6. Овсянкіна В.О., Кулібаба Т. Створення біодеградабельних композитів на основі поліуретану та ацетобутирату целюлози // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (18 квітня 2017, м.Київ, Україна). – с. 15.

7. Овсянкіна В.О., Бойко М.Ю Дослідження сорбції гумінових кислот на природному глинистому мінералі // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (18 квітня 2017, м.Київ, Україна). – с.16.

8. Овсянкіна В.О., Болотенко К.В.Дослідження впливу інсектицидів на рослинні організми // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (18 квітня 2017, м.Київ, Україна). – с.17.

9. Трофимчук Ю. С., Трембус І.В. Одержання целюлози із стебел соняшнику з використанням пероксокислот // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції cтудентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання», (26-27 квітня 2017 р., м. Київ, Україна). – С. 91-93.

10. Іванова В.П. Ефективність десорбції іонів міді з сильнокислотного катіоніту кислими розчинами / В. П. Іванова, М.Д. Гомеля, Ю. А. Марущак // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екогеофорум – 2017», 22 – 25 березня 2017 р., м. Івано-Франківськ. - С. 131 – 132.

11. Іванова В.П. Ефективність десорбції іонів міді із слабокислотного катіоніту в статичних умовах / В. П. Іванова, О.В. Глушко, М.Д. Гомеля // Четвертий студентський конгрес «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування», 26 – 27 квітня 2017 р., м. Львів. – С. 42 – 44.

12. Гомеля М.Д. Ефективність використання катіонітів в процесах концентрування іонів важких металів із сильно розведених розчинів / М.Д. Гомеля, В. П. Іванова, О. В. Глушко // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудування», 22-24 вересня 2017 р., м. Миколаїв. - С. 80 - 83.

13. Іванова В.П. Використання баромембранних методів при очищенні води від іонів важких металів / В. П. Іванова, М.Д. Гомеля, Ю. А. Марущак // V Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти», 26 – 27 жовтня 2017 р., м. Київ. – С. 115-117

14. Гомеля М.Д. Використання сорбентів при вилученні іонів міді з водних розчинів / М.Д. Гомеля, В. П. Іванова, В. М. Галімова // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії», 26-28 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С. 201 – 202.

15. Іванова В.П. Визначення сорбційної здатності іоніту по іонах міді в статичних умовах / В. П. Іванова, Л. І. Бутченко // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20 квітня 2017 р., м. Київ. - С. 52.

16. Вембер В.В., Носачова Ю.В. Вплив мікроорганізмів на протікання процесу корозії у нейтральному водному середовищі в присутності іонів перехідних металів // Матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології те енергозбереження в суднобудуванні» (22-24 вересня 2017 року). – С. 71-74.

17. Носачова Ю.В., Вембер В.В. Сповільнення корозії елементів обладнання йонами важких металів // Матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології те енергозбереження в суднобудуванні» (22-24 вересня 2017 року). – С. 109-112.

18. Петриченко А.І., Вембер В.В., Кійченко О.Ю. Інтенсифікація біологічних процесів видалення сполук нітрогену з води // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Чиста вода» (26-27 жовтня 2017 р., м. Київ, Україна). – С. 171.

19. Гомеля М.Д., Петриченко А.І., Мартинюк Я.П. Застосування іонітів у процесах очищення води від фосфатів // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» (26-28 квітня 2017 р., м. Запоріжжя, Україна). – С. 235-236.

20. Петриченко А.І., Гомеля М.Д., Мартинюк Я.П., Кійченко О.Ю. Визначення ефективності вилучення фосфатів з води іонообмінним методом // Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні» (22-24 вересня 2017 р., м. Миколаїв, Україна).– С. 116-119.

21. Петриченко А.І., Мартинюк Я.П., Гомеля М.Д. Використання аніонітів у процесах очищення води від фосфатів // Матеріали 4-го Міжнародного молодіжного конгресу «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» (20-21 квітня 2017 р., м. Львів, Україна). – С. 83-84.

22. Вембер В.В., Петриченко А.І., Кійченко О.Ю. Вилучення амонію з води методом біологічного розкладу // Матеріали ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Екологічна безпека держави» (20 квітня 2017 р., м. Київ, Україна). – С. 118.

23. Гомеля М.Д., Вембер В.В., Петриченко А.І., Кійченко О.Ю. Розробка ефективних біологічних процесів для вилучення з води іонів амонію // Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (19-22 квітня 2017 р., м. Харків, Україна). – С. 64-65.

