Радовенчик

Радовенчик Ярослав Вячеславович

кандидат технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

 

Випускник кафедри екології та технології рослинних полімерів НТУУ «КПІ». В 2011 році закінчив аспірантуру НТУУ «КПІ».
В 2013 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності "Екологічна безпека".

Коло наукових інтересів – методи очищення стічних вод, процеси зневоднення осадів, використання капілярних матеріалів в процесах водоочищення та водопідготовки.

Автор понад 50 наукових праць, 8 патентів.

Дисципліна «Метеорологія та кліматологія» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 101 "Екологія". Навчальна дисципліна належить до циклу природничо-наукової підготовки. Дисципліна вивчає атмосферні явища, причини їх утворення та прогноз ймовірності їх виникнення під впливом природних та антропогенних факторів; сукупність атмосферних умов, властивих тій чи інший місцевості в залежності від географічного розташування. Метеорологія та кліматологія тісно пов’язані з географією, фізикою, екологією.
Семестр 3
Кількість кредитів 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні (семінари) 18 год/ форма семестрового контролю – залік

Навчальна дисципліна «Основи гідрометрії» призначена для підготовки бакалаврів напряму 101 "Екологія". Навчальна дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу, до циклу математичної та природничо-наукової підготовки. Предмет навчальної дисципліни – організація вимірювання ключових параметрів водних об’єктів; будова та принцип дії спеціалізованих приладів для проведення гідрометричних вимірювань, вплив антропогенної діяльності на гідрометричні характеристики річок, озер та морів. Навчальна дисципліна «Основи гідрометрії» тісно пов’язана з такими дисциплінами: «Загальна екологія», «Геологія з основами геоморфології». Навчальна дисципліна «Основи гідрометрії» є базою для вивчення наступних дисциплін: «Ландшафтна екологія», «Техноекологія», «Фізико-хімічні основи процесів очистки води», «Моніторинг довкілля».
Семестр 3
Кількість кредитів 2/ годин 60
Розподіл навчального часу: практичні (семінари) 18 год/ курсова робота (диф. залік) / форма семестрового контролю – залік

Навчальна дисципліна «Гідрологія» призначена для підготовки бакалаврів напряму 101 "Екологія". Навчальна дисципліна належить до циклу математичної, природничо-наукової підготовки. Предмет навчальної дисципліни – процеси, що протікають в гідросфері планети; фізичні та хімічні процеси, що проходять в річках, озерах, льодовиках, морях та океанах; кругообіг вологи на планеті; антропогенний вплив на водні об’єкти. Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навиків з основних аспектів будови гідросфери та процесів, що в ній проходять. Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Гідрологія» передують навчальні дисципліни, такі як: «Загальна екологія», «Геологія з основами геоморфології». Навчальна дисципліна «Гідрологія» забезпечує дисципліни «Ландшафтна екологія», «Техноекологія та техногенна безпека», «Фізико-хімічні основи процесів очистки води», «Моніторинг довкілля».

З постійним погіршення стану навколишнього середовища, зменшенням запасів природних ресурсів та катастрофічним забрудненням довкілля актуальність спеціальності Екологія не викликає сумнівів. Сьогодні всі глобальні проблеми пов’язані саме з навколишнім середовищем. Вирішення цих проблем є першочерговим завданням. Тому потреба у висококваліфікованих фахівцях-екологах буде весь час зростати.
Навчання на спеціальності екологія є дуже цікавим та багатогранним. В процесі навчання студенти опановують велику кількість спеціалізованих дисциплін, що дає змогу ознайомитись з усіма екологічними, технологічними, економічними та соціальними аспектами природоохоронної діяльності. Це забезпечує якісну підготовку та широку можливість вибору майбутнього місця роботи. Після закінчення навчання студенти вміють професійно проводити якісні та кількісні аналізи компонентів навколишнього середовища, чудово орієнтуються в питаннях екологічної експертиза, екологічного моніторингу, менеджменту та аудиту. Студенти спеціальності Екологія є фахівцями в розробці та реалізації технологій очищення води та водо підготовки, утилізації та рекуперації відходів різних типів, методів очищення газових викидів; мають навики роботи з сучасними інформаційними системами; володіють знаннями щодо використання проектування та використання альтернативних джерел енергії.
Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів, які користуються авторитетом серед роботодавців. Наша випускники працюють на найбільших підприємствах, що займаються розробкою водоочисного обладнання (ECOSOFT, BWT, Енвітек та ін.); є провідними фахівцями в державних органах влади та екологічних інспекціях (Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна екологічна Інспекція України). Для тих, хто бажає займатись науковою діяльністю, завжди відкриті двері в найкращих науково дослідних інститутах нашої країни (Інститут сорбції та проблем ендоекології, Інститут геохімії навколишнього середовища, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського та багато інших).

