Radovenchik

Радовенчик Вячеслав Михайлович

доктор технічних наук, професор

Візитна картка викладача

 

У 1978 р. закінчив Український інститут інженерів водного господарства (м. Рівне), за фахом - інженер-гідротехнік.
Працював інженером у тресті "Укргідроспецбуд", майстром, виконробом Київського БУ-630 цього ж тресту.
Закінчив аспірантуру (1990-1993 рр.) при кафедрі ТЦПВ та ПЕ Київського політехнічного інституту. Кандидат технічних наук (1994 р.).
З 1994 р. - доцент кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту.
Доктор технічних наук (2011 р.).
З 2013 професор кафедри Екології та Технології Рослинних Полімерів.

Утилізація та рекуперація твердих побутових відходів, розробка нових стратегій раціонального природокористування.

За час науково-педагогічної діяльності опублікував більше 160 наукових праць в галузі охорони навколишнього середовища, в тому числі навчальні посібники з грифом МОН України "Основи гідрології суші та океанології" (2008 р.), "Тверді відходи: збір, переробка, складування" (2011 р.), "Основи проектування очисних споруд" (2013 р.), монографії "Отримання та використання високодисперсних сорбентів з магнітними властивостями" (2003 р.), "Сучасні методи кондиціювання та очистки води в промисловості" (2007 р.), "Застосування нових реагентів і технологій в промисловому водоспоживанні" (2014 р.).
Ним розроблені, укомплектовані та читаються наступні навчальні курси: "Моніторинг довкілля", "Утилізація та рекуперація відходів", "Проектування систем водопостачання", "Екологічна інформація та її обробка", "Альтернативні джерела енергії", "Управління та поводження з відходами", "Екологічна стандартизація". Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації, 24 магістерські роботи та 25 дипломних проектів.

Дисципліна «Альтернативні джерела енергії» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" спеціальності 101 "Екологія". Дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого визначення потужності енергії вітру та Сонця, визначення можливості використання її для постачання населенню чи підприємствам, розрахунку та підбору необхідного за енергоємністю обладнання; організації систем перетворення енергії Сонця та вітру, упорядкування їх структури, контролю за їх роботою у відповідності з технологічним регламентом; керування системами перетворення енергії вітру та Сонця, налагоджувати зв'язки між окремими елементами системи генерації енергії.
Семестр 3, Кількість кредитів 6/ годин 216
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/практичні 18 год.

Дисципліна «Екологічна інформація та її обробка» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму підготовки 101 "Екологія". Дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого керування державними та громадськими організаціями екологічного спрямування з метою ініціювання відповідних управлінських рішень; організації агітаційної роботи екологічного спрямування з метою вирішення екологічних проблем різного рівня та масштабу; використання інформаційних технологій при розробці та впровадженні технологій захисту довкілля.
Семестр 3, Кількість кредитів 6,5/ годин 234
Розподіл навчального часу: практичні 36 год.

Дисципліна «Екологічна стандартизація та сертифікація» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста і магістра напряму підготовки 101 "Екологія". Дисципліна належить до нормативних дисциплін для спеціалістів і до дисциплін самостійного вибору навчального закладу для магістрів циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованої організації проведення вимірювань в різних компонентах навколишнього середовища, підготовки необхідної документації для екологічної сертифікації та стандартизації; керування державними та громадськими організаціями по проведенню вимірювань параметрів довкілля, екологічної сертифікації та стандартизації; оцінки точності вимірювань і похибки вимірювальної техніки для контролювання параметрів довкілля і оцінки його стану.
Семестр 3, Кількість кредитів 3/ годин 108
Розподіл навчального часу: лекції 36 год.

Дисципліна «Моніторинг довкілля» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 101 "Екологія". Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого відбору зразків (проб) природних компонентів для аналізів; польових досліджень; навичок із забезпечення екологічної безпеки; базових уявлень про моніторинг атмосферного повітря, природних вод, ґрунтів та стану біоти; навичок застосування сучасних методів та засобів контролю стану атмосферного повітря, природних вод, ґрунтів та стану біоти; навичок володіння методами обробки екологічної інформації та проведення оцінки стану об’єктів природних ресурсів за результатами моніторингу.
Семестр 5, Кількість кредитів 6/ годин 216
Розподіл навчального часу: лекції 54 год/ практичні 9 год/ лабораторні 27 год.

