Наукові гуртки кафедри екології та технології рослинних полімерів

 

Гурток «Сучасні технології очищення води та водопідготовки»

 

Основним завданням наукового гуртка є заохочення студентів до науково-дослідної роботи в сфері водопідготовки та очищення стічних та природних вод. Учасники гуртка займаються розробкою та дослідженням нових реагентів для процесів очищення води і водопідготовки з використанням різних методів очищення. Отримані результати оприлюднюються шляхом: прийняття участі у Всеукраїнських та Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, опублікування статей у фахових виданнях або виданнях, які індексуються науково-метричними базами даних і Scopus.

Студенти кафедри екології та технології рослинних полімерів разом з викладачами працюють над такими проектами:

 • створення магнітного сорбенту-каталізатору для очищення води від сполук заліза на основі магнетиту;
 • розробка методики ефективного очищення води від іонів марганцю за допомогою сорбційних та каталітичних процесів;
 • дослідження процесів корозії металів та вплив нових композицій інгібіторів в середовищах з різним солевмістом;
 • вивчення впливу різних груп мікроорганізмів на протікання процесу корозії в нейтральному водному середовищі в присутності іонів перехідних металів;
 • створення лабораторної установки для вивчення процесів газовиділення при термообробці матеріалу;
 • використання сполук мангану в якості каталізаторів окиснення монооксиду вуглецю – одного з з найбільш шкідливих компонентів димових газів промислових підприємств та автотранспорту.
 •  

  4korpus

  4korpus

   

  Гурток «Інноваційні технології переробки рослинних полімерів»

  Гурток об’єднує здобувачів вищої освіти й працівників кафедри екології та технології рослинних полімерів, які поєднані спільним інтересом наукової діяльності у галузі хімічної технології перероблення рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію. Актуальність проведення таких досліджень пов’язана з необхідністю збільшення обсягів виробництва целюлозовмісноїпродукціїпідприємств целюлозно-паперової, хіміко-фармацевтичної та деревопереробної промисловостей для задоволення зростаючих потреб населення у товарах широкого вжитку із зростанням рівня життя; розробкою ресурсоощадних екологічно безпечних технологій перероблення вітчизняної рослинної сировини на целюлозовмісну продукцію; створення нових екологічно безпечних і модернізаціяіснуючих виробництв целюлозовмісної продукції для зменшення імпортозалежності, раціонального використання природних ресурсів, збільшення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави.

  Діяльність гуртка сприяєзалученню студентів до наукової й інноваційної діяльностіза тематикою кафедри; готує студентську молодь до самостійної інженерної роботи; організації й проведення наукових конкурсів, публічних лекцій, наукових читань, семінарів, олімпіад, фестивалів, виставок; сприяє участі студентів у міжнародних і всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із природничих і технічних наук, у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах, змаганнях, конкурсах; поглибленого вивчення студентами обраної дисципліни; представлення публікацій у збірках, які індексуються наукометричними базами даних, здобуттю нових наукових знань іпокращенню іміджу КПІ ім. Ігоря Сікорського як наукової установи.

  Щорічно гуртківці готують доповіді та інформаційні повідомлення про хід виконання наукових досліджень на засіданнях гуртка, здійснюють пошук наукових матеріалів за тематикою наукових досліджень, готують матеріали тез для виступів на науково-технічних міжнародних і вітчизняних конференціях та публікують статті у фахових наукових журналах і збірках тез науково-технічних міжнародних і вітчизняних конференцій.

  4korpus

  4korpus