6. Петриченко А.І., Гомеля М.Д., Трус І.М., Вембер В.В. Вилучення нітратів зі стічних вод

технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні» (20-22 травня 2016 р., м. Миколаїв, Україна). - Миколаїв: НУК, 2016. - С. 61-62.

7. Мукало Є.О., Галиш В.В., Козакевич Р.Б. Визначення сорбційної здатності целюлозних матеріалів щодо диклофенаку натрію // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» (24-26 листопада 2015., м. Київ, Україна). – С. 93-94.

8. Трубійчук Р.П., Антоненко Л.П., Галиш В.В., Демишок Т.І. Вплив нанопорошку алмазу на очищення води від іонів хрому (VI) // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» (24-26 листопада 2015., м. Київ, Україна). – С. 95-96.

9. Мукало Є.О., Галиш В.В., Картель М.Т. Одержання біосорбентів з рослинних відходів // Матеріали ІХ Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з між народ. участю «Хімічні проблеми сьогодення» (29-30 березня 2016, м. Вінниця, Україна). – С. 197.

10. Трубійчук Р.П., Антоненко Л.П., Галиш В.В. Одержання та властивості комбінованих фільтрувальних матеріалів, що містять нанопорошок алмазу // Матеріали ІХ Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з між народ. участю «Хімічні проблеми сьогодення» (29-30 березня 2016, м. Вінниця, Україна). – С. 204.

11. Galysh V., Kozakevych R., Kartel M. Sorption properties of cellulose and lignocellulose materials towards sodium diclofenac // Book of abstracts of Ukrainian conference with international participation “Chemistry, Physics and Technology of Surface” devoted to the 30th anniversary of the founding of Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine and Workshop “Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials” (17-18 May 2016, Kyiv, Ukraine). – P. 44.

12. Kozakevych R.B., Galysh V.V., Kartel M.T., Bolbukh Yu.M., Tertykh V.A., Zienkiewicz-Strzalka M. Chitosan-cellulose composites as potential drug delivery system // Proceeding of XV Ukrainian-Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phonomena and their Technological Applications simultaneously with 2nd Nanobiomat Conference on Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials (12-15 September 2016, Lviv, Ukraine). – P. 78.

13. Петриченко А.І., Трус І.М., Гомеля М.Д. Ионообменная очистка сточных вод от нитратов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природне агровиробництво в україні: проблеми становлення, перспективи розвитку». – м. Дніпропетровськ. –2015. – С. 383-384.

14. Гомеля М.Д., Трус І.М., Грабітченко В.М., Петриченко А.І. Методи знесолення високомінералізованих вод // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Чиста вода». – м. Київ. – 2015. – С. 77-78.

15. Гомеля М.Д., Трус І.М., Петриченко А.І., Грабітченко В.М. Вилучення амонію з води методом біологічного розкладу // Збірник матеріалів доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічний інтелект – 2015». – м. Дніпропетровськ. – 2015. – С. 35.

16. Гомеля Н.Д., Петриченко А.И., Грабітченко В.Н., Трус И.Н. Методы очистки сточных вод от соединений аммонийного азота и фосфора // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні». – м. Миколаїв. – 2015. – С. 45-46.

17. Трус И.Н., Петриченко А.И. Гомеля Н.Д. Применение ионообменных методов для очистки воды от нитратов // Сборник материалов ХI Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование 2016» . – г. Астана. – 2016. – С. 970-972.

18. Петриченко А.І., Трус І.М., Вембер В.В., Гомеля М.Д. Вилучення нітратів зі стічних вод при використанні методів іонного обміну // Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні». – м. Миколаїв. – 2016. – С. 7-10.

19. Петриченко А.І., Гомеля М.Д., Вембер В.В. Очистка стічних вод від амонію методом біологічного розкладу // Матеріали 4-го Міжнародного конгресу «Сталий розвиток: Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування». – м. Львів. – 2016. – С. 25.

20. Утченко Р.Є., Мушинський М.С, Плосконос В.Г. "Особливості використання модифікованих кукурудзяних крохмальних клеїв у виробництві паперу та картону" \\ Зб.тез доповідей XYІІ всеукраїнської наук.-практ.конф. студ.,аспір.та молодих учених "Обладнання хімічних виробництв і підпр.будів.матеріалів", К.:, 2015, 24-26.11.15, с. 100-101.