24. Петриченко А.И., Трус И.Н., Кийченко А.Ю., Мартынюк Я.П. Сорбционное извлечение аммония на природных и искусственных сорбентах // Матеріали VI Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю (20-22 вересня 2017 р., м. Вінниця, Україна). – С. 205.

25. Хохотва О.П., Малихіна К.А. Вилучення іонів важких металів із води за допомогою вуглецевого сорбенту обробленого фосфатами // Екологічна безпека держави: тези доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. м. Київ (20 квітня 2017 р., Національний авіаційний університет. – К. : НАУ). – С. 62-63.

26. Хохотва О.П., Малихіна К.А., Лиштва П.В. Вилучення іонів важких металів з води за допомогою фосфоровмісного вуглецевого сорбенту // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвячена 30-річчю біологічного факультету Запорізького національного університету "Сучасні проблеми біології, екології та хімії" (26-28 квітня 2017 р., м. Запоріжжя, Україна). – С. 271-273.

27. Хохотва О.П., Лиштва П.В., Малихіна К.А. Вплив солей Са2+ на сорбцію іонів Cu2+ фосфорильованим вуглецевим сорбентом // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти" (26-27 жовтня 2017 р., м. Київ, Україна). – С. 216-218.

28. Мовчанюк О.М., Гомеля Н.Д. Ионообменные целлюлозные мембраны для электродиализа // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта-наука-виробництво» (19–22 квітня 2017 р., м. Харків, Україна). – С. 153-154.

29. Мовчанюк О.М., Гомеля М.Д., Нагай А.О. Ефективність целюлозного фільтрувального матеріалу під час очищення води від гуматів баромембранним методом // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти» (26–27 жовтня 2017 р., м. Київ, Україна). – С. 161-163.

30. Стефанишин Д.В., Бенатов Д.Є. О перспективах развития гидроэнергетического комплекса Украины в контексте экологизации природопользования // Материалы международного форума молодых ученых «Экобалтика» (24-27 августа 2017 г., г. Гродно, Беларусь). – С. 100-108.

31. Глушко О.В., Гомеля М.Д., Макаренко І.М., Бутченко Л.І. Електрохімічна очистка солянокисліх регенераційних розчинів від іонів важких металів.// Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірник матеріалів V Міжнародної науково- практичної конференції, присвяченої 30-річчю біологічного факультету Запорізького національного університету (26-28 квітня 2017 р., м.Запоріжжя, Україна). – Запоріжжя: АА Тандем, 2017. – С.199-200.

32. Мукало Є.О., Галиш В.В. Сорбція барвників на лігноцелюлозних сорбентах // Зб. тез доповідей Х Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з між народ. участю «Хімічні проблеми сьогодення», (27-29 березня 2017, Вінниця, Україна). – С. 270.

33. Білявський С.О., Сарахман Р.Б., Галиш В.В. Біосорбенти з відходів харчової промисловості // Зб. тез доповідей Х Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з між народ. участю «Хімічні проблеми сьогодення», (27-29 березня 2017, Вінниця, Україна). – С. 249.

34. Galysh V., Kartel M., Janusz W., Skwarek E. Strontium ions sorption on composite sorbent based on lignocellulose and hydrated antimony pentoxide // Book of abstract Ukrainian Conference with International participation “Chemistry, Physics and Technology of Surface” and Workshop “Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials” (24-25 May 2017, Kyiv, Ukraine). – P. 63.

35. Galysh V., Pasalskiy B., Budnyak T., Riazanova A.V., Kartel M., Sevastyanova O. Efficient low cost sorbents from lignocellulosic agricultural waste // Proceeding of 19th International Symposium on Wood, Fibre and Pulping Chemistry “ISWFPC 2017” (30 August – 01 September, Porto Seguro 2017, Bahia-Brazil). – P. 547 – 551.

36. Білявський С.О., Галиш В.В. Сорбенти з рослинних відходів // Proceedings of the V International Scientific and Technical Conference “Pure water. Fundamental, applied and industrial aspects” (26-27 October 2017, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kiev Politechnic Institute”) - P. 62-63.

