Трембус

Трембус Ірина Віталіївна

кандидат технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

 

Трембус І.В. з 1993 по 1999 рр. навчалася в НТУУ «КПІ» та отримала вищу освіту за спеціальністю «Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини».
В період з 2000 по 2005 рр. Трембус І.В. – аспірантка НТУУ «КПІ» за спеціальністю 05.17.22 – «Технологія та обладнання хімічної переробки деревини».
З червня 2005 року по 2012 працювала на кафедрі Екології та технології рослинних полімерів старшим науковим співробітником.
В 2010 р. захистила дисертаційну роботу на звання кандидата технічних наук по спеціальності "Процеси та обладнання хімічної технології".
З 2012 року працює старшим викладачем на кафедрі Е та ТРП.

Розробка ресурсозберігаючих технологій одержання волокнистих напівфабрикатів із недеревної рослинної сировини.

Є автором понад 100 наукових праць. З них 40 статей, 7 патентів, 5 методичних вказівок, 1 навчальний посібник, 45 тез доповідей. Є членом міжнародної асоціації SWST - International Society of Wood Science and Technology.

Дисципліна «Основи поліграфії» викладається відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки магістрів спеціальністі 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Навчальна дисципліна належить до дисциплін професійної та практичної підготовки студентів. Предмет навчальної дисципліни – забезпечення вибору технологій виготовлення друкарських форм, способу друку та способу оброблення друкарської продукції. Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Основи поліграфії» передують навчальні дисципліни, такі як: «Технологія виробництва деревної маси», «Технологія паперу та картону». Навчальна дисципліна «Основи поліграфії» забезпечує наступні дисципліни «Технологія обробки та пареробки паперу та картону». Метою вивчення данної навчальної дисципліни є професійна підготовка та формування у студентів комплексу знань, вмінь та навичок, необхідних для управління існуючими технологічними процесами та удосконалення цих процесів і створення нових більш ефективних, екологічно чистих виробництв, які дозоляють раціонально використовувати хімічні допоміжні речовини в сфері перероблення паперу та картону в поліграфічному виробництві.
Семестр 2
Кількість кредитів 2/ 60 годин
Розподіл навчального часу: лекції 36 год.

Дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації» викладається відповідно до освітньо-наукової програми підготовки магістрів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізацією «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини» Навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки дослідницького (наукового) компонента (за вибором студентів). Предмет навчальної дисципліни – навчання студентів самостійно працювати з літературними джерелами, з різноманітними приладами, планувати свою роботу, аналізувати та узагальнювати отримані в результаті проведення наукових досліджень результати і представляти їх у вигляді магістерської дисертації. Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна узагальнює знання і практичний досвід набуті студентами при підготовці курсових робіт, виступів на наукових конференціях, навчальній дисципліні "Наукова робота за темою магістерської дисертації" передують навчальні дисципліни, такі як: «Філософія», «Політологія», «Психологія і педагогіка», «Спеціальні методи досліджень продуктів переробки рослинної сировини» та «Додаткові розділи спеціальних методів досліджень продуктів переробки рослинної сировини». Навчальна дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації» забезпечує виконання магістерської дисертації. Основна мета навчальної дисципліни полягає в формуванні професійних компетенцій, необхідних для проведення як самостійної науково-дослідної роботи, результатом якої є написання та захист магістерської дисертації, так й науково-дослідна робота в складі наукового колективу.
Семестр 1, 2, 3
Кількість кредитів 7,5/ 225 годин
Розподіл навчального часу: лекції 9 год / лабораторні роботи 36 год.