21. Плосконос В.Г., Утченко Р.Є. "Використання інформаційних шумостійких планів в дослідженні впливу ступеня заміщення модифікованих кукурудзяних крохмальних клеїв у виробництві паперу та картону" \\ Зб.тез доповідей YІII Міжн.наук.-практ.конф. студ.,аспір.та молодих учених "Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання",К.:, 2015, 24-26.11.15, с.97-98.

22. Мушинський М.С, Плосконос В.Г. "Математичні описи в дослідженні впливу ступеня заміщення модифікованих кукурудзяних крохмальних клеїв у виробництві паперу та картону" \\ \\ Зб.тез доповідей IX Міжн.наук.-практ.конф. студ.,аспір.та молодих учених "Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання",К.:, 2016, 18-19.04.1, с.100-101.

23. Трембус І.В., Буряк Т.С., Данильчук А.О., Доценко Т.О., Костирко А.С., Ткаченко О.В. Волокнисті напівфабрикати із конопель // Матеріали XVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ, Україна). – С. 79-80.

24. Трембус І.В., Савченко С.С. Делігніфікація пшеничної соломи розчином органічних кислот // Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (18-19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна). – С. 104-105.

25. Трус І.М., Гомеля М.Д. Застосування реагентних методів для знесолення високо мінералізованих вод // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Майбутній науковець – 2015” (4 грудня 2015) – Сєвєродонецьк. – 2015. – С. 17-19.

26. Гомеля Н.Д., Трус И.Н., Грабитченко В.Н., Воробьева В.И. Ионообменная очистка воды от нитратов в присутствии хлоридов // Международная научно-техническая конференция «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы – 2015» (МНТК «ИМТОМ-2015»), 2-3 декабря 2015. – г. Казань. – 2015. – С. 12-14.

27. Флейшер Г.Ю., Трус І.М. Гідрофобно–пластифікуючи добавка для будівельних розчинів та бетонів // Збірник матеріалів Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 21–22 грудня 2015 року "Science and Scientists". – м. Дніпропетровськ. – 2015. – С. 317–321.

28. Флейшер Г.Ю., Токарчук В.В., Трус І.М., Василькевич О.І., Свідерський В.А. Багатофункціональні хімічні добавки для цементів на основі азотвмісних органічних сполук // Матеріали XII Міжнародної наукової інтернет-конференції “Науковий потенціал 2016” (16-18 березня 2016р.). – м. Київ. – 2016. – С. 2-11.

29. Трус И.Н., Петриченко А.И. Гомеля Н.Д. Применение ионообменных методов для очистки воды от нитратов // Сборник материалов ХI Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2016» (14 апреля 2016). – Астана. – 2016. – С. 970-972.

30. Грабітченко В.М., Трус І.М., Гомеля М.Д. Очищення води від нітратів при одночасному її пом’якшенні // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів “Екологічна безпека держави” (21 квітня 2016 р.). – м. Київ. – 2016. – С. 74.

31. Воробйова В.І., Трус І.М., Скиба М.І. Формування нанопокриття леткими інгібіторами корозії // Збірник матеріалів науково-технічної конференції “Фізика, електроніка, електротехніка: 2016”. – м. Суми. – 2016. – С. 86.

32. Трус І.М. Застосування іонообмінних методів для знесолення високомінералізованих вод / Трус І.М., Гомеля М.Д., Грабітченко В.М., Воробйова В.І., Флейшер Г.Ю. // Технологія-2016 : XIХ матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 22-23 квіт. 2016 р.,м. Сєвєродонецьк. Ч. І / [укл. : Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2016. – 160-162 с.

33. Анікеєва А.А. Формування нанопокриття леткими інгібіторами корозії / А,А. Анікеєва, В.І. Воробйова, О.Е. Чигиринець, Ю.Ф. Фатєєв, І.М. Трус // Технологія-2016 : XIХ матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 22-23 квіт. 2016 р.,м. Сєвєродонецьк. Ч. І / [укл. : Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2016. – 214 с.

34. Трус И.Н., Гомеля Н.Д., Воробьева В.И., Флейшер А.Ю. Опреснение слабоминерализованных вод при использовании реагентных методов // Сборник материалов VIІІ Всерос., научно-практической конференции с международным участием «Россия молодая», 19-22 апр. 2016 г., Кемерово [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»; редкол.: В. Ю. Блюменштейн (отв. ред.) [и др.]. – Кемерово. – 2016.

