Що я маю знати про кафедру?
Історія кафедри бере свій початок у 1988 році. Започаткована професором Олександром Петровичем Шутько, кафедра стала першою в Україні школою, спрямованою на підготовку фахівців в галузі охорони навколишнього природного середовища та дала поштовх до появи та розвитку багатьох інших наукових шкіл у цьому напрямку.
З початку свого існування і на сьогоднішній день кафедра функціонує у якості підрозділу Інженерно-хімічного факультету Національного Технічного Університету України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського", що є найкрупнішим поставником висококваліфікованих технічних кадрів на трудовому ринку України.

abitura

Станом на 2020 рік, у складі кафедри налічується 25 науково-педагогічних кадрів, серед яких 3 доктори і 22 кандидати технічних наук, котрі навчають більше ніж 500 студентів денного та заочного відділень. Провідні викладачі кафедри є керівниками науково-дослідних проектів та розробок, до яких активно залучаються студенти. Кращі студенти кафедри отримують іменні стипендії Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, ректора НТУУ "КПІ". На кафедрі відкрито аспірантуру по спеціальності "Екологічна безпека", де за останні 5 років захищено 15 кандидатських дисертацій. Майбутні фахівці фактично отримують хімічну, інженерну та біологічну освіту.

За час свого існування кафедра підготувала більше ніж 750 фахівців в галузі водопідготовки, водо- та газоочищення, утилізації відходів, виробництва целюлози, паперу та картону. Кожен з яких на даний момент є незамінним спеціалістом у своїй сфері діяльності

 • Радовенчик Я. В.

  Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів, які користуються авторитетом серед роботодавців.

  Деталі
  Радовенчик Я.В.
 • Дейкун І. М.

  Майбутнє – за розвитком та використанням екологічно чистих технологій переробки рослинної сировини.

  Деталі
  Дейкун
 • Глушко О. В.

  Після закінчення магістратури випускники мають можливість долучитись до наукової школи кафедри, продовжуючи навчання в аспірантурі.

  Деталі
  Глушко
 • Носачова Ю. В.

  Диплом, отриманий по закінченню спеціальності відкриває необмежені можливості працевлаштування.

  Деталі
  Носачова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чому саме ми?


abituraЕкологічний стан довкілля щорічно погіршується. Україна, котра крім усіх негараздів має ще й наслідки Чорнобилю, особливо потерпає від екологічних проблем, для вирішення яких традиційно не вистачає не лише коштів, а й кваліфікованих фахівців. Система екологічної освіти в нашій країні почала формуватися лише 25 років тому і наша кафедра у 1988 р. була першою, а тому на даний момент найдосвідченішою, в цій галузі на Україні.
Особливістю кафедри є те, що до її складу входить група вчених - мікробіологів, а також відділення висококваліфікованих хіміків - аналітиків, які навчають студентів сучасним методам контролю рівнів забруднення навколишнього середовища.

Сьогодні всі глобальні проблеми пов’язані саме з навколишнім середовищем. Вирішення цих проблем є першочерговим завданням. Тому потреба у висококваліфікованих фахівцях-екологах буде весь час зростати. abitura
Навчання на спеціальності екологія є дуже цікавим та багатогранним. В процесі навчання студенти опановують велику кількість спеціалізованих дисциплін, що дає змогу ознайомитись з усіма екологічними, технологічними, економічними та соціальними аспектами природоохоронної діяльності. Це забезпечує якісну підготовку та широку можливість вибору майбутнього місця роботи. Після закінчення навчання студенти вміють професійно проводити якісні та кількісні аналізи компонентів навколишнього середовища, чудово орієнтуються в питаннях екологічної експертизи, екологічного моніторингу, менеджменту та аудиту. Студенти спеціальності Екологія є фахівцями в розробці та реалізації технологій очищення води та водо підготовки, утилізації та рекуперації відходів різних типів, методів очищення газових викидів; мають навики роботи з сучасними інформаційними системами; володіють знаннями щодо використання проектування та використання альтернативних джерел енергії. Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів, які користуються авторитетом серед роботодавців. Наша випускники працюють на найбільших підприємствах, що займаються розробкою водоочисного обладнання (ECOSOFT, BWT, Енвітек та ін.); є провідними фахівцями в державних органах влади та екологічних інспекціях (Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна екологічна Інспекція України). Для тих, хто бажає займатись науковою діяльністю, завжди відкриті двері в найкращих науково дослідних інститутах нашої країни (Інститут сорбції та проблем ендоекології, Інститут геохімії навколишнього середовища, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського та багато інших).

 • Олександр Зеленюк

  Студентські роки пройшли дуже активно, за рахунок наданих можливостей самореалізації в "Політеху".

