Шаблий

Шаблій Тетяна Олександрівна

доктор технічних наук, професор

Візитна картка викладача

 

У 1996 р. закінчила Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (м. Київ), за фахом - інженер-хімік-технолог.
Працює з 1996 року на кафедрі Екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Закінчила аспірантуру (1996-1999 рр.) при кафедрі Екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".
Кандидат технічних наук (2002 р.). З 2004 р. по 2016 р. - доцент кафедри Е та ТРП НТУУ "КПІ".
Доктор технічних наук (2014 р.).
З 2016 р. професор кафедри Е та ТРП НТУУ "КПІ".

Визначення концентрацій хімічних сполук у воді;
Кондиціювання природних вод та очищення стічних вод фізико-хімічними методами.

48 статей, 10 патентів, 2 монографії

de

Програму навчальної дисципліни «Геологія з основами геоморфології» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія спеціалізації Екологічна безпека.
Навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу природничо-наукової підготовки. Предмет навчальної дисципліни – процес визначення головних закономірностей геологічних екзогенних та ендогенних процесів, основних структурних елементів земної кори і закономірностей їх розвитку, господарського значення геології, геоекології. Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Геологія з основами геоморфології» передують навчальні дисципліни, такі як: «Хімія з основами біогеохімії» «Загальна екологія». Навчальна дисципліна «Геологія з основами геоморфології» забезпечує дисципліни «Гідрологія», «Ландшафтна екологія», «Хімія навколишнього середовища», «Радіоекологія». Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань в області геології як науки, її основних розділах, її місці у системі природничих наук, ознайомлення з методами геологічних досліджень, з початковими відомостями про положення Земля в ряді інших планет Сонячної системи, з будовою Землі, її віком і речовинним складом земної кори – мінералами та гірськими породами і їх утворенням, з головними закономірностями геологічних екзогенних та ендогенних процесів, основними структурними елементами земної кори і закономірностями їх розвитку, сучасними тектонічними концепціями, господарським значенням геології, геоекологією, з основними етапами розвитку земної кори і земної поверхні, з основними історико-геологічними підходами до рішення геологічних питань.
Семестр 2
Кількість кредитів 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/практичні 18 год
Програму навчальної дисципліни «Хімія навколишнього середовища» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія спеціалізації Екологічна безпека.
Навчальна дисципліна належить до дисциплін вибору студентів професійної та практичної підготовки. Предмет навчальної дисципліни – процес трансформації та міграції хімічних сполук природного та антропогенного походження в літосфері, гідросфері та атмосфері.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Хімія навколишнього середовища» передують навчальні дисципліни, такі як: «Хімія з основами біогеохімії», «Геологія з основами геоморфології», «Ґрунтознавство», «Біологія», «Спеціальні розділи біогеохімії», «Загальна екологія». Навчальна дисципліна «Хімія навколишнього середовища» забезпечує дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище», «Моніторинг довкілля», «Техноекологія».
Метою курсу «Хімія навколишнього середовища» є надання студентам певного комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для вірного розуміння явищ природи, вирішення практичних проблем, засвоєння наступних екологічних дисциплін. Не можна розв'язати проблеми довкілля, не знаючи хімічних причин їх виникнення. Вивчення хімії навколишнього середовища ставить за мету поглибити наукове уявлення про матеріальність природи, явищ та перетворень в різних формах та напрямках.
Семестр 4
Кількість кредитів 4,5/ годин 135
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/практичні 9 год/ лабораторні 36
Програму навчальної дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія, спеціалізації Екологічна безпека.
Навчальна дисципліна циклу загальної базової підготовки.
Предмет навчальної дисципліни – процес забезпечення екологічної безпеки виробництв, розробка гранично допустимих викидів та гранично допустимих скидів, підготовка природоохоронної документації
Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» передують навчальні дисципліни, такі як: «Загальна екологія», «Природоохоронне законодавство та екологічне право», «Урбоекологія». Навчальна дисципліна «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» забезпечує дисципліни «Екологічна експертиза», «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Техноекологія», «Екологічна безпека», «Організація та управління природоохоронною діяльністю», «Економіка природокористування», «Інженерна екологія», «Технологія та обладнання захисту гідросфери», «Утилізація та рекуперація відходів».
Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю на рівні промислових підприємств, установ, організацій, на рівні підрозділів Мінекобезпеки України.
Семестр 5
Кількість кредитів 4,5/ годин 135
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/практичні 18 год/ КР
Програму навчальної дисципліни «Екологічна безпека» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія, спеціалізації Екологічна безпека.
Навчальна дисципліна належить до нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.
Предмет навчальної дисципліни – процес визначення основних закономірностей, які визначають рівень промислової і екологічної безпеки територій, акваторій, промзон, міст і т. ін.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Екологічна безпека» передують навчальні дисципліни, такі як: «Загальна екологія», «Природоохоронне законодавство та екологічне право», «Урбоекологія», «Техноекологія», «Організація та управління природоохоронною діяльністю», "Моніторинг навколишнього середовища ".
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів комплексу знань щодо екологічної безпеки територій, чітке розуміння основних закономірностей формування екологічної небезпеки й управління безпекою, набуття практичних вмінь і навичок із забезпечення екологічної безпеки.
Семестр 8
Кількість кредитів 4,5/ годин 135
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/практичні 27 год