37. Галиш В.В., Ніколайчук А.А., Картель М.Т. Ефективні сорбенти з відходів агропромислового комплексу // Proceedings of the V International Scientific and Technical Conference “Pure water. Fundamental, applied and industrial aspects” (26-27 October 2017, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kiev Politechnic Institute”) - P. 85-86.

38. Vember V. Evaluation of catalase activity as a perspective direction in biotesting procedure // XVI Міжнародна науково-практична конференція “Ресурси природних вод Карпатського регіону” (25-26 травня 2017 р., м. Львів, Україна). - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. - С. 71-74.

39. Гаряче розмелювання напівфабрикатів. Черьопкіна Р.І., Луганська А.М., Здітовецький Б., Зозуль Т.В. Збірник тез доповідей ХI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» (06-07 грудня). – 2016. – С. 82 – 83.

40. Черьопкіна Р.І., Власенко М., Дану А.. Альтернативна целюлозовмісна сировина. Збірник тез доповідей ХIХ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Облад-нання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», 12-13 грудня. – 2016. – С.113– 114.

41. Черьопкіна Р.І., Д.М. Бондарчук, О.А. Васильєва. Натронно-содова обробка деревини. ХVI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі»., 23 – 24 травня.

42. Недеревні напівфабрикати. Черьопкіна Р.І., Свіріда А., Єрмак І., Якуненко Б. Збірник тез доповідей ХIХ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», 12-13квітня. – 2017. – С.113– 114.

43. Денисюк М.Ю. Оценка реакционной способности соединений на основании расчетов полученных разными полуэмпирическими методами оптимизации и моделирования молекул / М.Ю. Денисюк, В.И. Воробьева, Е.Э. Чигиринец, Ю.А. Безносик, И.Н. Трус // Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2016: Збірник наукових статей П’ятої міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016 – 280-284 с.

44. Воробйова В.І. Оцінка якості харчових добавок , що застосовуються при виробництві м’ясних продуктів / Воробйова В.І., Чигиринець О.Е., Скиба М.І., Трус І.М., Шакун А.С., Скиба А.В. Сборник материалов ІV Международной научно-практической конференции «Химия, био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности». 17–18 октября 2016 г., Харьков. – С. 132.

45. Гомеля М.Д., Трус І.М. Розробка методів кондиціонування води для ресурсозберігаючих систем охолодження // Матеріали ІV Міжнародного конгресу «Сталий розвиток: Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування», 21–23 вересня 2016 року. – Львів. – 2016. – С. 114.

46. Гомеля М.Д., Трус І.М., Шуриберко М.М. Розробка реагентів та технологій кондиціонування води для ресурсозберігаючих систем охолодження // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти”, 26–28 жовтня 2016 року. – Київ. – 2016. – С. 75–77.

47. Трус И.Н., Гомеля Н.Д., Василенко И.А., Воробьева В.И. Определение кинетики процесса электрохимического концентрирования кислоты при использовании методов математического моделирования // Труды XIIІ Всероссийской (с международным участием) научной школы “Математические исследования в естественных науках”, 17-18 октября 2016 г. – Апатиты: Изд-во K & M, 2016. – С .178-179.

48. Воробьева В.И., Чигиринец Е.Э., Скиба М.И., Трус И.Н., Оверченко Т.А. Квантово-механические расчеты в вычислительных задачах химии // Труды XIIІ Всероссийской (с международным участием) научной школы “Математические исследования в естественных науках”, 17-18 октября 2016 г. – Апатиты: Изд-во K & M, 2016. – С .170-172.

49. Гомеля Н.Д., Трус И.Н., Воробьева В.И. Математическое моделирование кинетики электрохимического концентрирования серной кислоты // Международная научно-техническая конференция «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы – 2016» (МНТК «ИМТОМ-2016»), 7-9 декабря 2016. – г. Казань. – 2016. – С 61-62.

50. Трус И.Н., Гомеля Н.Д., Воробьева В.И., Флейшер А.Ю. Очистка воды от нитратов при использовании методов ионного обмена // Сборник тезисов ІІ

Международной школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Материалы и технологии ХХІ века” (20-23 сентября, 2016г.). – Казань. – 2016. – С 333.

51. Флейшер А.Ю., Пригожая А.В., Трус И.Н. Гидрофобизирующая добавка для доменного шлака // Сборник тезисов ІІ Международной школы–конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Материалы и технологии ХХІ века”(20-23 сентября, 2016г.). – Казань. – 2016. – С 341.