Радовенчик Ярослав Вячеславович В'ячеславович Радовенчик Ярослав Вячеславович Коло наукових інтересів – методи очищення стічних вод, процеси зневоднення осадів, використання капілярних матеріалів в процесах водоочищення та водопідготовки. Випускник кафедри екології та технології рослинних полімерів НТУУ «КПІ». В 2011 році закінчив аспірантуру НТУУ «КПІ».
В 2013 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності "Екологічна безпека". Дисципліна «Метеорологія та кліматологія» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 101 "Екологія". Навчальна дисципліна належить до циклу природничо-наукової підготовки. Дисципліна вивчає атмосферні явища, причини їх утворення та прогноз ймовірності їх виникнення під впливом природних та антропогенних факторів; сукупність атмосферних умов, властивих тій чи інший місцевості в залежності від географічного розташування. Метеорологія та кліматологія тісно пов’язані з географією, фізикою, екологією.
Семестр 3
Кількість кредитів 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні (семінари) 18 год/ форма семестрового контролю – залік Навчальна дисципліна «Основи гідрометрії» призначена для підготовки бакалаврів напряму 101 "Екологія". Навчальна дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу, до циклу математичної та природничо-наукової підготовки. Предмет навчальної дисципліни – організація вимірювання ключових параметрів водних об’єктів; будова та принцип дії спеціалізованих приладів для проведення гідрометричних вимірювань, вплив антропогенної діяльності на гідрометричні характеристики річок, озер та морів. Навчальна дисципліна «Основи гідрометрії» тісно пов’язана з такими дисциплінами: «Загальна екологія», «Геологія з основами геоморфології». Навчальна дисципліна «Основи гідрометрії» є базою для вивчення наступних дисциплін: «Ландшафтна екологія», «Техноекологія», «Фізико-хімічні основи процесів очистки води», «Моніторинг довкілля».
Семестр 3
Кількість кредитів 2/ годин 60
Розподіл навчального часу: практичні (семінари) 18 год/ курсова робота (диф. залік) / форма семестрового контролю – залік Навчальна дисципліна «Гідрологія» призначена для підготовки бакалаврів напряму 101 "Екологія". Навчальна дисципліна належить до циклу математичної, природничо-наукової підготовки. Предмет навчальної дисципліни – процеси, що протікають в гідросфері планети; фізичні та хімічні процеси, що проходять в річках, озерах, льодовиках, морях та океанах; кругообіг вологи на планеті; антропогенний вплив на водні об’єкти. Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навиків з основних аспектів будови гідросфери та процесів, що в ній проходять. Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Гідрологія» передують навчальні дисципліни, такі як: «Загальна екологія», «Геологія з основами геоморфології». Навчальна дисципліна «Гідрологія» забезпечує дисципліни «Ландшафтна екологія», «Техноекологія та техногенна безпека», «Фізико-хімічні основи процесів очистки води», «Моніторинг довкілля». З постійним погіршення стану навколишнього середовища, зменшенням запасів природних ресурсів та катастрофічним забрудненням довкілля актуальність спеціальності Екологія не викликає сумнівів. Сьогодні всі глобальні проблеми пов’язані саме з навколишнім середовищем. Вирішення цих проблем є першочерговим завданням. Тому потреба у висококваліфікованих фахівцях-екологах буде весь час зростати.
Навчання на спеціальності екологія є дуже цікавим та багатогранним. В процесі навчання студенти опановують велику кількість спеціалізованих дисциплін, що дає змогу ознайомитись з усіма екологічними, технологічними, економічними та соціальними аспектами природоохоронної діяльності. Це забезпечує якісну підготовку та широку можливість вибору майбутнього місця роботи. Після закінчення навчання студенти вміють професійно проводити якісні та кількісні аналізи компонентів навколишнього середовища, чудово орієнтуються в питаннях екологічної експертиза, екологічного моніторингу, менеджменту та аудиту. Студенти спеціальності Екологія є фахівцями в розробці та реалізації технологій очищення води та водо підготовки, утилізації та рекуперації відходів різних типів, методів очищення газових викидів; мають навики роботи з сучасними інформаційними системами; володіють знаннями щодо використання проектування та використання альтернативних джерел енергії.
Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів, які користуються авторитетом серед роботодавців. Наша випускники працюють на найбільших підприємствах, що займаються розробкою водоочисного обладнання (ECOSOFT, BWT, Енвітек та ін.); є провідними фахівцями в державних органах влади та екологічних інспекціях (Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна екологічна Інспекція України). Для тих, хто бажає займатись науковою діяльністю, завжди відкриті двері в найкращих науково дослідних інститутах нашої країни (Інститут сорбції та проблем ендоекології, Інститут геохімії навколишнього середовища, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського та багато інших).