Вэмбер

Вембер Валерія Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент

Візитна картка викладача

"Для того чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать. Рене Декарт"

У 1992 р. закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, за фахом - біохімік.
Працювала в Інституті ядерних досліджень НАН України (1992-1993);
Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (1993-2002);
Інституті біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАНУ (2002-2010);
Закінчила аспірантуру при Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (1993-2000).
Кандидат біологічних наук (2000 р.).
Старший науковий співробітник (2005 р.).
З 2002 р. - доцент кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту.

Екологічна токсикологія;
Вивчення стійкості живих організмів до екстремальних впливів різноманітної природи;
Співвідношення проявів окислювального стресу та реакцій антиокислювального захисту;
Оцінка стану екосистем за даними екологічного моніторингу

90 наукових праць; 1 монографія, 9 навчально-методичних видань; 3 патенти

Дисципліна «Біологія» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія», спеціалізацією «Екологічна безпека». Дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу природничо-наукової підготовки. Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованої оцінки стану природного середовища, управління природоохоронною діяльністю на рівні промислових підприємств, установ, організацій: використання знань про різноманітність рослинного і тваринного світу для дослідження стану навколишнього природного середовища; володіння методиками оцінки впливу несприятливих факторів на живі організми; одержання та візуалізації інформації щодо поточного стану різних організмів як компонентів довкілля.
Семестр 1, Кількість кредитів 7 / годин 210
Розподіл навчального часу: лекції 54 год., практичні заняття 18 год., лабораторні роботи 36 год.

Дисципліна «Загальна екологія» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія», спеціалізацією «Екологічна безпека». Дисципліна належить до дисциплін за вибором студентів циклу базової підготовки. Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів базових уявлень про екологію як міждисциплінарну науку, що визначає шляхи ефективного співіснування техносфери та біосфери для подальшого кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю на рівні промислових підприємств, установ та організацій: спостереження, аналізу та узагальнення щодо основних екологічних процесів та тенденцій, які відбуваються в довкіллі; оцінювання характеру і направленості негативних впливів промислового та сільськогосподарського виробництва на природні комплекси та їх компоненти; уміння встановити причини таких впливів і запропонувати систему заходів щодо їх обмеження та/або запобігання; орієнтування в основних проблемах прикладної екології з метою здійснення природоохоронної діяльності в різних галузях виробництва та життєдіяльності суспільства для впровадження концепції сталого розвитку в усі сфери сучасного життя.
Семестр 1, Кількість кредитів 6 / годин 180
Розподіл навчального часу: лекції 54 год., практичні заняття 36 год.

Дисципліна «Ландшафтна екологія» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія», спеціалізацією «Екологічна безпека». Дисципліна належить до циклу загальної (базової) підготовки. Метою вивчення даної дисципліни є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями та можливостями прикладного використання екології ландшафтів у практиці природокористування з метою формування екомережі для збереження біорізноманіття.
Семестр 4, Кількість кредитів 3 / годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 36 год., практичні заняття 18 год.

Дисципліна «Екологія людини» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія», спеціалізацією «Екологічна безпека». Навчальна дисципліна належить до дисциплін загальної базової підготовки. Метою дисципліни є формування у студентів уявлення про предмет «Екологія людини» як про новітню комплексну міждисциплінарну науку, яка визначає положення людини в системі живої природи та про різноманітні аспекти взаємодії людини та оточуючого її середовища: виявлення основних стресогенних факторів навколишнього середовища; уміння визначати адаптивні можливості людського організму в умовах середовища, що швидко змінюється; оцінювання показників здоров’я людини та визначення їх відповідності до вікових норм; використання методів якісної та кількісної оцінки антропогенного навантаження на різні частини навколишнього природного середовища.
Семестр 6, Кількість кредитів 3 / годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 18 год., практичні заняття 18 год., лабораторні роботи 18 год.

Шановний абітурієнте!
Якщо ти бажаєш здобути сучасну інженерно-хімічну освіту, запрошуємо тебе на навчання на кафедру Екології та технології рослинних полімерів Інженерно-хімічного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського.
Найдефіцитнішими спеціальностями на ринку праці насьогодні є саме технічні, а потреба в спеціалістах інженерно-хімічного профілю нині набагато перевищує кількість випускників цього напрямку. Тому ми вже багато років забезпечуємо працевлаштування наших випускників у державних і комерційних установах.
В результаті запроваджених на кафедрі європейських стандартів освіти, а також поєднання всебічної фундаментальної підготовки з навичками практичної роботи, багато наших студентів продовжують навчання у аспірантурі та в найкращих Університетах Європи