52. Трус И.Н., Гомеля Н.Д., Воробьева В.И., Флейшер А.Ю. Очистка слабоминерализованных вод с помощью метода нанофильтрации // Сборник научных трудов VІІ молодежного экологического конгресса «Северная Пальмира» (22-24 ноября 2016 года). – СПб. – 2016. – С 111–114.

53. Трус І.М., Гомеля М.Д, Крисенко Т.В., Воробйова В.І. Іонообмінне очищення води від нітратів при створенні енергоефективних технологій демінералізації води // Матеріали науково-практичної конференції “Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади”, 21 жовтня 2016. – Сєвєродонецьк. – 2016. – С. 272–274.

54. Воробьева В.И., Чигиринец Е.Э., Скиба М.И., Трус И.Н., Шакун А.С., Гнатко Е.Н. Исследование компонентного состава экстракта отходов винограда // Матеріали науково-практичної конференції “Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади”, 21 жовтня 2016. – Сєвєродонецьк. – 2016. – С. 238–240.

55. Трус И.Н., Гомеля Н.Д.,Воробьева В.И. Исследование процессов ионообменного разделения хлоридов и нитратов // Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения», 17-19 ноября 2016 года. – Юрга. – 2016. – С 15–17.

56. Трус І.М., Макаренко І.М., Воробйова В.І. Видалення нітратів методом іонного обміну // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Майбутній науковець – 2016” (2 грудня 2016) – Сєвєродонецьк. – 2016. – С. 11–12. 57. Trus I., Gomelya M. Ion-exchange methods of nitrate removal from water // Book of abstracts of The International Science Environmental Conference “Ecobaltica”(20-26 octoder, 2016). – Moscow, Russia. – 2016. – P. 68-69.

58. Трус И.Н. , Гомеля Н.Д. Извлечение нитратов с воды методом ионного обмена // Book of abstracts of The International Science Environmental Conference “Ecobaltica”(20-26 octoder, 2016). – Moscow, Russia. – 2016. – P. 70-71.

59. Трус И.Н., Гомеля Н.Д., Шаблий Т.А., Воробьева В.И., Флейшер А.Ю. Исследование метода ионного обмена для очистки воды от нитратов // Комплексные проблемы техносферной безопасности: материалы Междунар. науч. - практ. конф. (11-12 ноября, 2016). – Воронеж. – 2016. – С. 141-145.

60. Воробьева В.И., Скиба М.И., Чигиринец Е.Э., Фатеев Ю.Ф., Трус И.Н. Использование энергорессурсосберегающей технологий в ингибирование атмосферной коррозии // Комплексные проблемы техносферной безопасности: материалы Междунар. науч. - практ. конф. Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2016. Ч. I. 253 с. (11-12 ноября, 2016). – Воронеж. – 2016. – С. 128-131.

61. Трус І.М., Гомеля М.Д., Грабітченко В.М. Комплексна очистка високомінералізованих стічних вод // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» (26-28 квітня 2017 р.). – м. Запоріжжя. – 2017. – С. 266–268.

62. Трус И.Н., Гомеля Н.Д., Флейшер А.Ю., Воробьева В.И. Разделение сульфатов и нитратов при использовании методов ионного обмена // Материалы ХХ Всероссийской конференции молодых ученых-химиков (18-20 апреля 2017 г) . – Нижний Новгород. – 2017. – С. 349-350.

63. Флейшер А.Ю., Трус И.Н., Мациевский И.В. Влияние строения молекул органических химических добавок на кинетику помола клинкера // Материалы ХХ

Всероссийской конференции молодых ученых-химиков (18-20 апреля 2017 г) . – Нижний Новгород. – 2017. – С. 282.

64. Шакун А.С. Оценка адсорбционной способности 3',5'-диметоксиацетофенон на основе квантово-химических расчетов / Воробьева В.И., Чигиринец Е.Э., Скиба М.И., Трус И.Н. // ХХ Всероссийская конференция молодых учёных-химиков (с международным участием). Тезисы докладов (Нижний Новгород, 18–20 апреля 2017 г.). Нижний Новгород: Университет Лобачевского, 2017 - С. 397.

65. Vorobyova , О.E. Chygyrynets’, Kotlyarenko A.O., М.I. Sciba, Trus I.M. Gnatko O.M. EVALUATION OF VARIOUS PLANT EXTRACTS AS VAPOR PHASE CORROSION INHIBITOR FOR MILD STEEL / VI міжнародна наукова конференція матеріали для роботи в екстремальних умовах – 6 // Київ. 2016. 01 – 02 грудня 2016 р.