Дисципліна «Проектування систем водокористування» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 101 "Екологія". Дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованої оцінки об’ємів постачання води населенню та промисловим підприємствам; проектування систем водопостачання та узгодження роботи її структурних елементів.
Семестр 8, Кількість кредитів 3/ годин 108
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні 18 год.

Дисципліна «Управління та поводження з відходами» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста і магістра напряму підготовки 101 "Екологія". Дисципліна належить до нормативних дисциплін для спеціалістів і до дисциплін самостійного вибору навчального закладу для магістрів циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого складання паспорту відходів виробництва; розробки пропозиції та організації роботи стосовно складування та захоронення промислових і побутових токсичних відходів; обґрунтування шляхів і методів знешкодження забруднювачів літосфери, зокрема переробки сміття і твердих відходів, для прийняття управлінських рішень.
Семестр 1, Кількість кредитів 3/ годин 108
Розподіл навчального часу: лекції 18 год/ практичні 18 год.

Дисципліна «Утилізація та рекуперація відходів» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 101 "Екологія". Дисципліна належить до дисциплін вільного вибору навчального закладу циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованої оцінки властивостей та об’ємів відходів; організації розміщення твердих відходів в передбачених нормативними документами місцях та роботу підприємства з їх утилізації.
Семестр 7, Кількість кредитів 4/ годин 144
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні 18 год/ лабораторні 18 год.

Звичайно, бути банкіром чи топ-менеджером престижно та бажано. Однак, навіть ці категорії працівників потребують чистого довкілля. Мені ж цікаво, насамперед, яку воду я споживаю, яким повітрям дихаю і як все це можна зробити кращим та кориснішим. Цікаво як в світі вирішують проблеми твердих побутових відходів, чому за кордоном багато екологічних проблем взагалі відсутні, такі як "відходи перетворити у доходи". Адже це наше середовище життя, наша Батьківщина. Вважаю, що, отримавши відповідні екологічні знання, буду більш корисним державі, регіону, селищу, в кінці кінців, в якому проживаю, ніж банківський чи офісний працівник.