Дисципліна «Комплексні технології целюлозно-паперових виробництв» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки (спеціальності) 133 – Галузеве машинобудування, програми професійного спрямування (спеціалізації) Обладнання лісового комплексу (Інжинірінг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва) Навчальна дисципліна належить до дисциплін вільного професійної та практичної підготовки (за вибором студентів). Предмет навчальної дисципліни – забезпечення вибору технологій виготовлення деревної маси і целюлози та технологій виробництва паперу і картону на їх основі. Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Комплексні технології целюлозно-паперового виробництва» передують навчальні дисципліни, такі як: «Загальна та неорганічна хімія», «Технологія конструкційних матеріалів». Навчальна дисципліна «Комплексні технології целюлозно-паперового виробництва» забезпечує наступні дисципліни «Устаткування деревно-масного виробництва», «Процеси і апарати целюлозно-паперового виробництва», «Папероробні, картоноробні та спеціальні машини». Метою вивчення даної дисципліни є професійна підготовка та формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для управління існуючими технологічними процесами виробництва деревної маси, сульфатної і сульфітної целюлози, паперу та картону, а також для удосконалення цих процесів і створення нових, більш ефективних, екологічно чистих виробництв, які дозволяють раціонально використовувати дефіцитні волокнисті напівфабрикати, воду, допоміжні хімічні матеріали, трудові та енергетичні ресурси.
Семестр 6
Кількість кредитів 4/ 120 годин
Розподіл навчального часу: лекції 36 год / практичні заняття 18 год. /лабораторні роботи 18 год.

Дисципліна «Технологія виробництва деревної маси» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія спеціалізації Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини Навчальна дисципліна належить до дисциплін професійної та практичної підготовки. Предмет навчальної дисципліни – підготовка деревної сировини до перероблення у волокнисті напівфабрикати високого виходу, виробництво деревної маси з балансів, виробництво деревної маси з трісок, вибілювання волокнистих напівфабрикатів високого виходу, склад та очищення стічних вод після виробництва механічної маси Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні "Технологія виробництва деревної маси " передують навчальні дисципліни, такі як: "Загальна та неорганічна хімія", "Органічна хімія", "Фізика", "Прикладна хімія", "Будова рослинної сировини", "Хімія деревини та синтетичних полімерів". Навчальна дисципліна "Технологія виробництва деревної маси" забезпечує дисципліни: «Технологія целюлози», «Комплексне хімічне перероблення деревини», «Технологія виробництва деревних плит та пластиків», «Хімічне перероблення недеревної сировини», «Технологія паперу та картону». Метою навчальної дисципліни є професійна підготовка та формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для знання характеристик рослинної сировини та волокнистих напівфабрикатів, анатомічної будови і хімічного складудеревини та недеревної рослинної сировини; здатності застосовувати сучасну теорію будови рослинної сировини та її основних компонентів для аналізу і проектування технологічних процесів виробництва волокнистих напівфабрикатів, здатності проектувати виробництво деревної маси з балансів та трісок і недеревної рослинної сировини.
Семестр 3
Кількість кредитів 6/ 180 годин
Розподіл навчального часу: лекції 54 год / практичні заняття 9 год. /лабораторні роботи 36 год.

Дисципліна «Технологія органосольвентних варінь» викладається відповідно до до освітньо-професійної програми підготовки PhD спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія спеціалізації "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини". Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної підготовки. Предмет навчальної дисципліни – технічні основи процесів приготування варильних розчинів для різних органосольвентних способів варіння, хімізм процесів варіння, процеси вибілювання та регенерації хімікатів; принципи дії основного технологічного обладнання; принципи регулювання процесів з метою одержання продуктів із заданими показниками якості. Аспірант, який закінчив вивчення даної дисципліни, повинен бути здатним виконувати в різних формах учбового процесу ті або інші індивідуальні дослідження, лабораторні роботи, індивідуальні завдання, кандидатську дисертацію. Основна мета навчальної дисципліни є професійна підготовка аспірантів та формування в них комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для управління технологічними процесами виробництва целюлози та удосконалення цих процесів і створення нових, більш ефективних, екологічно чистих виробництв, які дозволяють раціонально використовувати дефіцитні волокнисті напівфабрикати, воду, допоміжні хімічні матеріали, трудові ресурси, енергоресурси, а також таких, що зменшують забруднення навколишнього середовища різними відходами виробництва.
Семестр 3
Кількість кредитів 6/ 180 годин
Розподіл навчального часу: лекції 13 год / лабораторні роботи 31 год.

Шановний абітурієнт!
Вступай до нашої кафедри, тому що ти матимеш можливість:
- навчатися у престижному, найбільшому в Європі технічному університеті на бюджетній формі навчання;
- отримати перспективну спеціальність;
- проводити вільний час у потужному спортивному комплексі із численними спортивними секціями, басейні, центрі культури та мистецтва;
- літнього та зимового відпочинку на університетських базах.

