Трус

Трус Інна Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

 

У 2011 році закінчила НТУУ "КПІ" за спеціальностями "Екологія та охорона навколишнього середовища" та "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".
В 2014 році закінчила аспірантуру.
З 2014 р. - асистент кафедри.
3 2016р. - старший викладач кафедри.
Кандидат технічних наук (2015 р).

Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів. Розроблення маловідходних технологій демінералізації води для екологічно-безпечних систем водокористування.

Автор понад 200 наукових праць, з них 1 одноосібна монографія, 37 наукових статей, 12 патентів, 148 статей в збірниках матеріалів конференцій та тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, є співавтором 2 підручників.

Дисципліна «Вступ до фаху» призначена для підготовки бакалаврів бакалаврів спеціальності 101 Екологія спеціалізації Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до циклу загальної базової підготовки. Дисципліна «Вступ до фаху» надає теоретичні знання, якими повинен володіти студент, майбутній фахівець-еколог для засвоєння спеціальних предметів, які обов’язкові для отримання фаху. Метою дисципліни є отримання майбутніми фахівцями базових знань про сучасну екологію як комплексну міждисциплінарну теоретично-прикладну наукову галузь, визначення її місця у системі природничих і гуманітарних наук, з'ясування ролі та особливостей системного підходу в екології, ознайомлення з системою підготовки фахівця-еколога в Україні.
Семестр 1, Кількість кредитів: 3 / годин: 90
Розподіл навчального часу: лекції - 36 год. / практичні (семінари) - 9 год. / самостійна робота - 45 год. / семестровий контроль - диф.залік.

Дисципліна «Організація та управління природоохоронною діяльністю» призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія спеціалізації Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до циклу загальної базової підготовки. Метою вивчення даного кредитного модуля є отримання майбутніми фахівцями базових знань про сучасне розуміння системних теоретико-методологічних уявлень про екологічне управління в контексті глобальних тенденцій екологізації життєдіяльності людства, підготовка до практичного застосування цих знань у державних установах та на підприємствах регіонального і локального рівнів.
Семестр 5, Кількість кредитів: 3 / годин: 90
Розподіл навчального часу: лекції - 36 год. / практичні (семінари) - 18 год. / самостійна робота - 36 год. / семестровий контроль - диф.залік.

Дисципліна «Економіка природокористування» призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія спеціалізації Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до циклу загальної базової підготовки. Метою кредитного модуля «Економіка природокористування» є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю на рівні промислових підприємств, установ, організацій, на рівні підрозділів Мінекобезпеки України.
Семестр 5, Кількість кредитів: 3 / годин: 90
Розподіл навчального часу: лекції - 36 год. / практичні (семінари) - 18 год. / самостійна робота - 36 год. / семестровий контроль - диф.залік.

Трус Інна Миколіївна У 2011 році закінчила НТУУ "КПІ" за спеціальностями "Екологія та охорона навколишнього середовища" та "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".
В 2014 році закінчила аспірантуру.
З 2014 р. - асистент кафедри.
3 2016р. - старший викладач кафедри.
Кандидат технічних наук (2015 р). Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів. Розроблення маловідходних технологій демінералізації води для екологічно-безпечних систем водокористування. Автор понад 200 наукових праць, з них 1 одноосібна монографія, 37 наукових статей, 12 патентів, 148 статей в збірниках матеріалів конференцій та тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, є співавтором 2 підручників. Дисципліна «Вступ до фаху» призначена для підготовки бакалаврів бакалаврів спеціальності 101 Екологія спеціалізації Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до циклу загальної базової підготовки. Дисципліна «Вступ до фаху» надає теоретичні знання, якими повинен володіти студент, майбутній фахівець-еколог для засвоєння спеціальних предметів, які обов’язкові для отримання фаху. Метою дисципліни є отримання майбутніми фахівцями базових знань про сучасну екологію як комплексну міждисциплінарну теоретично-прикладну наукову галузь, визначення її місця у системі природничих і гуманітарних наук, з'ясування ролі та особливостей системного підходу в екології, ознайомлення з системою підготовки фахівця-еколога в Україні.
Семестр 1, Кількість кредитів: 3 / годин: 90
Розподіл навчального часу: лекції - 36 год. / практичні (семінари) - 9 год. / самостійна робота - 45 год. / семестровий контроль - диф.залік.

Дисципліна «Організація та управління природоохоронною діяльністю» призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія спеціалізації Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до циклу загальної базової підготовки. Метою вивчення даного кредитного модуля є отримання майбутніми фахівцями базових знань про сучасне розуміння системних теоретико-методологічних уявлень про екологічне управління в контексті глобальних тенденцій екологізації життєдіяльності людства, підготовка до практичного застосування цих знань у державних установах та на підприємствах регіонального і локального рівнів.
Семестр 5, Кількість кредитів: 3 / годин: 90
Розподіл навчального часу: лекції - 36 год. / практичні (семінари) - 18 год. / самостійна робота - 36 год. / семестровий контроль - диф.залік.

Дисципліна «Економіка природокористування» призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія спеціалізації Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до циклу загальної базової підготовки. Метою кредитного модуля «Економіка природокористування» є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю на рівні промислових підприємств, установ, організацій, на рівні підрозділів Мінекобезпеки України.
Семестр 5, Кількість кредитів: 3 / годин: 90
Розподіл навчального часу: лекції - 36 год. / практичні (семінари) - 18 год. / самостійна робота - 36 год. / семестровий контроль - диф.залік.