Радовенчик Вячеслав В'ячеслав Михайлович У 1978 р. закінчив Український інститут інженерів водного господарства (м. Рівне), за фахом - інженер-гідротехнік.
Працював інженером у тресті "Укргідроспецбуд", майстром, виконробом Київського БУ-630 цього ж тресту.
Закінчив аспірантуру (1990-1993 рр.) при кафедрі ТЦПВ та ПЕ Київського політехнічного інституту. Кандидат технічних наук (1994 р.).
З 1994 р. - доцент кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту.
Доктор технічних наук (2011 р.).
З 2013 професор кафедри Екології та Технології Рослинних Полімерів. Утилізація та рекуперація твердих побутових відходів, розробка нових стратегій раціонального природокористування.За час науково-педагогічної діяльності опублікував більше 160 наукових праць в галузі охорони навколишнього середовища, в тому числі навчальні посібники з грифом МОН України "Основи гідрології суші та океанології" (2008 р.), "Тверді відходи: збір, переробка, складування" (2011 р.), "Основи проектування очисних споруд" (2013 р.), монографії "Отримання та використання високодисперсних сорбентів з магнітними властивостями" (2003 р.), "Сучасні методи кондиціювання та очистки води в промисловості" (2007 р.), "Застосування нових реагентів і технологій в промисловому водоспоживанні" (2014 р.).
Ним розроблені, укомплектовані та читаються наступні навчальні курси: "Моніторинг довкілля", "Утилізація та рекуперація відходів", "Проектування систем водопостачання", "Екологічна інформація та її обробка", "Альтернативні джерела енергії", "Управління та поводження з відходами", "Екологічна стандартизація". Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації, 24 магістерські роботи та 25 дипломних проектів. Дисципліна «Альтернативні джерела енергії» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" спеціальності 101 "Екологія". Дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого визначення потужності енергії вітру та Сонця, визначення можливості використання її для постачання населенню чи підприємствам, розрахунку та підбору необхідного за енергоємністю обладнання; організації систем перетворення енергії Сонця та вітру, упорядкування їх структури, контролю за їх роботою у відповідності з технологічним регламентом; керування системами перетворення енергії вітру та Сонця, налагоджувати зв'язки між окремими елементами системи генерації енергії.
Семестр 3, Кількість кредитів 6/ годин 216
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/практичні 18 год. Дисципліна «Екологічна інформація та її обробка» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму підготовки 101 "Екологія". Дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого керування державними та громадськими організаціями екологічного спрямування з метою ініціювання відповідних управлінських рішень; організації агітаційної роботи екологічного спрямування з метою вирішення екологічних проблем різного рівня та масштабу; використання інформаційних технологій при розробці та впровадженні технологій захисту довкілля.
Семестр 3, Кількість кредитів 6,5/ годин 234
Розподіл навчального часу: практичні 36 год. Дисципліна «Екологічна стандартизація та сертифікація» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста і магістра напряму підготовки 101 "Екологія". Дисципліна належить до нормативних дисциплін для спеціалістів і до дисциплін самостійного вибору навчального закладу для магістрів циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованої організації проведення вимірювань в різних компонентах навколишнього середовища, підготовки необхідної документації для екологічної сертифікації та стандартизації; керування державними та громадськими організаціями по проведенню вимірювань параметрів довкілля, екологічної сертифікації та стандартизації; оцінки точності вимірювань і похибки вимірювальної техніки для контролювання параметрів довкілля і оцінки його стану.
Семестр 3, Кількість кредитів 3/ годин 108
Розподіл навчального часу: лекції 36 год. Дисципліна «Моніторинг довкілля» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 101 "Екологія". Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого відбору зразків (проб) природних компонентів для аналізів; польових досліджень; навичок із забезпечення екологічної безпеки; базових уявлень про моніторинг атмосферного повітря, природних вод, ґрунтів та стану біоти; навичок застосування сучасних методів та засобів контролю стану атмосферного повітря, природних вод, ґрунтів та стану біоти; навичок володіння методами обробки екологічної інформації та проведення оцінки стану об’єктів природних ресурсів за результатами моніторингу.
Семестр 5, Кількість кредитів 6/ годин 216
Розподіл навчального часу: лекції 54 год/ практичні 9 год/ лабораторні 27 год. Дисципліна «Проектування систем водокористування» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 101 "Екологія". Дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованої оцінки об’ємів постачання води населенню та промисловим підприємствам; проектування систем водопостачання та узгодження роботи її структурних елементів.
Семестр 8, Кількість кредитів 3/ годин 108
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні 18 год. Дисципліна «Управління та поводження з відходами» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста і магістра напряму підготовки 101 "Екологія". Дисципліна належить до нормативних дисциплін для спеціалістів і до дисциплін самостійного вибору навчального закладу для магістрів циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого складання паспорту відходів виробництва; розробки пропозиції та організації роботи стосовно складування та захоронення промислових і побутових токсичних відходів; обґрунтування шляхів і методів знешкодження забруднювачів літосфери, зокрема переробки сміття і твердих відходів, для прийняття управлінських рішень.
Семестр 1, Кількість кредитів 3/ годин 108
Розподіл навчального часу: лекції 18 год/ практичні 18 год. Дисципліна «Утилізація та рекуперація відходів» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 101 "Екологія". Дисципліна належить до дисциплін вільного вибору навчального закладу циклу професійної та практичної підготовки. Метою курсу є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованої оцінки властивостей та об’ємів відходів; організації розміщення твердих відходів в передбачених нормативними документами місцях та роботу підприємства з їх утилізації.
Семестр 7, Кількість кредитів 4/ годин 144
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні 18 год/ лабораторні 18 год. Звичайно, бути банкіром чи топ-менеджером престижно та бажано. Однак, навіть ці категорії працівників потребують чистого довкілля. Мені ж цікаво, насамперед, яку воду я споживаю, яким повітрям дихаю і як все це можна зробити кращим та кориснішим. Цікаво як в світі вирішують проблеми твердих побутових відходів, чому за кордоном багато екологічних проблем взагалі відсутні, такі як "відходи перетворити у доходи". Адже це наше середовище життя, наша Батьківщина. Вважаю, що, отримавши відповідні екологічні знання, буду більш корисним державі, регіону, селищу, в кінці кінців, в якому проживаю, ніж банківський чи офісний працівник.