Наша кафедра - кафедра Екології та технології рослинних полімерів - перша кафедра екологічного напрямку, яка була створена в Україні. Кафедра має потужний викладацький склад. Всі викладачі мають науковий ступінь: доктори технічних наук, кандидати технічних наук, кандидати хімічних наук, кандидати біологічних наук.
З року в рік до кафедри вступають найкращі випускники шкіл та коледжів, які продовжують отримувати на кафедрі Е та ТРП сучасну та надійну освіту. Випускники кафедри користуються великим попитом серед роботодавців. Ми пишаємося своїми студентами та випускниками!

Шаблій Тетяна Олександрівна Шаблий Татьяна Александровна У 1996 р. закінчила Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (м. Київ), за фахом - інженер-хімік-технолог.
Працює з 1996 року на кафедрі Екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Закінчила аспірантуру (1996-1999 рр.) при кафедрі Екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".
Кандидат технічних наук (2002 р.). З 2004 р. по 2016 р. - доцент кафедри Е та ТРП НТУУ "КПІ".
Доктор технічних наук (2014 р.).
З 2016 р. професор кафедри Е та ТРП НТУУ "КПІ". Визначення концентрацій хімічних сполук у воді;
Кондиціювання природних вод та очищення стічних вод фізико-хімічними методами. Програму навчальної дисципліни «Геологія з основами геоморфології» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія спеціалізації Екологічна безпека.
Навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу природничо-наукової підготовки. Предмет навчальної дисципліни – процес визначення головних закономірностей геологічних екзогенних та ендогенних процесів, основних структурних елементів земної кори і закономірностей їх розвитку, господарського значення геології, геоекології. Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Геологія з основами геоморфології» передують навчальні дисципліни, такі як: «Хімія з основами біогеохімії» «Загальна екологія». Навчальна дисципліна «Геологія з основами геоморфології» забезпечує дисципліни «Гідрологія», «Ландшафтна екологія», «Хімія навколишнього середовища», «Радіоекологія». Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань в області геології як науки, її основних розділах, її місці у системі природничих наук, ознайомлення з методами геологічних досліджень, з початковими відомостями про положення Земля в ряді інших планет Сонячної системи, з будовою Землі, її віком і речовинним складом земної кори – мінералами та гірськими породами і їх утворенням, з головними закономірностями геологічних екзогенних та ендогенних процесів, основними структурними елементами земної кори і закономірностями їх розвитку, сучасними тектонічними концепціями, господарським значенням геології, геоекологією, з основними етапами розвитку земної кори і земної поверхні, з основними історико-геологічними підходами до рішення геологічних питань.
Семестр 2
Кількість кредитів 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/практичні 18 год
Програму навчальної дисципліни «Хімія навколишнього середовища» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія спеціалізації Екологічна безпека.
Навчальна дисципліна належить до дисциплін вибору студентів професійної та практичної підготовки. Предмет навчальної дисципліни – процес трансформації та міграції хімічних сполук природного та антропогенного походження в літосфері, гідросфері та атмосфері.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Хімія навколишнього середовища» передують навчальні дисципліни, такі як: «Хімія з основами біогеохімії», «Геологія з основами геоморфології», «Ґрунтознавство», «Біологія», «Спеціальні розділи біогеохімії», «Загальна екологія». Навчальна дисципліна «Хімія навколишнього середовища» забезпечує дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище», «Моніторинг довкілля», «Техноекологія».
