Навчальні посібники з грифом МОН:

1. Радовенчик В.М., Гомеля М.Д. Тверді відходи: Збір, переробка, складування : Навч. посібник. – К.:Кондор, 2010. - 550 с.

2. Антоненко Л.П., Дейкун І.М., Гомеля М.Д. Очистка та рекуперація промислових викидів целюлозно-паперових виробництв: Навч. посібник. – К.:НТУУ «КПІ», 2010. – 188 с.

3. Гомеля М.Д., Крисенко Т.В., Омельчук Ю.А. Методи та технології очищення стічних вод: Навч. посібник. – Севастополь: СНУЯЕіП, 2010. – 244 с.

4. Екологічна безпека / М.Д.Гомеля, Т.О.Шаблій, О.В.Глушко, В.С.Камаєв. – К..: ТОВ «Інфодрук», 2010. – 246 с.

 

5. Бутченко Л.І., Терещенко О.М., Черьопкіна Р.І. Збірник задач з аналітичної хімії. Якісний аналіз: Навч. посібник. – К.:ЕКМО, 2011. - 550 с.

6. Гомеля Н.Д., Крысенко Т.В., Омельчук Ю.А. Методы и технологии очистки сточных вод: Учеб. пособие. – Севастополь: СНУЯЕіП, 2011. – 192 с.

7. Барбаш В.А., Дейкун І.М. Хімія рослинних полімерів / Навчальний посібник з грифом МОН. Під ред. Барбаша В.А. – К.: "Едельвейс", 2014. – 440 с.

Наведено класифікацію і структуру, способи одержання і характеристику полімерів. Описано анатомічну і мікроскопічну будову, хімічний склад, термічну деструкцію і гідроліз рослинної сировини. Викладено сучасні теоретичні уявлення про фотосинтез целюлози в рослинах, конформації молекул целюлози, роль водневого зв’язку, надмолекулярну структуру і хімічні властивості целюлози. Показано типи зв’язків, функціональні групи і хімічні властивості лігніну, а також хімізм процесів одержання целюлози із рослинної сировини різними способами делігніфікації. Наведено характеристику пентозанів, гексозанів, уронових кислот, пектинових речовин і напрями використання екстрактивних речовин. Висвітлено загальні відомості про етери та естери целюлози, способи їх одержання та властивості.
Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів, наукових співробітників технічних вищих навчальних закладів, а також інженерно-технічних працівників целюлозно-паперових підприємств.

The classification and structure, methods of preparation and characterization of polymers. We describe the anatomical and microscopic structure, chemical composition, thermal degradation and hydrolysis of plant material. The modern theoretical understanding of photosynthesis in plants cellulose, cellulose conformation of molecules, the role of hydrogen-bonded supramolecular structure and chemical properties of cellulose. Showing types of bonds, functional groups and chemical properties of lignin and cellulose chemistry of the processes of plant material in different ways delihnifikatsiyi. The characteristic pentosan, heksozaniv, uronic acids, pectin and uses of extractives. Deals with general information on cellulose ethers and esters, process for their preparation and properties.
The manual is intended for undergraduate and postgraduate students, researchers and technical high schools and technical officers pulp and paper mills.

8. Шаблій Т.О., Радовенчик В.М., Гомеля М.Д. Застосування нових реагентів і технологій в промисловому водоспоживанні – К.: Інфодрук, 2014. – 303 с.

 

Монографії:

1. Khokhotva O. “Optimal” use of biomass for energy in Europe. – Lambert Academic Pablishing AG & Co. KG, 2010. – 68 p.

 

Методичні вказівки:

1. Методичні вказівки до розв’язку типових задач з курсу «Аналітична хімія» для студентів нехімічних спеціальностей. Укладачі: Л.І.Бутченко, О.П.Хохотва, О.М.Терещенко. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 58 с.

2. Методичні вказівки до розв’язку типових задач з курсу «Аналітична хімія» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Укладачі: Л.І.Бутченко, О.М.Терещенко, О.П.Хохотва. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 56 с.

3. Методичні вказівки до курсу «Методи аналітичної хімії в екологічних дослідженнях. Ч.1. Хімічні методи аналізу» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Укладачі: Л.І.Бутченко, О.М.Терещенко, О.П.Хохотва. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 68 с.

4. Методичні вказівки до курсу «Методи аналітичної хімії в екологічних дослідженнях. Ч.2. Фізичні і фізико-хімічні методи аналізу» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Укладачі: Л.І.Бутченко, О.М.Терещенко, О.П.Хохотва. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 68 с.

5. Методичні вказівки до курсу «Методи аналітичної хімії в екологічних дослідженнях. Ч.2. Фізичні, фізико-хімічні та біологічні методи аналізу» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Укладачі: Л.І.Бутченко, О.М.Терещенко, О.П.Хохотва. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 56 с.

6. Методичні вказівки до розрахунку матеріального балансу води і волокна для студентів напрямку підготовки 6.051301 «Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини». Укладачі: В.Г.Плосконос, С.П.Примаков, Р.І.Черьопкіна, Л.П.Антоненко, О.М.Мовчанюк. – НМУ №10/11-394.

7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу «Технології та обладнання для виробництва пакувальних матеріалів» напрямку підготовки 6.050502 «Інженерна механіка». Укладачі: Л.П.Антоненко, І.М.Дейкун. – НМУ №9/10-181.

8. Методичні вказівки до самостійної роботи по курсу «Радіоекологія. Ч.1. Радіоактивність зовнішнього середовища та елементи ядерної хімії в радіоекології» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Укладачі: А.Д.Крисенко, В.О.Овсянкіна, Т.В. Крисенко. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 48 с.

9. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу «Радіоекологія. Ч.2. Радіоактивність зовнішнього середовища та елементи ядерної хімії в радіоекології» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Укладачі: А.Д.Крисенко, В.О.Овсянкіна, А.О.Фоменко. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 44 с.

10. Антоненко Л.П., Дейкун І.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Технологія виробництва деревної маси» для студентів напряму підготовки 6.051301 - "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини". – К., 2014. – 86 с.

11. Антоненко Л.П., Трембус І.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Очистка та рекуперація промислових викидів підприємств з перероблення рослинної сировини» для студентів напряму підготовки 6.051301 - "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини". – К., 2014. – 34 с.