66. Трус, Н.Д. Гомеля, Е.И. Иваненко, В.И. Воробьева, А.Ю.Флейшер. Ресурсосберегающие технологии в процессах реагентной очистки минерализованных вод // XXI Международный научный симпозиум имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр» (3-7 апреля, 2017). – Томск. – 2017. – С. 825-827.

67. Флейшер, И.Н. Трус. Регулирование свойств цемента сульфосоединениями // XXI Международный научный симпозиум имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр» (3-7 апреля, 2017). – Томск. – 2017. – С. 430-432.

68. Трус И.Н., Гомеля Н.Д. Оценка эффективности анионита в процессах ионообменной очистки воды от нитратов // Сборник материалов ІХ Всерос. научно-практической конференции с международным участием «Россия молодая», 18-21 апр. 2017 г., Кемерово [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»; редкол.: В. Ю. Блюменштейн (отв. ред.) [и др.]. – Кемерово, 2017.

69. Трус И.Н. Оценка эффективности анионита в процессах ионообменной очистки воды от нитратов // Сборник материалов ІХ Всерос. научно-практической конференции с международным участием «Россия молодая», 18-21 апр. 2017 г., Кемерово [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»; редкол.: В. Ю. Блюменштейн (отв. ред.) [и др.]. – Кемерово, 2017.

70. Трус И.Н., Гомеля Н.Д., Воробьева В.И., Флейшер А.Ю. Реагентная очистка минерализованных шахтных вод // Материалы седьмой международной научной конференции «Химическая термодинамика и кинетика» (29 мая-2 июня 2017г.). – г. Великий Новгород. – 2017. – С. 317-318.

71. Трус И.Н., Флейшер А.Ю., Воробьева В.И., Гомеля Н.Д. Переработка осадков реагентной очистки высокоминерализованных вод // Сборник материалов ХIІ Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2017» (14 апреля 2017). – Астана. – 2017. – С. 1144-1147.

72. Сидоренко І.С., Трус І.М., Мельниченко Є.В., Гомеля М.Д., Терещенко О.М. Видалення міді з води методом флокуляції // Матеріали ХIII міжнародної науково-технічної конференції „АВІА-2015” (19-21 квітня 2017 року). – м. Київ. – 2017. – С. 27.104-27.106.

73. Трус І.М. // Матеріали ХIII міжнародної науково-технічної конференції „АВІА-2015” (19-21 квітня 2017 року). – м. Київ. – 2017. – С. 27.17-27.20.

74. Трус И.Н., Гомеля Н.Д., Грабитченко В.Н. Воробьева В.И. Комплексная очистка минерализованных вод // VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Хімія та сучасні технології» (26-28 квітня 2017 р.). – м. Дніпро. – 2017. – С. 122-123.

75. Сидоренко І.С., Трус І.М., Мельниченко Є.В., Гомеля М.Д.,Терещенко О.М. Вплив рН на процес вилучення іонів міді з водних розчинів // VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Хімія та сучасні технології» (26-28 квітня 2017 р.). – м. Дніпро. – 2017. – С. 27-28.

76. Сердюк О.О., Трус І.М. Застосування алюмінієвих коагулянтів для очищення мінералізованих вод // VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Хімія та сучасні технології» (26-28 квітня 2017 р.). – м. Дніпро. – 2017. – С. 116-117.

77. Шакун А. С., Воробьева В. И., Чигиринец Е. Э., Скиба М. И., Трус И. Н. Изучение компонентного состава изопропанольного экстракта гребней винограда // Четвертий том збірника тез доповідей VIІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології». Дніпро. – 2017. – Т. ІV. С. 28.

78. Грабітченко В. М., Трус І. М., Гомеля М. Д. Комплексне вирішення проблеми переробки високомінералізованих стічних вод // XХ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування:освіта – наука – виробництво – 2017» (19-22 квітня 2017 р.). – м. Харків. – 2017. – С. 72-73.

79. Трус И.Н., Сердюк Е.А., Гомеля Н.Д., Флейшер А.Ю., Воробьева В.И. Ресурсосберегающие технологии утилизации осадков реагентного умягчения воды// Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Экология, ресурсосбережение и охрана окружающей среды на предприятиях нефтехимии и нефтепереработки». (19 мая 2017 г. ). – Нижнекамск. – 2017. – С. 73-74.