Трембус Ірина Віталіївна Трембус Ирина Витальевна Трембус І.В. з 1993 по 1999 рр. навчалася в НТУУ «КПІ» та отримала вищу освіту за спеціальністю «Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини».
В період з 2000 по 2005 рр. Трембус І.В. – аспірантка НТУУ «КПІ» за спеціальністю 05.17.22 – «Технологія та обладнання хімічної переробки деревини».
З червня 2005 року по 2012 працювала на кафедрі Екології та технології рослинних полімерів старшим науковим співробітником.
В 2010 р. захистила дисертаційну роботу на звання кандидата технічних наук по спеціальності "Процеси та обладнання хімічної технології".
З 2012 року працює старшим викладачем на кафедрі Е та ТРП. Розробка ресурсозберігаючих технологій одержання волокнистих напівфабрикатів із недеревної рослинної сировини. Дисципліна «Основи поліграфії» викладається відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки магістрів спеціальністі 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Навчальна дисципліна належить до дисциплін професійної та практичної підготовки студентів. Предмет навчальної дисципліни – забезпечення вибору технологій виготовлення друкарських форм, способу друку та способу оброблення друкарської продукції. Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Основи поліграфії» передують навчальні дисципліни, такі як: «Технологія виробництва деревної маси», «Технологія паперу та картону». Навчальна дисципліна «Основи поліграфії» забезпечує наступні дисципліни «Технологія обробки та пареробки паперу та картону». Метою вивчення данної навчальної дисципліни є професійна підготовка та формування у студентів комплексу знань, вмінь та навичок, необхідних для управління існуючими технологічними процесами та удосконалення цих процесів і створення нових більш ефективних, екологічно чистих виробництв, які дозоляють раціонально використовувати хімічні допоміжні речовини в сфері перероблення паперу та картону в поліграфічному виробництві.
Семестр 2
Кількість кредитів 2/ 60 годин
Розподіл навчального часу: лекції 36 год. Дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації» викладається відповідно до освітньо-наукової програми підготовки магістрів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізацією «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини» Навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки дослідницького (наукового) компонента (за вибором студентів). Предмет навчальної дисципліни – навчання студентів самостійно працювати з літературними джерелами, з різноманітними приладами, планувати свою роботу, аналізувати та узагальнювати отримані в результаті проведення наукових досліджень результати і представляти їх у вигляді магістерської дисертації. Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна узагальнює знання і практичний досвід набуті студентами при підготовці курсових робіт, виступів на наукових конференціях, навчальній дисципліні "Наукова робота за темою магістерської дисертації" передують навчальні дисципліни, такі як: «Філософія», «Політологія», «Психологія і педагогіка», «Спеціальні методи досліджень продуктів переробки рослинної сировини» та «Додаткові розділи спеціальних методів досліджень продуктів переробки рослинної сировини». Навчальна дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації» забезпечує виконання магістерської дисертації. Основна мета навчальної дисципліни полягає в формуванні професійних компетенцій, необхідних для проведення як самостійної науково-дослідної роботи, результатом якої є написання та захист магістерської дисертації, так й науково-дослідна робота в складі наукового колективу.
Семестр 1, 2, 3
Кількість кредитів 7,5/ 225 годин
Розподіл навчального часу: лекції 9 год / лабораторні роботи 36 год. Дисципліна «Комплексні технології целюлозно-паперових виробництв» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки (спеціальності) 133 – Галузеве машинобудування, програми професійного спрямування (спеціалізації) Обладнання лісового комплексу (Інжинірінг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва) Навчальна дисципліна належить до дисциплін вільного професійної та практичної підготовки (за вибором студентів). Предмет навчальної дисципліни – забезпечення вибору технологій виготовлення деревної маси і целюлози та технологій виробництва паперу і картону на їх основі. Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Комплексні технології целюлозно-паперового виробництва» передують навчальні дисципліни, такі як: «Загальна та неорганічна хімія», «Технологія конструкційних матеріалів». Навчальна дисципліна «Комплексні технології целюлозно-паперового виробництва» забезпечує наступні дисципліни «Устаткування деревно-масного виробництва», «Процеси і апарати целюлозно-паперового виробництва», «Папероробні, картоноробні та спеціальні машини». Метою вивчення даної дисципліни є професійна підготовка та формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для управління існуючими технологічними процесами виробництва деревної маси, сульфатної і сульфітної целюлози, паперу та картону, а також для удосконалення цих процесів і створення нових, більш ефективних, екологічно чистих виробництв, які дозволяють раціонально використовувати дефіцитні волокнисті напівфабрикати, воду, допоміжні хімічні матеріали, трудові та енергетичні ресурси.