35. Воробьева В.И., Трус И.Н., Скиба М.И., Чигиринец Е.Э. Оценка реакционной способности органических соединений изопропанольного отходов переработки винограда на основе квантово-химических расчетов // Сборник материалов VIІІ Всерос., научно-практической конференции с международным участием «Россия молодая», 19-22 апр. 2016 г., Кемерово [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»; редкол.: В. Ю. Блюменштейн (отв. ред.) [и др.]. – Кемерово. – 2016.

36. Гомеля М.Д., Трус І.М., Рисухін В.В. Кондиціювання води для ресурсозберігаючих систем охолодження // Матеріали ХІ міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні”. – Миколаїв. – 2016. – С. 9-11.

37. Гомеля М.Д., Трус І.М., ПетриченкоА.І. Кондиціювання води для ресурсозберігаючих систем охолодження // Матеріали ХІ міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні”. – Миколаїв. – 2016. – С. 62-64.

38. Свідерський В.А., Токарчук В.В., Флейшер Г.Ю., Трус І.М. Багатофункціональна добавка для цементу на основі азотвмісних гетероциклічних органічних сполук // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції “Системи розробки та постановки продукції на виробництво” (17-20 травня 2016р.). – м. Суми. – 2016. – С. 245-246.

39. Трохименко Г.Г., Трус І.М., Гомеля М.Д., Воробйова І.І. Захист водойм від забруднення іонами міді // Збірка тез ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ, Україна). – м. Київ. – 2016. – С. 131-132.

40. Гомеля М.Д., Трус І.М., Грабітченко В.М. Іонообмінне очищення води від нітратів в присутності хлоридів // Збірка тез ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ, Україна). – м. Київ. – 2016. – С. 87-89.

41. Трус И.Н., Гомеля Н.Д., Грабитченко В.Н., Воробьева В.И. Очистка воды от нитратов при использовании методов ионного обмена // Материалы ХІХ Всероссийской конференции молодых ученых-химиков (17-19 мая 2016 г) . – Нижний Новгород. – 2016. – С. 208-209 .

42. Гомеля Н.Д., Трус И.Н., Воробьева В.И. Использование мембранных методов для обессоливания воды // Материалы ХІХ Всероссийской конференции молодых ученых-химиков (17-19 мая 2016 г) . – Нижний Новгород. – 2016. – С. 176-177 .

43. Аникеева А.А., Воробьева В.И., Чигиринец Е.Э., Скиба М.И, Трус И.Н. Прогнозирование адсорбционной способности 2-изопропил-5-метилфенола на основе квантово-химических расчетов // Материалы ХІХ Всероссийской конференции молодых ученых-химиков (17-19 мая 2016 г) . – Нижний Новгород. – 2016. – С. 219.

44. Пичахчи В.В., Воробьева В.И., Чигиринец Е.Э., Трус И.Н. Анализ реакционной способности альдегидов на основе квантово-химических расчетов // Материалы ХІХ Всероссийской конференции молодых ученых-химиков (17-19 мая 2016 г) . – Нижний Новгород. – 2016. – С. 237-238 .

45. Воробйова В.І. Дослідження механізму дії екстракту гребнів винограду як леткого інгібітору атмосферної корозії сталі / В.І. Воробйова, Ю.Ф. Фатєєв, О.Е. Чигиринець, І.М. Трус, А.О. Анікєєва // Збірник VI міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених з хімії та хімічної технології 20-22 квітня 2016 р. м. Київ. С.96.

46. Грабітченко В. М., Трус І. М., Гомеля М. Д. Очищення води від нітратів при одночасному її пом’якшенні // Тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Екологічна безпека держави». – Київ. – 2016. – С. 74.

47. Hrabitchenko, Y. Martynyuk, І. Trus, М. Gomelya Nitrates removal from water during its simultaneous mitigation // Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості». – Одеса. – 2016. – С. 23-24.

48. Свидерский В.А., Токарчук В.В., Флейшер А.Ю., Трус И.Н. Ускорители схватывания цементных систем на основе азотсодержащих органических соединений // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XIII международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 1 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). . – Харьков. – 2016. – С. 145-149.