80. Грабітченко В. М., Трус І.М., Гомеля М.Д. Стабілізаційна обробка води перед її зворотньоосмотичним знесоленням // Материалы международного научного симпозиума «Неделя эколога-2017» (10-13 апреля 2017г.). – Каменское. – 2017. – С. 63–65.

81. Сидоренко І.С., Мельниченко Є.В., Трус І.М., Гомеля М.Д. Очищення стічних вод від іонів міді// Х Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція “Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання”(25-26 квітня 2017 р.). – Тернопіль. – 2017. – С. 222.

82. Гомеля М.Д., Трус І.М., Грабітченко В.М. Екологічно безпечні методи опріснення високомінералізованих вод // Proceedings of the V International Scientific and Technical Conference “Pure water. Fundamental, Applied and industrial aspects, 26-27 October 2017. – Кyiv. – 2017. – С. 96–97.

83. Skiba M.I., Pivovarov A.A. , Trus I.M. A novel technigue for wastewater treatment by contact nonequilibrium plasma // Proceedings of the V International Scientific and Technical Conference “Pure water. Fundamental, Applied and industrial aspects, 26-27 October 2017. – Кyiv. – 2017. – Р. 51.

84. Сидоренко І.С., Мельниченко Є.В., Гомеля М.Д., Трус І.М., Воробйова В.І. Екологічно безпечні методи вилучення іонів міді з води // Proceedings of the V International Scientific and Technical Conference “Pure water. Fundamental, Applied and industrial aspects, 26-27 October 2017. – Кyiv. – 2017. – С. 196–197.

85. Трус І.М., Грабітченко В.М., Гомеля М.Д. Зворотньоосмотичне опріснення води та переробка концентратів, що при цьому утворюються // Proceedings of the V International Scientific and Technical Conference “Pure water. Fundamental, Applied and industrial aspects, 26-27 October 2017. – Кyiv. – 2017. – С. 210–212.

86. Гомеля, В.І. Воробйова, О.Е. Чигиринець, М.І. Скиба, Ю.Ф. Фатєєв, І.М. Трус, С.Ю. Ліпатов. Ресурсозберігаючі технології використання відходів рослинної сировини // Proceedings of the V International Scientific and Technical Conference “Pure water. Fundamental, Applied and industrial aspects, 26-27 October 2017. – Кyiv. – 2017. – С. 98–100.

87. Шуриберко М.М. Дослідження процесів десорбції сульфітів на аніонообмінних редокситах // М.М. Шуриберко, В.А. Цвенюк, Т.О. Шаблій / V International Scietific and Technicsl Conference “Pure water. Fundamental, applied and industrial aspects” (26-27 October 2017, NTUU “KPI”). – 233-234.

88. Радовенчик Я.В., Морозова О.Р. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ИСПАРЕНИЯ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ // Тезисы докладов 81-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов

«Химическая технология и техника» (1-12 лютого 2017 р., м. Мінськ, Республіка Білорусь). – С. 130.

89. Руденкo І.П., Радoвенчик Я.В. УРБАНІЗАЦІЯ В ЧЕРНІГІВCЬКOМУ РЕГІOНІ // Матеріали ІІІ Міжнарoднoї наукoвo-практичнoї кoнференції cтудентів, магіcтрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки» (24 жовтня 2017 р., м. Харків, Україна). – С. 176-177.

90. Cенькoва К.C., Радoвенчик Я.В. ПЕРCПЕКТИВИ ВПРOВАДЖЕННЯ ВІДНOВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ // Матеріали ІІІ Міжнарoднoї наукoвo-практичнoї кoнференції cтудентів, магіcтрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки» (24 жовтня 2017 р., м. Харків, Україна). – С. 193-194.

