6. Барбаш В.А. Методология оценки эффективности процессов делигнификации растительного сырья // VI Международной конференции «Физикохимия растительных полимеров» 22 – 25 июня 2015 года, г. Архангельск, с.42-45

7. Барбаш В.А., Нагорна Ю.М. Органосольвентний спосіб одержання лляної целюлози //Збірка тез доповідей XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство» (м. Київ) / Укладач Д.Е. Бенатов. — К.: НТУУ «КПІ», 2015., с.70-71 с.

8. Алушкін С. В., Ященко О. В., Барбаш В. А. Отримання нановолокнистих плівок із целюлози// Збірник тез доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» (19 – 20 квітня 2015 р. м. Київ) / укладач Я. М.Корнієнко. – К: НТУУ«КПІ», 2015. – с. 103 -104.

9. Бочок В. Г., Барбаш В. А. Отримання оксицелюлози з волокон бавовни// Збірник тез доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» (19 – 20 квітня 2015 р. м. Київ) / укладач Я. М.Корнієнко. – К: НТУУ «КПІ», 2015. – с.105-106

10. Каракуца М. Г., Барбаш В. А. Пероцтовий спосіб отримання мікрокристалічної целюлози із пшеничної соломи// Збірник тез доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ресурсозберігаючі

технології та обладнання» (19 – 20 квітня 2015 р. м. Київ) / укладач Я. М.Корнієнко. – К: НТУУ «КПІ», 2015. – с.107-108

11. Нагорна Ю. М., Барбаш В. А. Дослідження впливу хелатуючої обробки на ефективність вибілювання целюлози пероксидом водню //Збірник тез доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» (19 – 20 квітня 2015 р. м. Київ) / укладач Я. М.Корнієнко. – К: НТУУ «КПІ», 2015. – с.109-110

12 Ященко О. В., Барбаш В. А. Пероцтове варіння целюлози із волокон льону// Збірник тез доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» (19 – 20 квітня 2015 р. м. Київ) / укладач Я. М.Корнієнко. – К: НТУУ «КПІ», 2015. – с.115-116

13 Соколовська Н.В., Трембус І.В., Барбаш В.А. Окисно-органосольвентна делігніфікація пшеничної соломи Збірник тез доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» (19 – 20 квітня 2015 р. м. Київ) / укладач Я. М.Корнієнко. – К: НТУУ «КПІ», 2015. – с.113-114.

14. Вембер В.В. Морфологічні особливості мікроскопічних грибів в умовах радіонуклідного забруднення // Збірник статей XXXI Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя" (25 лютого - 1 березня 2015 р., м. Запоріжжя, Україна). – С. 6-8.

15. Лавриненко О.М., Вембер В.В., Щукін Ю.С., Лабжинська М.Ю. Формування і фазові перетворення гідроксисульфатного Green Rust корозійного та біогенного походження // Матеріали XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (27-29 травня 2015 р., м. Київ, Україна). - С. 107-108.

16. Спільна В.Г., Вембер В.В. Біотестування забруднених інсектицидами вод з використанням рослинних та тваринних організмів // Матеріали XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (27-29 травня 2015 р., м. Київ, Україна). - С. 53-54.

17. Вембер В.В., Дітяшова І.Г. Каталазна активність як індикаторна ознака чутливості тест-рослин до дії гербіцидів // Матеріали XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (27-29 травня 2015 р., м. Київ, Україна). - С. 22-23.

18. Галиш В.В., Картель М.Т. Мілютін В.В. Синтез і властивості лігноцелюлозних біосорбентів // Зб. тез Всеукр. Конф. з міжнарод. участю, присвячена 85-річчю з дня народження академіка НАН України О.О. Чуйка «Хімія, фізика та технологія поверхні» та семінар наноструктуровані біосумісні/біоактивні матеріали. – 13-15 травня 2015. Київ. – С.36.

19. Kartel M., Galysh V. Ferrocyanide biosorbentt based on lignocellulose waste products for multifunctional purpose // International Symposium “The Environment and the Industry”, SIMI2015, abstracts. – 29-30 October 2015. Bucharest. – P.73-75.