Метою курсу «Хімія навколишнього середовища» є надання студентам певного комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для вірного розуміння явищ природи, вирішення практичних проблем, засвоєння наступних екологічних дисциплін. Не можна розв'язати проблеми довкілля, не знаючи хімічних причин їх виникнення. Вивчення хімії навколишнього середовища ставить за мету поглибити наукове уявлення про матеріальність природи, явищ та перетворень в різних формах та напрямках.
Семестр 4
Кількість кредитів 4,5/ годин 135
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/практичні 9 год/ лабораторні 36
Програму навчальної дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія, спеціалізації Екологічна безпека.
Навчальна дисципліна циклу загальної базової підготовки.
Предмет навчальної дисципліни – процес забезпечення екологічної безпеки виробництв, розробка гранично допустимих викидів та гранично допустимих скидів, підготовка природоохоронної документації
Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» передують навчальні дисципліни, такі як: «Загальна екологія», «Природоохоронне законодавство та екологічне право», «Урбоекологія». Навчальна дисципліна «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» забезпечує дисципліни «Екологічна експертиза», «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Техноекологія», «Екологічна безпека», «Організація та управління природоохоронною діяльністю», «Економіка природокористування», «Інженерна екологія», «Технологія та обладнання захисту гідросфери», «Утилізація та рекуперація відходів».
Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю на рівні промислових підприємств, установ, організацій, на рівні підрозділів Мінекобезпеки України.
Семестр 5
Кількість кредитів 4,5/ годин 135
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/практичні 18 год/ КР
Програму навчальної дисципліни «Екологічна безпека» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія, спеціалізації Екологічна безпека.
Навчальна дисципліна належить до нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.
Предмет навчальної дисципліни – процес визначення основних закономірностей, які визначають рівень промислової і екологічної безпеки територій, акваторій, промзон, міст і т. ін.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Екологічна безпека» передують навчальні дисципліни, такі як: «Загальна екологія», «Природоохоронне законодавство та екологічне право», «Урбоекологія», «Техноекологія», «Організація та управління природоохоронною діяльністю», "Моніторинг навколишнього середовища ".
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів комплексу знань щодо екологічної безпеки територій, чітке розуміння основних закономірностей формування екологічної небезпеки й управління безпекою, набуття практичних вмінь і навичок із забезпечення екологічної безпеки.
Семестр 8
Кількість кредитів 4,5/ годин 135
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/практичні 27 год Наша кафедра - кафедра Екології та технології рослинних полімерів - перша кафедра екологічного напрямку, яка була створена в Україні. Кафедра має потужний викладацький склад. Всі викладачі мають науковий ступінь: доктори технічних наук, кандидати технічних наук, кандидати хімічних наук, кандидати біологічних наук.
З року в рік до кафедри вступають найкращі випускники шкіл та коледжів, які продовжують отримувати на кафедрі Е та ТРП сучасну та надійну освіту. Випускники кафедри користуються великим попитом серед роботодавців. Ми пишаємося своїми студентами та випускниками!