91. Оверченко Т.А., Козачек Т., Земляна А. Оценка эффективности методов стабилизационной обработки шахтной воды // Матеріали ХІХ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» (12.12.2016 р., м. Київ, Україна). – С. 115-117

92. Оверченко Т.А., Котляренко А.А., Воробьёва В.И., Чигиринець Э.Э., М.И. Скиба Прогнозирование адсорбционной способности (3- амино-пропил) – триэтоксисилана на основе квантово-химических расчетов // Материалы ХХ всероссийской конференции молодых ученых-химиков (18.06.2017 р., г. Нижний Новгород, Россия). –С. 375

93. Korda T.A. (Overchenko T.A.), Chgyrynets O.E., Fatyeyev I.F., Pylypenko Formetion of protective nano-layers on steel surface from gas-vapor phase VІ міжнародна наукова конференція матеріалів для роботи в експериментальних умовах (01.12.2016 р., м. Київ, Україна). – С. 179

94. Гомеля М.Д., Терещенко О.М., Мельниченко Є.В. Очистка стічних вод від іонів міді методом комплексоутворення та флотації/ Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Науково-технічний збірник. Випуск 27/Головний редактор А.М.Кравчук. – К.: КНУБА, 2016. – с. 85-89.

95. Терещенко О.М., Мельниченко Є.В. Вплив водневого показника на очистку стічних вод від іонів міді методом комплексоутворення та флокуляції/ ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів „ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ”, на базі Національного авіаційного університету (м. Київ) (20 квітня 2017 року), стор 66-68.

96. Стенин А.А., Пасько В.П., Сиренко Л.В. Робастная стабилизация линейных динамических систем с параметрической неопределенностью. // Материалы XIIІ International scientific and practical conference “Trends of modern science ” (30 мая - 07 июня 2017 г., г. Шеффилд, Германия). – С. 62-67.

97. Стенин А.А., Пасько В.П., Сиренко Л.В. Оптимизация линейных динамических систем методами функционального анализа. // Материалы XIIІ International scientific and practical conference “Trends of modern science ” (30 мая - 07 июня 2017 г., г. Шеффилд, Германия). – С.37-42.

98. Мартинюк Я.П. Використання анонітів у маловідходних технологіях очистки води від фосфатів / Я.П. Мартинюк, М.Д. Гомеля // V міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти», 26-27 жовтня 2017р., м.Київ, Національний Технічний Університет України «Київський Поліехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» - С. 152.

99. Барбаш В.А., Ященко О. В., Ковальчук В.А, Романенко Ю.Н. Структурные изменения стеблей пшеницы в процессе термохимической переработки в наноцеллюлозу // Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья материалы

VII -Всероссийской конференции. 24 – 28 апреля 2017 г. под ред. Н.Г Базарновой, В.И. Маркина. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та – 2017.

100. Барбаш В.А., Ященко О. В., Ковальчук В.А, Шнирук О. М. Композиційні матеріали на основі наноцелюлози // Збірка матеріалів X Міжнародної науково-технічної WEB-конференції «Композиційні матеріали» (квітень 2017 р. ). Укладачі: Мельник Л.І., Пахомова В.М. - 103 с.

101. Barbash V. А., Yaschenko O. V., Kovalchyk V. O. Optically transparent nanocellulose films from wheat straw // Abstract book of participants of the International Summer School and International research and practice conference, 23 – 26 August 2016, Chernivtsi. Edited by Dr. Olena Fesenko. – Kiev: SME Burlaka, 2017. – P. 854.

102. Кузнецова Т.П, Остапенко А.А., Плосконос В.Г. Дослідження з метою підвищення довговічності друкарських видів паперу / Збірник тез доповідей ХХ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” (26-27 квітня 2017 р., м. Київ, Україна) - С.95-96.

103. Мазенко Н. В., Остапенко А.А., Плосконос В.Г. Деякі аспекти процесу старіння целюлозних волокон в друкарських видах паперу / Збірник тез доповідей ХХ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” (26-27 квітня 2017 р., м. Київ, Україна) - С.97-98.

104. Остапенко А.А. Дослідження фізико-механічних показників модельних зразків паперу під час штучного старіння / Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек».( 3-5 жовтня 2017 м. Київ, Україна) – С.324-327.

105. Гомеля М.Д., Трохименко Г.Г., Виверець А.О. Очищення води синтезованими коагулянтами зі шламу від виробництва глинозему / Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні: Матеріали ХІІ міжнародної наук.-тех. конф. 22-24 вересня 2017 р. Миколаїв НУК,2017.-с.13-19.

106. Гомеля М.Д., Трохименко Г.Г. Раціональне використання водних ресурсів шляхом створення нових матеріалів та розробки нових технологій водопідготовки // Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні: Матеріали ХІІ міжнародної наук.-тех. конф. 22-24 вересня 2017 р. Миколаїв НУК,2017.- с.11-13.