20. Картель М.Т., Ніколайчук А.А., Галиш В.В. Одержання, структура та властивості лігноцелюлозно-неорганічних біосорбентів // Зб. тез доповідей «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва». – 10 грудня 2015р. Київ.

21. Трус И. Н., Грабитченко В. Н., Гомеля Н. Д. Использование методов ионного обмена для деминерализации сточных вод // Материалы VI Международной Інтернет-конференции молодых учених, аспирантов, студентов «Инновационные технологии: теория, инструменты, практика». – Пермь. – 2015. – С. 30-32.

22. Трус И. Н., Гомеля Н. Д., Грабитченко В. Н., Петриченко А. И., Воробьева В. И. Нанофильтрационнгое обессоливание шахтных вод. // Материалы VIII Всероссийской научно-технической интернет-конференции с международным участием «Энергетика.

Инновационные направления в энергетике. CALS-технологии в энергетике». – Пермь. – 2015. – С. 119 – 121.

23. Гомеля Н. Д., Трус И. Н., Грабитченко В. Н., Петриченко А. И. Обессоливание шахтных вод ионообменным методом. // Тезисы докладов Международного научного симпозиума «Неделя эколога 2015». – Днепродзержинск. – 2015. – С. 82-83.

24. Грабітченко В. М., Трус І. М., Гомеля М. Д. Іонообмінний метод розділення нітратів та хлоридів // Збірник тез доповідей VI Всеукраїнської науково – практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості». – Одеса. – 2015. – С. 53.

25. Грабітченко В. М., Трус І. М., Гомеля М. Д. Видалення та розділення хлоридів та нітратів // Тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Екологічна безпека держави». – Київ. – 2015. – С. 36.

26. Гомеля Н. Д., Трус И. Н., Грабитченко В. Н., Петриченко А. И. Исследование процессов ионообменного извлечения из воды нитратов в присутствии хлоридов // Сборник докладов пятой Международной научной конференции «Химическая термодинамика и кинетика». – Великий Новгород. – 2015. – С. 53-54.

27. Трус І. М., Грабітченко В. М., Гомеля М. Д. Очищення мінералізованих шахтних вод // Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської наукової конференції з міжнародною участю «Наукова Україна». – Дніпропетровськ. – 2015. – С. 306-307.

28. Петриченко А. И., Грабитченко В. Н., Трус И. Н., Гомеля Н. Д. Методы очистки амиачных стоков // Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської наукової конференції з міжнародною участю «Наукова Україна». – Дніпропетровськ. – 2015. – С. 308-309.

29. Грабітченко В. М., Гомеля М. Д. Оцінка ефективності іонообмінного очищення води від нітрат-аніонів // Матеріали десятої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні». – Миколаїв. – 2015. – С. 101-103.

30. Трус І. М., Грабітченко В. М., Петриченко А. І., Гомеля М. Д. Розділення нітратів і хлоридів при використанні методів іонного обміну // Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереження». – Дніпропетровськ. – 2015. – С. 68.

31. Трус И. Н., Гомеля Н. Д., Грабитченко В. Н., Воробьева В. И. Использование реагентных методов для очистки высокоминерализованных шахтных вод // Сборник тезисов 4-й Всероссийской Интернет-конференции «Грани науки 2015». – Казань. – 2015. – С. 259.

32. Грабитченко В. Н., Трус И. Н., Петриченко А. И. Удаление нитратов с одновременным умягчением сточных вод // Сборник тезисов 4-й Всероссийской Интернет-конференции «Грани науки 2015». – Казань. – 2015. – С. 276.

33. Грабитченко В. Н., Трус И. Н., Гомеля Н. Д. Разделение нитратов и хлоридов при помощи метода ионного обмена // Матеріали XII міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2015». – Київ. – 2015. – С. 29.81 – 29.84.