  Деталі
  Олександр Зеленюк
 • Весніна Юлія

  Найбільшою цінністю вважаю те, що отримані мною знання є прикладними.

  Деталі
  Весніна Юлія
 • Заіка Дмитро

  Я жодного разу не пошкодував, що обрав кафедру Е та ТРП НТУУ“КПІ”.

  Деталі
  Заіка Дмитро
 • Ігнатюк Дарина

  Я дуже вдячна кафедрі Екології та технології рослинних полімерів за їх внесок в моє майбутнє.

  Деталі
  Ігнатюк Дарина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За якими спеціальностями я можу навчатися?


Кафедра екології та технології рослинних полімерів КПІ ім. Ігоря Сікорського готує спеціалістів з широким діапазоном екологічних та хімічних знань за двома спеціальностями: "Екологія" та "Хімічні технології та інженерія".

Спеціальність "Хімічні технології та інженерія"

Спеціальність включає освітню програмуabitura
Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології

Вказана спеціальність була заснована в Київському політехнічному інституті в 1898 році, а кафедра є єдиною в Україні, котра здійснює підготовку спеціалістів в галузі комплексного використання деревини, виробництва та перероблення целюлози, деревної маси, паперу та картону. Планується також підготовка фахівців з виробництва деревно - волокнистих плит та пластиків.

Студенти спеціальності, крім загальноосвітніх та інженерних дисциплін, вивчають хімію та технологію виробництва і переробки найбільш розповсюджених і доступних природних полімерів, котрі постійно відновлюються в природі у значних масштабах і привертають до себе увагу дослідників та технологів. Целюлозно-паперове виробництво є досить складним та цікавим. Воно включає багато процесів загальної хімічної технології, органічного та неорганічного синтезу, електрохімічного, біологічного та інших виробництв. Шляхом хімічної модифікації целюлози і використання хімічних допоміжних речовин отримують папір з різноманітними цінними властивостями: негорючий, водонепроникний, вологостійкий, бактерицидний тощо.
Все це вимагає від фахівців даної спеціальності всебічної, якісної хімічної і інженерної підготовки. Тому на кафедрі розроблений та впроваджений цілий комплекс дисциплін - хімія деревини та високомолекулярних сполук, технологія виробництва деревної маси та комплексного використання деревини, технологія виробництва целюлози, основи проектування підприємств, сертифікація продукції галузі, виробництво та перероблення паперу і картону, економіка виробництва, основи менеджменту та маркетингу.
Виробничі навички студенти накопичують в період практики на кращих підприємствах галузі та в науково - дослідних інститутах. Кафедра має свою філію в Українському науково - дослідному інституті паперу. Після закінчення навчання на спеціалістів чекає робота на 28 целюлозно - паперових підприємствах України, підприємствах холдингової компанії "Укрпапірпром" та інших споріднених фірмах і установах, спеціалізованих науково - дослідних та проектно - конструкторських інститутах. Для продовження наукових досліджень та підвищення кваліфікації на кафедрі відкрито аспірантуру відповідної спеціальності.

Спеціальність "Екологія"

Спеціальність "Екологія" включає в себе освітню програму "Екологічна безпека"abitura
На даний момент, екологізація промисловості є одним з ключових напрямків діяльності крупних українських та зарубіжних підприємств, що, в свою чергу, спричинює високий попит на кваліфікованих фахівців у даній галузі. Саме на задоволення цього попиту спрямована поява спеціальності "Екологія" під егідою кафедри Е та ТРП КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Спеціальність "Екологія" спрямована на підготовку спеціалістів широкого профілю, що мають креативний підхід до вирішення найрізноманітніших завдань у сфері охорони навколишнього середовища і не тільки. Кожен з випускників кафедри вільно орієнтується у таких галузях знань, як органічна і неорганічна хімія, гідрологія, кліматологія, математичне моделювання та прогнозування, біологія та мікробіологія, аналітична хімія та інструментальні методи моніторингу довкілля та багато іншого.

На сьогоднішній день випускники спеціальності вже працюють в багатьох галузях народного господарства. Це і розгалуджена система Міністерства охорони навколишнього природного середовища, котра має свої районні, обласні та центральні органи, і підприємства Мінжитлокомунгоспу, котрі забезпечують населення питною водою, і галузеві та академічні науково - дослідні інститути, і промислові підприємства, на кожному з яких є відділ з охорони навколишнього середовища.
Щорічно 15 - 20 % випускників кафедри продовжують навчання в аспірантурі як НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", так і інших навчальних та науково - дослідних закладах країни.

Як до вас вступити?У разі виникнення будь-яких запитань, Ви можете скористатися формою зворотнього зв'язку.

Ми чекаємо на Вас!

Форма зворотнього зв'язку

Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Invalid Input