pro kaf 4

Практична підготовка студентів університету є обов'язковим компонентом освітньо-професійної/освітньо-наукової програм підготовки здобувачів вищої освіти і має на меті набуття студентом (аспірантом) професійних компетенцій. Метою практики є узагальнення та закріплення отриманих в університеті навичок практичної діяльності, оволодіння професійним досвідом і умінням самостійної трудової діяльності в умовах підприємства, установи, організації, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності. Практична підготовка студентів здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними університетом договорами або у структурних підрозділах університету, що забезпечують практичну підготовку.

Cтуденти кафедри екології та технології рослинних полімерів за період навчання проходять переддипломну, науково-дослідну та педагогічну практику.

Переддипломна практика є заключною ланкою практичної підготовки студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів та магістрів. Перед проходженням переддипломної практики студенту формулюється завдання на дипломне проектування для того, щоб під час практики закріпити та поглибити знання дисциплін професійної підготовки, зібрати фактичний матеріал та виконати необхідні дослідження за темою проекту (роботи). Науково-дослідна практика є одним з елементів навчального процесу підготовки магістрів і аспірантів за освітньо-науковими програмами. Метою даного виду практики є систематизація, розширення й закріплення професійних знань, формування умінь ставити завдання, аналізувати отримані результати й робити висновки, розвиток досвіду самостійної науково-дослідної роботи. Основним завданням практики є надбання досвіду в дослідженні актуальної наукової проблеми, а також підбір необхідних матеріалів для виконання випускної кваліфікаційної роботи. Метою проведення педагогічної практики є набуття аспірантами навичок та досвіду навчальної та навчально-методичної діяльності, необхідних для викладання у вищих навчальних закладах дисциплін за профілем отриманої спеціальності освітньо-наукового рівня доктора філософії.

pro kaf 4

Педагогічна або науково-педагогічна практика є необхідною умовою підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою і аспірантів. Вона проводиться у навчальному семестрі після засвоєння студентами/аспірантами певної педагогічної навчальної дисципліни. У процесі педагогічної (науково-педагогічної) практики поглиблюються знання студентів з питань педагогіки вищої школи, розвиваються та закріплюються вміння здійснювати науково-методичний аналіз навчальних програм окремих навчальних дисциплін, складати плани-конспекти занять, проводити різні види аудиторних занять, оцінювати результати власної діяльності, вдосконалювати комунікативні складові викладацької діяльності.

 

Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Форма щоденника практики

Методичні рекомендації з питань організації практики студентів

Основні бази практик студентів кафедри:pro kaf 4pro kaf 4pro kaf 4pro kaf 4pro kaf 4pro kaf 4pro kaf 4pro kaf 4pro kaf 4pro kaf 4pro kaf 4pro kaf 4pro kaf 4pro kaf 4pro kaf 4