Хохотва

Хохотва Олександр Петрович

доктор технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

 

Випускник кафедри технології целюлозно-паперового виробництва та промислової екології НТУУ "КПІ" (1997) за фахом - інженер-хімік-технолог. Закінчив аспірантуру у 2000 р. З 2000 р. – асистент, а з 2005 р. - старший викладач кафедри екології та технології рослинних полімерів. У 2003 - 2004 рр. навчався у магістратурі Лундського університету (Швеція) за спеціальністю “Екологічний менеджмент і політика“. З 2005 р. - кандидат технічних наук. З 2007 до теперішнього часу – доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів. З 2007 до 2009 р. проходив наукове стажування у Мелардаленському університеті (Швеція) за програмою підвищення кваліфікації для кандидатів наук (докторів філософії). З 2014 до 2017 р. – докторант кафедри.

Сорбційне видалення важких металів, фенолів, нафтопродуктів з промислових стічних вод.
Отримання сорбентів з природної сировини.

Автор понад 70 публікацій, з них 35 статей, 4 патенти, 1 монографія англійською мовою, 2 навчальних посібники, 5 методичних вказівок.

Дисципліна "Екологічний менеджмент і аудит" призначена для підготовки магістрів за спеціальністю 101 "Екологія", спеціалізацією "Екологічна безпека". Навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу базової підготовки. Екологічний менеджмент – це частина загальної системи управління, що охоплює організаційну структуру, діяльність щодо планування, розподілу відповідальності, практичну роботу, процедури, процеси й ресурси для розробки, впровадження, досягнення цілей, оцінки досягнутого в рамках реалізації екологічної політики. Метою екологічного менеджменту є мінімізація негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, досягнення високого рівня екологічної безпеки на різних етапах виробництва й споживання товарів та послуг. Екологічний менеджмент і аудит тісно пов’язаний з економікою природокористування, екологічною експертизою, нормуванням антропогенного навантаження на навколишнє середовище.
Семестр 1, Кількість кредитів 4/ годин 120
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні (семінари) 18 год/ самостійна робота студентів 66 год.

Дисципліна "Аналітична хімія" викладається згідно з освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія", спеціалізації "Промислова біотехнологія", "Молекулярна біотехнологія", "Екологічна біотехнологія та біоінженерія". Дисципліна відноситься до дисциплін природничо-наукової підготовки. Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів теоретичних основ якісного і кількісного хімічного аналізу, практичних вмінь і навичок, необхідних для встановлення хімічного складу сировини, здійснення контролю якості сировини та готової продукції, виявлення шкідливих домішок у повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах тощо.
Семестр 2, Кількість кредитів 4,5/ годин 135
Розподіл навчального часу: лекції 28 год/ лабораторні роботи 54 год/ самостійна робота студентів 53 год.

Дисципліна "Управління проектами і грантами" призначена для підготовки магістрів за спеціальністю 101 "Екологія", спеціалізацією "Екологічна безпека". Навчальна дисципліна належить до дисциплін циклу професійної підготовки за вибором студента. Метою вивчення дисципліни є забезпечення базової підготовки студентів в галузі управління проектами, надання уявлення про існуючі методології управління проектами і вироблення у студентів практичних навичок щодо їх застосування. Навчальній дисципліні "Управління проектами і грантами" передують навчальні дисципліни, такі як "Екологічний менеджмент і аудит", "Менеджмент стартап проектів", "Економіка природокористування". Навчальна дисципліна "Управління проектами та грантами" забезпечує виконання магістерських дисертацій..
Семестр 3, Кількість кредитів 4/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 18 год/ практичні (семінари) 18 год/ самостійна робота студентів 54 год.

Випускники кафедри мають можливість продовжити навчання у провідних технічних університетах країн Євросоюзу.

Хохотва Олександр Петрович Хохотва Александр Петрович Випускник кафедри технології целюлозно-паперового виробництва та промислової екології НТУУ "КПІ" (1997) за фахом - інженер-хімік-технолог. Закінчив аспірантуру у 2000 р. З 2000 р. – асистент, а з 2005 р. - старший викладач кафедри екології та технології рослинних полімерів. У 2003 - 2004 рр. навчався у магістратурі Лундського університету (Швеція) за спеціальністю “Екологічний менеджмент і політика“. З 2005 р. - кандидат технічних наук. З 2007 до теперішнього часу – доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів. З 2007 до 2009 р. проходив наукове стажування у Мелардаленському університеті (Швеція) за програмою підвищення кваліфікації для кандидатів наук (докторів філософії). З 2014 до 2017 р. – докторант кафедри. Сорбційне видалення важких металів, фенолів, нафтопродуктів з промислових стічних вод.
Отримання сорбентів з природної сировини. Дисципліна "Екологічний менеджмент і аудит" призначена для підготовки магістрів за спеціальністю 101 "Екологія", спеціалізацією "Екологічна безпека". Навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу базової підготовки. Екологічний менеджмент – це частина загальної системи управління, що охоплює організаційну структуру, діяльність щодо планування, розподілу відповідальності, практичну роботу, процедури, процеси й ресурси для розробки, впровадження, досягнення цілей, оцінки досягнутого в рамках реалізації екологічної політики. Метою екологічного менеджменту є мінімізація негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, досягнення високого рівня екологічної безпеки на різних етапах виробництва й споживання товарів та послуг. Екологічний менеджмент і аудит тісно пов’язаний з економікою природокористування, екологічною експертизою, нормуванням антропогенного навантаження на навколишнє середовище.
Семестр 1, Кількість кредитів 4/ годин 120
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні (семінари) 18 год/ самостійна робота студентів 66 год. Дисципліна "Аналітична хімія" викладається згідно з освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія", спеціалізації "Промислова біотехнологія", "Молекулярна біотехнологія", "Екологічна біотехнологія та біоінженерія". Дисципліна відноситься до дисциплін природничо-наукової підготовки. Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів теоретичних основ якісного і кількісного хімічного аналізу, практичних вмінь і навичок, необхідних для встановлення хімічного складу сировини, здійснення контролю якості сировини та готової продукції, виявлення шкідливих домішок у повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах тощо.
Семестр 2, Кількість кредитів 4,5/ годин 135
Розподіл навчального часу: лекції 28 год/ лабораторні роботи 54 год/ самостійна робота студентів 53 год. Дисципліна "Управління проектами і грантами" призначена для підготовки магістрів за спеціальністю 101 "Екологія", спеціалізацією "Екологічна безпека". Навчальна дисципліна належить до дисциплін циклу професійної підготовки за вибором студента. Метою вивчення дисципліни є забезпечення базової підготовки студентів в галузі управління проектами, надання уявлення про існуючі методології управління проектами і вироблення у студентів практичних навичок щодо їх застосування. Навчальній дисципліні "Управління проектами і грантами" передують навчальні дисципліни, такі як "Екологічний менеджмент і аудит", "Менеджмент стартап проектів", "Економіка природокористування". Навчальна дисципліна "Управління проектами та грантами" забезпечує виконання магістерських дисертацій..
Семестр 3, Кількість кредитів 4/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 18 год/ практичні (семінари) 18 год/ самостійна робота студентів 54 год.