Успішні випускники

Вембер Валерія Володимирівна Вэмбер Валерия Владимировна У 1992 р. закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, за фахом - біохімік.
Працювала в Інституті ядерних досліджень НАН України (1992-1993);
Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (1993-2002);
Інституті біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАНУ (2002-2010);
Закінчила аспірантуру при Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (1993-2000).
Кандидат біологічних наук (2000 р.).
Старший науковий співробітник (2005 р.).
З 2002 р. - доцент кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту. Екологічна токсикологія;
Вивчення стійкості живих організмів до екстремальних впливів різноманітної природи;
Співвідношення проявів окислювального стресу та реакцій антиокислювального захисту;
Оцінка стану екосистем за даними екологічного моніторингу Дисципліна «Біологія» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія», спеціалізацією «Екологічна безпека». Дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу природничо-наукової підготовки. Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованої оцінки стану природного середовища, управління природоохоронною діяльністю на рівні промислових підприємств, установ, організацій: використання знань про різноманітність рослинного і тваринного світу для дослідження стану навколишнього природного середовища; володіння методиками оцінки впливу несприятливих факторів на живі організми; одержання та візуалізації інформації щодо поточного стану різних організмів як компонентів довкілля.
Семестр 1, Кількість кредитів 7 / годин 210
Розподіл навчального часу: лекції 54 год., практичні заняття 18 год., лабораторні роботи 36 год. Дисципліна «Загальна екологія» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія», спеціалізацією «Екологічна безпека». Дисципліна належить до дисциплін за вибором студентів циклу базової підготовки. Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів базових уявлень про екологію як міждисциплінарну науку, що визначає шляхи ефективного співіснування техносфери та біосфери для подальшого кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю на рівні промислових підприємств, установ та організацій: спостереження, аналізу та узагальнення щодо основних екологічних процесів та тенденцій, які відбуваються в довкіллі; оцінювання характеру і направленості негативних впливів промислового та сільськогосподарського виробництва на природні комплекси та їх компоненти; уміння встановити причини таких впливів і запропонувати систему заходів щодо їх обмеження та/або запобігання; орієнтування в основних проблемах прикладної екології з метою здійснення природоохоронної діяльності в різних галузях виробництва та життєдіяльності суспільства для впровадження концепції сталого розвитку в усі сфери сучасного життя.
Семестр 1, Кількість кредитів 6 / годин 180
Розподіл навчального часу: лекції 54 год., практичні заняття 36 год Дисципліна «Ландшафтна екологія» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія», спеціалізацією «Екологічна безпека». Дисципліна належить до циклу загальної (базової) підготовки. Метою вивчення даної дисципліни є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями та можливостями прикладного використання екології ландшафтів у практиці природокористування з метою формування екомережі для збереження біорізноманіття.
Семестр 4, Кількість кредитів 3 / годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 36 год., практичні заняття 18 год. Дисципліна «Екологія людини» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія», спеціалізацією «Екологічна безпека». Навчальна дисципліна належить до дисциплін загальної базової підготовки. Метою дисципліни є формування у студентів уявлення про предмет «Екологія людини» як про новітню комплексну міждисциплінарну науку, яка визначає положення людини в системі живої природи та про різноманітні аспекти взаємодії людини та оточуючого її середовища: виявлення основних стресогенних факторів навколишнього середовища; уміння визначати адаптивні можливості людського організму в умовах середовища, що швидко змінюється; оцінювання показників здоров’я людини та визначення їх відповідності до вікових норм; використання методів якісної та кількісної оцінки антропогенного навантаження на різні частини навколишнього природного середовища.
Семестр 6, Кількість кредитів 3 / годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 18 год., практичні заняття 18 год., лабораторні роботи 18 год. Шановний абітурієнте!
Якщо ти бажаєш здобути сучасну інженерно-хімічну освіту, запрошуємо тебе на навчання на кафедру Екології та технології рослинних полімерів Інженерно-хімічного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського.
Найдефіцитнішими спеціальностями на ринку праці насьогодні є саме технічні, а потреба в спеціалістах інженерно-хімічного профілю нині набагато перевищує кількість випускників цього напрямку. Тому ми вже багато років забезпечуємо працевлаштування наших випускників у державних і комерційних установах.
В результаті запроваджених на кафедрі європейських стандартів освіти, а також поєднання всебічної фундаментальної підготовки з навичками практичної роботи, багато наших студентів продовжують навчання у аспірантурі та в найкращих Університетах Європи