПК НТУУ "КПІ" "Політехніка" - 2007. - 36 с.
 7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Технологія та обладнання захисту атмосфери" для студенів спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: М.Д. Гомеля, С.А. Нестеренко, О.І. Іваненко, О.А. Отрох - К.: НТУУ "КПІ", 2007. - 30 с. - Укр. мовою.
 8. Астратов М.С., Щур Д.В. Фільтрувальний сортувальний папероподібний матеріал, переважно папір. Деклараційний патент на корисну модель. Україна D 21Н13/00 /7391/ Бюл. № 6 від 15.06.2005.
 9. Астратов М.С., Щур Д.В. Спосіб виготовлення паперу. Деклараційний патент на корисну модель. Україна D 21Н13/00 /7392/ Бюл. № 6 від 15.06.2005.
 10. Астратов М.С., Щур Д.В. Фарбований папір та спосіб його виготовлення. Патент України. UА № 78792 Бюл. № 5 від 25.04.2007.
 11. Антоненко Л.П., Васильчук О.В., Куликовська М.В., Сіроштан Н.К. Спосіб отримання целюлози. Патент на корисну модель UА № 26866 МПК (2006) Д21С3/00 10.10.2007 р. Бюл. № 16.
 12. Примаков С.П., Барбаш В.А., Черьопкіна Р.І., Слєпченко Р.Ю. Спосіб отримання содової солом'яної напівцелюлози. Патент на корисну модель UA № 29443 МПК (2006) D21С3/00 10.01.2008 р.
 13. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Глушко О.В. Спосіб очищення води від іонів нікелю. Пат. 22853 Україна, МПК С 02F1/42. №200613908; Заявл. 27.12.2006; Опубл. 25.04.2007, Бюл. №5.
 14. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Глушко О.В. Спосіб очищення води від іонів цинку. Пат.18747 Україна МПК С 01G9/00, С 02F1/42,. №200606033; Заявл. 31.05.2006; Опубл. 15.11.2006, Бюл. №11.
 15. Астратов М.С., Гомеля М.Д. Лабораторний практикум з технології паперу. Навчальний посібник ТОВ. "Поліграф Консалтинг" - 2005. - 124 с.
 16. Астратов М.С., Гомеля М.Д., Мовчанюк О.М. Технологія переробки паперу та картону. Частина І. Навчальний посібник - К.: ВПК, НТУУ "КПІ", "Політехніка" - 2007. -4-1. - 234 с.
 17. Бутченко Л.І. Практикум з екології.- Київ: НТУУ "КПІ", ПЛ, 2005.-134 с.
 18. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія і практикум: 3-е вид.- Київ: Лібра, 2006.-368 с.
 19. Гомеля, І.М. Дейкун, Т.В. Крисенко Очисні споруди. Основи проектування (навчальний посібник). ІВЦ "Видавництво "Політехніка"".- 2007.- 170 с.
 20. Куций В.Г., Бутченко Л.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія". Розділ "Хімічні методи аналізу" для студентів нехімічних спеціальностей.- Київ: НТУУ "КПІ", 2006.- 19 с.
 21. Бутченко Л.І. Природа в житті українського народу.- Київ: Лібра, 2007.- 184 с.
 22. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Технологія та обладнання захисту атмосфери" для студенів спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: М.Д. Гомеля, С.А. Нестеренко, О.І. Іваненко, О.А. Отрох - К.: НТУУ "КПІ", 2007. - 30 с. - Укр. мовою.
 23. Радовенчик В.М., Глушко О.В. Вилучення нікелю з промивних вод гальванічних виробництв. "Наукові вісті НТУУ "КПІ"", 2006, № 6 с.123-127.
 24. Радовенчик В.М., Глушко О.В. Малоотходная ионообменная технология очистки гальваностоков от ионов цинка. "Экотехнологии и ресурсосбережение", 2006, № 5, с.60-63.
 25. Крисенко Т.В. Використання полікатіонітів для дезактивації води, в якій містяться ізотопи цезію та стронцію. Збірка тез ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина.Суспільство". -Київ.- 2006 р.- С. 97.
 26. Глушко О.В. Вивчення процесів вилучення нікелю з промивних вод гальванічних виробництв. IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. " Екологія. Людина. Суспільство", 17-19 травня 2006р.Збірка тез доповідей, с. 68.
 27. Радовенчик В.М., Глушко О.В. Іонообмінне очищення гальваностоків від іонів цинку. IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. " Екологія. Людина. Суспільство", 17-19 травня 2006р.Збірка тез доповідей, с. 69.
 28. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Глушко О.В. Очистка стічних вод гальванічних виробництв від іонів цинку іонообмінним методом. Міжнародна науково-практична конференція. "I-й Всеукраїнський з'їзд екологів". Тези доповідей, с.198.
 29. Гомеля Н.Д., Радовенчик В.М., Глушко Е.В. Очистка гальваностоков от ионов цинка ионообменным методом. 7-й Международный конгресс " Вода: Екологія и технология.", ЭКВАТЭК- 2006, тезисы докладов, с.132.
 30. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Глушко О.В. Іонообмінне очищення стічних вод гальванічних виробництв від іонів кадмію. Труди міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очистки природних і стічних вод", Київ, товариство "Знання України", 2007 р., с. 62-64.
 31. Ю.А. Омельчук, Т.В. Крисенко Дезактивація води, що містить ізотопи цезію та стронцію. Матеріали конференції "Екологічні проблеми промислових підприємств і перспективи їх вирішення в рамках співробітництва з Євросоюзом".- Київ.-2007 р.- С. 67 - 69.
 32. Гомеля Н.Д., Радовенчик В.М., Глушко Е.В. Очистка гальваностоков от ионов кадмия ионообменным методом. "Екологія і ресурси" - 2007. №16. - С.57-62.
 33. Глушко О.В., Юй Цзя Вивчення процесів електрохімічного вилучення іонів кадмію з відпрацьованих регенераційних розчинів. Збірка тез Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство". 89 с.