49. Sviderkyi V.A., Luong Duc Long, Tokarchuk V.V., Fleisher H.U., Trus I.M. Organic Nitrogen-containing clinker grinding aids // Збірка матеріалів IX Міжнародної науково-технічної WEB-конференції «Композиційніматеріали (травень 2016 р. ). – Київ. – 2016. – С. 28-31 .

50. Трус И.Н., Гомеля Н.Д., Воробьева В.И. Проблемы экологии и ресурсосбережения при очистке минерализованных шахтных вод // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Перспективы развития и современные проблемы образования, науки и производства» (20 мая 2016 г. ). – Нижнекамск. – 2016. – С. 2186-287.

51. Воробьева В.И., Чигиринец Е.Э., Трус И.Н., Фатеев Ю.Ф. Проблемы ресурсосбережения в технологии противокоррозионной затиты // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Перспективы развития и современные проблемы образования, науки и производства» (20 мая 2016 г. ). – Нижнекамск. – 2016. – С. 217-219.

52. Воробьева В.И., Чигиринец Е.Э., Скиба М.И., Фатеев Ю.Ф .,Трус И.Н. Кинетика формирования нанопленки на поверхности стали из паровой фазы ингибитора коррозии // VI Международная научная конфернция «Химическая термодинамика и кинетика»: Сборник научных трудов (30 мая – 3 июня 2016 г.). – г. Тверь . – 2016. – С. 76-77.

53. Trus Inna, Fleysher Hanna, Gomelia Mykola, Tokarchuk Volodymyr. Utilization of the residues obtained during the process of chemical purification of mine water in the building industry // XXXVI Międzynarodowe Sympozjum – im. Bolesława Krzysztofika- AQUA 2016 (02-03 czerwca 2016 roku). – Plock . – 2016. – Р. 97-102.

54. Трус И.Н., Гомеля Н.Д., Грабитченко В.Н., Воробьева В.И. Пути решения очистки минерализованных вод // Сборник тезисов І Международной школы‐конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Биомедицина, материалы и технологии ХХІ века”. – Казань. – 2015. – С. 569.

55. Воробьева В.И., Чигиринец Е.Э., Фатеев Ю.Ф., Трус И.Н., Аникеева А.А. Исследование ингибирующих материалов на основе экстрактов гребней винограда // Сборник тезисов І Международной школы‐конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Биомедицина, материалы и технологии ХХІ века”. – Казань. – 2015. – С. 357.

56. Huts V.V., Trus I.M., Gomelya M.D., Fleysher H.U. Ion-exchange extraction nitrates from water // Seventh World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, September 19-21, 2016. – Kyiv. – 2016. – P. 5.4.92–5.4.95.

57. Ocheretyaniy O.Yu., Trus I.M., Gomelya M.D., Vorobyova V.I. Purification of mineralized water// Seventh World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, September 19-21, 2016. – Kyiv. – 2016. – P. 5.4.87–5.4.91.

58. Vorobyova V.I. Volatile inhibitorof mild steel corrosion / V.I. Vorobyova, О.E. Chygyrynets’, I.M. Trus, M.I. Skiba // The seventh world congress aviation in the xxi-st century” Safety in Aviation and Space Technologies. September 19-21, 2016. Kyiv. Р. 5.3.24.

59. Трус І.М., Гомеля М.Д., Грабітченко В.М., Терещенко О.М. Дослідження процесів іонообмінного розділення сульфатів та нітратів // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Галузеві проблеми екологічної безпеки, 20-21 жовтня, 2016 р.”. – Харків. – 2016. – С. 209-210.

60. Shkel K., Khokhotva O. The use of composite sorbent zeolite-humic acids for copper removal from water. XXXVI International Bolesław Krzysztofik Symposium - AQUA 2016, Warsaw University of Technology Branch in Płock, 2-3 June 2016.

61. Хохотва О.П., Кондратенко О.І. Цеоліт-гуміновий сорбент для вилучення важких металів з води. Екологічна безпека держави: тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. м. Київ, 21 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2016.

62. Хохотва О.П., Томін О.О. Сорбція іонів міді композиційним сорбентом. Екологічна безпека держави: тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. м. Київ, 21 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет.

63. Хохотва О.П., Шостак А.Р. Сорбція іонів Cu2+ з води фосфорильованою деревиною. Екологічна безпека держави: тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. м. Київ, 21 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет.

