Ivanenko

Іваненко Олена Іванівна

доктор технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

"Ніколи не залишай на завтра те, що можна зробити сьогодні."

Продовжуючи шлях батька ТИТЮКА І.І., випускника кафедри 1966 р., хіміка-паперовика, автора більше 40 авторських свідоцтв щодо розробки технічних паперів для військової промисловості, започаткувала разом з братом ТИТЮКОМ В.І., механіком-паперовиком, випускником інженерно-хімічного факультету, директором ДП «Вайдман Ізоляційні Компоненти», династію науково-техніної інтелігенції України та КПІ імені Ігоря Сікорського. В 1998 р. по закінченню Київського політехнічного інституту отримала диплом інженера-хіміка-технолога з відзнакою за спеціальністю «Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища». В 2003 р. під керівництвом д.т.н., професора РАДОВЕНЧИКА В.М. захистила кандидатську дисертацію з технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – Екологічна безпека на тему: «Очищення стічних вод від іонів важких металів та радіоізотопів феритним методом». В 2008 р. отримала вчене звання доцента кафедри Е та ТРП. Співпрацюючи з НДЦ «Ресурсозберігаючі технології» (науковий керівник - д.т.н., професор, декан ІХФ ПАНОВ Є.М.), ПрАТ «Укрграфіт» (м. Запоріжжя), під консультуванням д.т.н., професора, завідувача кафедрою ГОМЕЛІ М.Д. в 2021 р. захистила докторську дисертацію за темою: «Наукові основи зниження екологічних ризиків забруднення атмосферного повітря підприємствами вуглеграфітового виробництва» (21.06.01 – Екологічна безпека, технічні науки), одночасно розпочавши новий напрям наукового розвитку кафедри з захисту атмосфери від токсичних забруднень.

Сфера наукових інтересів ІВАНЕНКО О.І. охоплює широкий спектр проблем безпеки функціонування об’єктів критичної інфраструктури, кінетики процесу окислення шкідливих газів, отримання феритних та вуглецевих наноматеріалів з заданими характеристиками.

Автор 161 наукової праці, 29 підручників та навчальних посібників, 2 монографій, 14 патентів, ІВАНЕНКО О.І. бере активну участь в роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 з захисту докторських та кандидатських дисертацій, редколегії журналу «Каталіз та нафтохімія», при експертизі наукових робіт в МОН України, залучена як експерт до діяльності професійного об’єднання «Professional Association of Ecologists of Ukraine» та громадського об’єднання «Science at risk».

З 2023 р. на посаді професора кафедри, ІВАНЕНКО О.І. викладає дисципліни «Основи процесів очищення промислових викидів від пилу», «Основи процесів очищення промислових викидів від парів та газів», «Курсовий проєкт з захисту атмосфери», «Геодинаміка екологічного середовища-1. ґрунтознавство», «Техноекологія».

Наша кафедра уособлює в собі справжнє поєднання глибоких теоретичних знань з практичною їх реалізацією, що є беззаперечною перевагою екологічно компетентного фахівця разом з добросовістністю і відповідальністю за прийняті рішення в сфері збереження довкілля для нащадків.

Иваненко Елена Ивановна Іваненко Олена Іванівна У 1998 р. закінчила Київський політехнічний інститут, за фахом - інженер-хімік-технолог.
Закінчила аспірантуру (1998-2003 рр.) при кафедрі екології та технології рослинних полімерів Київського політехнічного інституту.
Кандидат технічних наук (2003 р.).
З 2008 р. - доцент кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту. Вилучення важких металів із стічних вод, знешкодження газових викидів та утилізація твердих відходів промислових підприємств. Дисципліна “Ґрунтознавство” викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 Екологія за спеціалізацією Екологічна безпека. Навчальна дисципліна має статус обов’язкової і належить до циклу природничо-наукової підготовки. Предмет навчальної дисципліни – ґрунти, їх утворення (генезис), еволюція, будова, склад, властивості, закономірності поширення, шляхи раціонального використання у різних галузях народного господарства, передусім у зв’язку з формуванням родючості та її підвищенням у різних природно-антропогенних ландшафтах. Навчальна дисципліна «Ґрунтознавство» є однією з дисциплін, що спрямована на отримання і практичне використання нових знань в галузі генезису, еволюції ґрунтів, їх функції в біосфері; знайомить з основними фізичними, хімічними, біологічними властивостями ґрунту, як самостійного природного компоненту біосфери, його роллю в кругообігу речовин у процесах ґрунтоутворення, з морфологічними ознаками ґрунту, з впливом екологічних факторів на процеси ґрунтоутворення, з дослідженням явищ та процесів, що відбуваються в ґрунтах. “Ґрунтознавство” формує відповідну компетенцію, а саме базові знання з ґрунтознавства в обсязі, необхідному для вивчення професійних дисциплін та для використовування в обраній професії.
Семестр 2, Кількість кредитів 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/лабораторні 18 год. Дисципліна «Технологія та обладнання захисту атмосфери» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 Екологія за спеціалізацією Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до дисциплін вибору студентів професійної та практичної підготовки. Предметом навчальної дисципліни є вивчення основних методів і технологій очистки газових викидів, утилізації відходів після очищення та основного обладнання, що використовується в технологічних процесах очистки забруднених технологічних газів. Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю в сфері запобігання забруднення повітря на рівні промислових підприємств, установ, організацій, на рівні підрозділів Мінекології України.
Семестр 3, Кількість кредитів 7/ годин 210
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/практичні 27 год/ лабораторні 36 год. Дисципліна «Техноекологія» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 Екологія за спеціалізацією Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів. Предмет навчальної дисципліни – вирішення екологічних проблем таких основних галузей виробництва, як енергетика, металургія, нафтопереробка, хімічна, харчова промисловість та будівельна індустрія. Метою вивчення даної дисципліни є забезпечення набуття студентами знань, навичок та уміння в галузі екології та охорони навколишнього середовища на підприємствах та одержання професійної підготовки на сучасному рівні. Відповідно до мети підготовка бакалаврів вимагає формування наступних здатностей: розрізняння технологічних процесів виробництв, які мають негативний вплив на довкілля; застосовування заходів щодо зменшення впливу технологічних процесів виробництв на довкілля.
Семестр 7,8, Кількість кредитів 8,5/ годин 255
Розподіл навчального часу: лекції 63 год/ лабораторні 72 год. Наша кафедра уособлює в собі справжнє поєднання глибоких теоретичних знань з практичною їх реалізацією, що є беззаперечною перевагою екологічно компетентного фахівця разом з добросовістністю і відповідальністю за прийняті рішення в сфері збереження довкілля для нащадків.