34. Гомеля М. Д., Петриченко А. І., Грабітченко В. М., Трус. І. М., Макаренко В. В. Джерела забруднення води амонієм та методи його вилучення // Збірка тез доповідей XVIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство». – Київ. – 2015. – С. 85 – 86.

35. Грабітченко В. М., Трус І. М., Гомеля М. Д. Очищення води від нітратів при застосуванні методу іонного обміну // Збірник наукових праць V-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology – 2015). – Вінниця. – 2015. – С. 72.

36. Корда Т.А., Шуриберко М. Інгібітори корозії алюмінію для водооборотних систем АЕС // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (21-23 травня 2014 р., м.

37. Мовчанюк О.М. Вологоміцний целюлозний фільтрувальний матеріал для очищення води баромембранним методом / О.М. Мовчанюк, І.В. Рябчук, А.В. Семенюк, О.О. Бєлінська // Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання: VІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. (19 – 20 квітня 2015 р., м. Київ, Україна). – С. 111-112.

38. Радовенчик Я.В., Гончар В.В., Гонцовський Я.М. Поверхова система роздільного збору твердих побутових відходів // Тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ» (16 квітня 2015 р., м. Київ, Україна). – С. 97 – 98.

39. Соколовська Н.В., Трембус І.В., Барбаш В.А. Окисно-органосольвентна делігніфікація пшеничої соломи // Матеріали VІІI міжнародної науково–практичної конференції cтудентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (19-20 квітня 2015 р., м. Київ, Україна). – С. 113-114.

40. Шишкіна С.О., Трембус І.В., Барбаш В.А. Нові технології в целюлозно-паперовій промисловості // Матеріали ХVІ всеукраїнської науково-практичної конференції cтудентів, аспірантів і молодих вчених «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» (19-20 квітня 2015 р., м. Київ, Україна). – С. 144-145.

41. Шишкіна С. О., Нагай А.О., Трембус І.В. Окисно-органосольвентна делігніфікація стебел соломи // Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково–практичної конференції cтудентів, аспірантів і молодих вчених «Екологія. Людина. Cуспільство» (27-29 травня 2015 р., м. Київ, Україна). – С. 145-146.

42. Твердохліб М.М. Дослідження процесу окислення двохвалентного заліза в природних водах / М.М. Твердохліб, І. О. Москалець, М. Д. Гомеля // Збірка тез доповідей XVI II Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (27-29 травня 2015 р., Київ, Україна). – с.134.

43. Твердохліб М.М. Застосування сумішей катіонітів в процесах пом’якшення води / М.М. Твердохліб, І. О. Москалець, М. Д. Гомеля // Матеріали Х міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні». (5-7 червня 2015 р., Миколаїв, Україна). – с. 104-106.

44. Твердохліб М.М. Дослідження окислювальної здатності фільтруючого завантаження при знезалізненні води / М.М. Твердохліб, І. О. Москалець, М. Д. Гомеля // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти» (28-30 жовтня 2015 р., м. Київ, Україна). – с. 197-199.

45. Мовчанюк О.М. Вологоміцний целюлозний фільтрувальний матеріал для очищення води баромембранним методом / О.М. Мовчанюк, І.В. Рябчук, А.В. Семенюк, О.О. Бєлінська // Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання: VІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. (19 – 20 квітня 2015 р., м. Київ, Україна). – С. 111-112.

46. Корда Т.А., Шуриберко М. Інгібітори корозії алюмінію для водооборотних систем АЕС // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (21-23 травня 2014 р., м. Київ, Україна). – С. 169.

47. Березовський А.А., Радовенчик В.М. Стан поводження з тарою та пакуванням в Україні // ХVІІІ Міжн. конф. „Екологія. Людина. Суспільство”, Київ, 2015. – С.72-73.

48. Романенко М.І., Радовенчик В.М., Гринчук С.В., Кот Д.А. Ефективна технологія видалення нафтопродуктів із стічних вод // ХVІІІ Міжн. конф. „Екологія. Людина. Суспільство”, Київ, 2015. – С.126-127.