64. Хохотва О.П., Присікайло О.І. Вплив розчинених солей на ефективність вилучення іонів Cu2+ композиційним сорбентом цеоліт-гумінові кислоти. Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти. IV Міжнародна науково-практична

конференція. 26-28 жовтня 2016 р., Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського“.

65. Гомеля М.Д., Малін В.П., Глушко О.В. Доцільність застосування слабокислотного катіоніту КУ-2-8 при вилученні іонів міді з водних розчинів / ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство», 12-13 травня 2016 р. - С. 86.

66. Гомеля М.Д., Малін В.П., Глушко О.В. Важкі метали в природних водах та способи їх очистки / VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості», 26 – 27 квітня 2016 р., м. Одеса. - С. 134 - 138.

67. Гомеля М.Д., Малін В.П. Концентрування катіонів важких металів на прикладі іонів міді в процесах пробопідготовки / Тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Екологічна безпека держави», 21 квітня 2016 року, м. Київ. - С. 64.

68. Гомеля М.Д., Малін В.П., Галімова В.М. Сорбційні властивості слабокислотного катіоніту DOWEX MAC-3 при вилученні міді з водних розчинів / Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудування», 20-22 травня 2016 р., м. Миколаїв. - С. 56 - 59.

69. Малін В.П. Контроль вмісту важких металів в природних водах та шляхи їх вилучення / В.П. Малін // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства», 24 – 25 березня, 2016 р. Ч. 2. – Тернопіль: Крок. - С. 53 - 55.

70. Малін В.П., Гомеля М.Д., Глушко О.В. Вміст іонів міді в природних водах та методи її іонообмінного вилучення / ІV Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти», 26 – 28 жовтня 2016 р., м. Київ. – С. 122-124.

71. Овсянкіна В.О., Бойко М.Ю. Вивчення сорбційних процесів видалення сполук арсену (V) композиційними сорбентами // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (18-19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна). – С. 106.

72. Овсянкіна В.О., Бойко М.Ю. Вивчення сорбційних процесів видалення сполук свинцю (II) композиційними сорбентами // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (18-19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна). – С. 108.

73. Овсянкіна В.О., Корепанова К.В. Розробка науково-обгрунтованого комплексного методичного підходу достовірної оцінки та прогнозу радіаційно-екологічної обстановки при перетворенні об’єкта “Укриття” ЧАЕС на екологічно безпечну систему // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (18-19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна). – С. 109.

74. Зеленчук Т. В., Дейкун І. М. Целюлоза із соломи вівса // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (18-19 квітня 2016 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 133 c.

75. Івченко О.А, Дейкун І.М. Вибілювання лляної целюлози розчинами пероксиду водню // Збірник тез доповідей ХVIII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Обладнання хімічних виробництві підприємств будівельних матеріалів” (12-20 квітня 2016р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – с.89-90.

76. Грабітченко В. М., Трохименко Г. Г., Гомеля М. Д. Комплексна очистка води від нітратів, хлоридів та сульфатів // Матеріали одинадцятої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні». – Миколаїв. – 2016. – С. 101-103.

77. Гомеля М.Д., Грабітченко В. М. Очищення високомінералізованих вод, що містять нітрати, хлориди та сульфати // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти”. – Київ. – 2016. – С. 73-74.

78. Коровченко К.С., Бенатов Д.Е. Органічне виробництво як засіб раціонального використання земельних ресурсів// Матеріали XIХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ, Україна). – С. 150-151.

79. Радовенчик Я.В., Кондрашова Л.Е. Зниження вмісту заліза в воді за допомогою капілярних матеріалів // Тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Екологічна безпека держави» (21 квітня 2016 р., м. Київ, Україна). – С. 78.

80. Майовецька Ю.В., Чирков В.С., Радовенчик Я.В. Дослідження вмісту С14 навколо теплоенергетичних об’єктів та поблизу автомагістралей м. Київ // Тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Екологічна безпека держави» (21 квітня 2016 р., м. Київ, Україна). – С. 79-80.

81. Майовецька А.В., Сахно В.І., Радовенчик Я.В. Дослідження природної радіоактивності води // Тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Екологічна безпека держави» (21 квітня 2016 р., м. Київ, Україна). – С. 186-187.

82. Радовенчик Я.В., Кондрашова Л.Е. Процеси видалення заліза з природних та питних вод капілярним фільтруванням // Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ, Україна). – С. 96-97.

