energosberejenie

Освітня програма

"Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології"

кафедри Екології та технології рослинних полімерів КПІ ім. Ігоря Сікорського

випускає провідних спеціалістів у таких напрямах, як:

  • очистка стічних вод промислових підприємств
  • технології виробництва целюлози, паперу та картону
  • очистка газів підприємств важкої металургії, машинобудування, авіабудування
  • отримання наноматеріалів з рослинної сировини
  • екологічний менеджмент
  • отримання спеціальних видів паперу
  • екологічний маркетинг
  • ресурсозбереження та екологічна безпека при переробці рослинних матеріалів
  • екоконсалтинг
Згідно з дослідженнями українських вчених, найбільшу шкоду навколишньому середовищу спричиняють транспорт, промисловість, енергетика та сільське господарство. Тому питання про впровадження природозберігаючих технологій у цих сферах життєдіяльності стоїть особливо гостро.

Протягом усіх минулих років питання забезпечення екологічної безпеки в Україні багато декларувалися, але реально не вирішувалися на рівні державного керівництва. Найочевиднішим прикладом є стан Дніпра в міській смузі столиці: головна водна артерія в буквальному сенсі перетворюється на болото. Скрізь можна спостерігати одну й ту саму тенденцію – екологічні проблеми накопичуються та консервуються. А чиновники незмінно оперують тезою про відсутність належних коштів в держбюджеті/місцевих бюджетах на вирішення цих проблем.

Транспорт належить до головних забруднювачів атмосферного повітря, водоймищ і грунтів. Відбувається деградація екосистем під впливом транспортних забруднень, особливо інтенсивно на урбанізованих територіях. Гостро стоїть проблема утилізації і переробки відходів, що з’являються при експлуатації транспортних засобів. Для потреб транспорту у великій кількості споживаються природні ресурси. Вихлопні гази автомобілів містять більш ніж 200 хімічних сполук-продуктів згорання палива, більшість з яких токсичні.5 13

Не менш небезпечним забруднювачем оточуючого середовища є промислові відходи. В Україні основним джерелом утворення відходів є підприємства гірничо-промислового, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, агропромислового комплексів, а також комунальне господарство. Найтоксичнішими серед них є відходи, що містять важкі метали, нафтопродукти, непридатні для застосування отрутохімікати (пестициди), основна маса яких утворюється в Донецькій та Дніпропетровській областях. Під сховищами токсичних відходів перебуває майже 20 тис.га земель. Це сміття звозиться на звалища, переважна більшість яких є джерелом інтенсивного забруднення води і повітря.

Окремим напрямком підготовки студентів в рамках освітньої програми "Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології" є технології переробки рослинної сировини та деревини( відео-презентація ).pro kaf 7 Кафедра готує спеціалістів для целюлозно-паперової промисловості з 1898 року та є єдиною в Україні, котра здійснює підготовку спеціалістів в галузі комплексного використання деревини, виробництва та перероблення целюлози, деревної маси, паперу та картону. Студенти, крім загальноосвітніх та інженерних дисциплін, вивчають хімію та технологію виробництва і переробки найбільш розповсюджених і доступних природних полімерів, котрі постійно відновлюються в природі у значних масштабах і привертають до себе увагу дослідників та технологів. 
Целюлозно-паперове виробництво є досить складним та цікавим. Воно включає багато процесів загальної хімічної технології, органічного та неорганічного синтезу, електрохімічного, біологічного та інших виробництв. Шляхом хімічної модифікації целюлози і використання хімічних допоміжних речовин отримують папір з різноманітними цінними властивостями: негорючий, водонепроникний, вологостійкий, бактерицидний тощо. Все це вимагає від фахівців даної спеціальності всебічної, якісної хімічної і інженерної підготовки. Тому на кафедрі розроблений та впроваджений цілий комплекс дисциплін: хімія деревини та високомолекулярних сполук, технологія виробництва деревної маси та комплексного використання деревини,pro kaf 8 технологія виробництва целюлози, основи проектування підприємств, сертифікація продукції галузі, виробництво та перероблення паперу і картону, економіка виробництва, основи менеджменту та маркетингу.
Виробничі навички студенти накопичують в період практики на кращих підприємствах галузі та в науково - дослідних інститутах. Кафедра має свою філію в Українському науково - дослідному інституті паперу. Після закінчення навчання на спеціалістів чекає робота на целюлозно - паперових підприємствах України, підприємствах холдингової компанії "Укрпапірпром" та інших споріднених фірмах і установах, спеціалізованих науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутах. 
Для продовження наукових досліджень та підвищення кваліфікації на кафедрі відкрито аспірантуру. 


На сьогоднішній день на кафедрі викладають 3 професори, 21 доцент, 4 старші викладачі, 3 асистенти, котрі навчають більше ніж 500 студентів денного та заочного відділень. Провідні викладачі кафедри є керівниками науково-дослідних проектів та розробок, до яких активно залучаються студенти. Кращі студенти кафедри отримують іменні стипендії Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.
На кафедрі відкрито аспірантуру по спеціальності "Екологічна безпека", де за останні 5 років захищено 15 кандидатських дисертацій.
Майбутні фахівці фактично отримують хімічну, інженерну та біологічну освіту. Знання, отримані в процесі навчання, студенти мають змогу закріпити під час проходження загально-технологічної та переддипломної практик в наукових установах та підприємствах галузі:
  1) Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України;
  2) Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України;
  3) Інститут хімії поверхні ім. А.А. Чуйка НАН України;
  4) Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;
  5) Київський картонно-паперовий комбінат;
  6) Державна екологічна інспекція;
  7) інші підприємства.
Підготовка фахівців проводиться на бюджетній та контрактній основі (денна та заочна форми за кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр).

Хочеш стати професіоналом своєї справи? Ми надамо тобі таку можливість!

 

 

Форма зворотнього зв'язку

Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля
Invalid Input