Семестр 6
Кількість кредитів 4/ 120 годин
Розподіл навчального часу: лекції 36 год / практичні заняття 18 год. /лабораторні роботи 18 год. Дисципліна «Технологія виробництва деревної маси» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія спеціалізації Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини Навчальна дисципліна належить до дисциплін професійної та практичної підготовки. Предмет навчальної дисципліни – підготовка деревної сировини до перероблення у волокнисті напівфабрикати високого виходу, виробництво деревної маси з балансів, виробництво деревної маси з трісок, вибілювання волокнистих напівфабрикатів високого виходу, склад та очищення стічних вод після виробництва механічної маси Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні "Технологія виробництва деревної маси " передують навчальні дисципліни, такі як: "Загальна та неорганічна хімія", "Органічна хімія", "Фізика", "Прикладна хімія", "Будова рослинної сировини", "Хімія деревини та синтетичних полімерів". Навчальна дисципліна "Технологія виробництва деревної маси" забезпечує дисципліни: «Технологія целюлози», «Комплексне хімічне перероблення деревини», «Технологія виробництва деревних плит та пластиків», «Хімічне перероблення недеревної сировини», «Технологія паперу та картону». Метою навчальної дисципліни є професійна підготовка та формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для знання характеристик рослинної сировини та волокнистих напівфабрикатів, анатомічної будови і хімічного складудеревини та недеревної рослинної сировини; здатності застосовувати сучасну теорію будови рослинної сировини та її основних компонентів для аналізу і проектування технологічних процесів виробництва волокнистих напівфабрикатів, здатності проектувати виробництво деревної маси з балансів та трісок і недеревної рослинної сировини.
Семестр 3
Кількість кредитів 6/ 180 годин
Розподіл навчального часу: лекції 54 год / практичні заняття 9 год. /лабораторні роботи 36 год. Дисципліна «Технологія органосольвентних варінь» викладається відповідно до до освітньо-професійної програми підготовки PhD спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія спеціалізації "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини". Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної підготовки. Предмет навчальної дисципліни – технічні основи процесів приготування варильних розчинів для різних органосольвентних способів варіння, хімізм процесів варіння, процеси вибілювання та регенерації хімікатів; принципи дії основного технологічного обладнання; принципи регулювання процесів з метою одержання продуктів із заданими показниками якості. Аспірант, який закінчив вивчення даної дисципліни, повинен бути здатним виконувати в різних формах учбового процесу ті або інші індивідуальні дослідження, лабораторні роботи, індивідуальні завдання, кандидатську дисертацію. Основна мета навчальної дисципліни є професійна підготовка аспірантів та формування в них комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для управління технологічними процесами виробництва целюлози та удосконалення цих процесів і створення нових, більш ефективних, екологічно чистих виробництв, які дозволяють раціонально використовувати дефіцитні волокнисті напівфабрикати, воду, допоміжні хімічні матеріали, трудові ресурси, енергоресурси, а також таких, що зменшують забруднення навколишнього середовища різними відходами виробництва.
Семестр 3
Кількість кредитів 6/ 180 годин
Розподіл навчального часу: лекції 13 год / лабораторні роботи 31 год. Шановний абітурієнт!
Вступай до нашої кафедри, тому що ти матимеш можливість:
- навчатися у престижному, найбільшому в Європі технічному університеті на бюджетній формі навчання;
- отримати перспективну спеціальність;
- проводити вільний час у потужному спортивному комплексі із численними спортивними секціями, басейні, центрі культури та мистецтва;
- літнього та зимового відпочинку на університетських базах.