83. Нещерет Т.С., Радовенчик Я.В. Використання матеріалів з капілярними властивостями в процесах зниження мутності води // Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ, Україна). – С. 117-119.

84. Майовецька А.В., Сахно В.І., Радовенчик Я.В. Дослідження природної радіоактивності води в Україні // Матеріали XIV Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» (14 квітня 2016 р., м. Київ, Україна). – С. 92-94.

85. Затірка М.Є. Вплив тиску на продуктивність целюлозного фільтрувального матеріалу / М.Є. Затірка, О.М. Мовчанюк // Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання: матеріали» (18–19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна). – с. 91-92.

86. М. М. Твердохліб, М. Д. Гомеля. Доцільність застосування катіонітів для знезалізнення природних вод при низьких концентраціях заліза // Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Одеса: ОНАХТ,2016. – С. 56-59

87. М. М. Твердохліб. Розробка каталітичного завантаження для знезалізнення води // Екологічна безпека держави: тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. м. Київ, 21 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет. – К. : НАУ, 2016. – С. 71.

88. Твердохліб М.М. Аналіз кінетичних параметрів процесу окислення іонів феруму в артезіанській воді // IV Міжнародно науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти» (26-28 жовтня 2016 р., м. Київ, Україна). – С. 172-174.

89. Потильчак Т.В., Гомеля М.Д., Корда Т.А. «Дослідження ефективності редоксиду на основі АВ – 17-8 в сульфітній формі»//ХІ міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні» м. Миколаїв20-22 травня 2016 с. 77.

90. Шуриберко М. М., Гомеля М.Д., Корда Т.А. «Оцінка корозійної агресивності води її стабільності щодо накипоутворення»//ХІ міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні» м. Миколаїв 20-22 травня 2016 с. 95.

91. М.М. Шуриберко, М.Д. Гомеля, Т.А. Корда «Оцінка корозійної агресивності води та її стабільності щодо накипоутворення»//XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство», м. Київ, Україна, 2016 р. с. 138.

92. Шуриберко М.М., Корда Т.А. Оцінка корозійної агресивності води та її стабільності щодо накипоутворення»// Науково-практична конференція Всеукраїнського студентського конкурсу з галузі «Екологія та екологічна безпека» (16–18 березня 2016 року) – 2016р. – с.40.

93. Содово-натронне варіння соломи сої та ріпаку. Березанський Д., Замичковська В., Кедровська А., Коваленко О.Збірник тез доповідей VII веукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» 24-26 листопада. – 2015. – С.102 – 103.

94. Актуальність хімічного перероблення соломи ріпаку. Мазенко Н., Опольский В., Сарахман Р., Сиротюк С., Трофімчук Ю.// Збірник тез доповідей VII веукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» 24-26 листопада. – 2015. – С.102-103.

95. Греськів Н.Я., Гріщенко Л.П., Черьопкіна Р.І. Лужна делігніфікація рослинної сировини // ХVВсеукраїнськанаукова конференція молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». 28 – 29 квітня. – 2016. –С. 107 – 109.

96. Остапенко А.А., Барбаш В.А. Визначення впливу амфотерних полімерних смол на якість паперу із макулатури марок МС-6Б-3 і МС-7Б-2// Матеріали доповідей XV науково-практичної конференції «Новітні технології пакування», 14 квітня 2016 р.Додаток до журн. «Упаковка», с. 17-19.

97. Каракуца М. Г. Барбаш В. А Технологія отримання мікрокристалічної целюлози із волокон конопель // Збірник тез доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» (18-19 квітня 2016 р. м. Київ) / укладач Я. М.Корнієнко. – К: НТУУ «КПІ», 2016. – с/ 94-95

98. Алушкін С. В., Барбаш В.А., Ященко О.В Дослідження процесу отримання наноцелюлозних плівок Збірник тез доповідей IХ міжнародної науково-практичної конференції студентів,

аспірантів та молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» (18-19 квітня 2016 р. м. Київ) / укладач Я. М.Корнієнко. – К: НТУУ «КПІ», 2016. – с…89-90.

99. Нікітюк Ю.Я., Барбаш В. А Одержання оксицелюлози із бавовняних волокон із використанням Оксону Збірник тез доповідей IХ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» (18-19 квітня 2016 р. м. Київ) / укладач Я. М.Корнієнко. – К: НТУУ «КПІ», 2016. – с. 102-103/

100. Ковальчук В.О Ященко О.В., Барбаш В.А. Одержання пшеничної целюлози для хімічної переробки Збірник тез доповідей IХ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» (18-19 квітня 2016 р. м. Київ) / укладач Я. М.Корнієнко. – К: НТУУ «КПІ», 2016. – с.96

101. Ященко О.В., Барбаш В.А., Шнирук О. М. Вплив ультразвукової обробки на в’язкість розчинів наноцелюлози// Збірка тез доповідей VI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 20-22 квітня 2016 р., м.Київ), Київ, с.159

102. Барбаш В.А., Шнирук О.М., Ященко О.В., Ковальчук В.О. Отримання наноцелюлози із стебел пшеничної соломи// Збірка тез доповідей VI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (20-22 квітня 2016 р., м. Київ) /Укладач Гайдай О. В. – 279с. с.159.

103. Бідна О.В.. Економіко-екологічна доцільність виробництва біоетанолу як альтернативного виду палива // XІХ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» - Київ: НТУУ «КПІ» 2016 – с.74

104. Головач К.В.. Технологія знесолення морської води // XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» - Київ: НТУУ «КПІ» 2016 – с.84.

105. Коровченко К.С. Реалізація матричних моделей в економіці та біології за допомогою електронних таблиць MS EXCEL // XIX Міжнародна науково – практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» - Київ: НТУУ «КПІ» 2016 – С. 148.

106. Коровченко К.С. , Бенатов Д.Е. Органічне виробництво як засіб раціонального використання земельних ресурсів // XIX Міжнародна науково – практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» - Київ: НТУУ «КПІ» 2016 – С. 149.

107. Коровченко К.С. ВИДИ Фіторемедіаціі та її переваги у порівнянні з традиційними методами очищення// XVIII Міжнародна науково – практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» - Київ: НТУУ «КПІ» 2016 – С. 101.

108. Коровченко К.С. Бенатов Д.Е. Переробка твердих побутових відходів як важлива складова раціонального використання сировини у мегаполісах// XVII Міжнародна науково – практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» - Київ: НТУУ «КПІ» 2016 – С. 99.

109. Кулібаба Т.О. Методи зменшення антропогенного навантаження на міські водні екосистеми на прикладі київської області з урахуванням оцінки екологічного стану водойм // XІХ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» — К.: НТУУ «КПІ», 2016. — С. 32.

110. Нещерет Т.С.. Видалення часток бентоніту із водного середовища // Х Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих учених і студентів. . – К. : НАУ, 2016. – 262 с.

111. Набокіна О.Т. Залізомісткі сорбенти для видалення нафтопродуктів// Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів. Київ: НАУ 2016 - С.76.

112. Набокіна О.Т. Використання метанолу в якості енергоносія// ХII Международная научная конференция АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Переяслав-Хмельницкий: 2016 -С.53.

113. Томін О.О. Важливість сануючої функції фітомеліорації в міському середовищі м. Києва // XІХ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» - Київ: «КПІ» 2016 - С.56.

114. Цвенюк В.А. Маловідходна технологія знесолення води // XIX Міжнародна науково – практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» - Київ: НТУУ «КПІ» 2016 – С. 134.

115. Потильчак Т.В., Гомеля М.Д., Корда Т.А. «Дослідження ефективності редоксиду на основі АВ – 17-8 в сульфітній формі»//ХІ міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні» м. Миколаїв20-22 травня 2016 с. 77.

116. Шуриберко М. М., Гомеля М.Д., Корда Т.А. «Оцінка корозійної агресивності води її стабільності щодо накипоутворення»//ХІ міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні» м. Миколаїв 20-22 травня 2016 с. 95.

117. Шуриберко, М.Д. Гомеля, Т.А. Корда «Оцінка корозійної агресивності води та її стабільності щодо накипоутворення»//XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство», м. Київ, Україна, 2016 р. с. 138.

118.Шуриберко М.М., Корда Т.А. Оцінка корозійної агресивності води та її стабільності щодо накипоутворення»// Науково-практична конференція Всеукраїнського студентського конкурсу з галузі «Екологія та екологічна безпека» (16–18 березня 2016 року) – 2016р. – с.40