Ivanenko

Іваненко Олена Іванівна

кандидат технічних наук, доцент

Візитна картка викладача

"Ніколи не залишай на завтра те, що можна зробити сьогодні."

У 1998 р. закінчила Київський політехнічний інститут, за фахом - інженер-хімік-технолог.
Закінчила аспірантуру (1998-2003 рр.) при кафедрі екології та технології рослинних полімерів Київського політехнічного інституту.
Кандидат технічних наук (2003 р.).
З 2008 р. - доцент кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту.

Вилучення важких металів із стічних вод, знешкодження газових викидів та утилізація твердих відходів промислових підприємств.

28 статей, 4 патенти, 1 підручник, 2 навчальних посібника, 30 тез доповідей на конференціях.

Дисципліна “Ґрунтознавство” викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 Екологія за спеціалізацією Екологічна безпека. Навчальна дисципліна має статус обов’язкової і належить до циклу природничо-наукової підготовки. Предмет навчальної дисципліни – ґрунти, їх утворення (генезис), еволюція, будова, склад, властивості, закономірності поширення, шляхи раціонального використання у різних галузях народного господарства, передусім у зв’язку з формуванням родючості та її підвищенням у різних природно-антропогенних ландшафтах. Навчальна дисципліна «Ґрунтознавство» є однією з дисциплін, що спрямована на отримання і практичне використання нових знань в галузі генезису, еволюції ґрунтів, їх функції в біосфері; знайомить з основними фізичними, хімічними, біологічними властивостями ґрунту, як самостійного природного компоненту біосфери, його роллю в кругообігу речовин у процесах ґрунтоутворення, з морфологічними ознаками ґрунту, з впливом екологічних факторів на процеси ґрунтоутворення, з дослідженням явищ та процесів, що відбуваються в ґрунтах. “Ґрунтознавство” формує відповідну компетенцію, а саме базові знання з ґрунтознавства в обсязі, необхідному для вивчення професійних дисциплін та для використовування в обраній професії.
Семестр 2, Кількість кредитів 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/лабораторні 18 год.

Дисципліна «Технологія та обладнання захисту атмосфери» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 Екологія за спеціалізацією Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до дисциплін вибору студентів професійної та практичної підготовки. Предметом навчальної дисципліни є вивчення основних методів і технологій очистки газових викидів, утилізації відходів після очищення та основного обладнання, що використовується в технологічних процесах очистки забруднених технологічних газів. Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю в сфері запобігання забруднення повітря на рівні промислових підприємств, установ, організацій, на рівні підрозділів Мінекології України.
Семестр 3, Кількість кредитів 7/ годин 210
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/практичні 27 год/ лабораторні 36 год.

Дисципліна «Техноекологія» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 Екологія за спеціалізацією Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів. Предмет навчальної дисципліни – вирішення екологічних проблем таких основних галузей виробництва, як енергетика, металургія, нафтопереробка, хімічна, харчова промисловість та будівельна індустрія. Метою вивчення даної дисципліни є забезпечення набуття студентами знань, навичок та уміння в галузі екології та охорони навколишнього середовища на підприємствах та одержання професійної підготовки на сучасному рівні. Відповідно до мети підготовка бакалаврів вимагає формування наступних здатностей: розрізняння технологічних процесів виробництв, які мають негативний вплив на довкілля; застосовування заходів щодо зменшення впливу технологічних процесів виробництв на довкілля.
Семестр 7,8, Кількість кредитів 8,5/ годин 255
Розподіл навчального часу: лекції 63 год/ лабораторні 72 год.

Наша кафедра уособлює в собі справжнє поєднання глибоких теоретичних знань з практичною їх реалізацією, що є беззаперечною перевагою екологічно компетентного фахівця разом з добросовістністю і відповідальністю за прийняті рішення в сфері збереження довкілля для нащадків.

Иваненко Елена Ивановна Іваненко Олена Іванівна У 1998 р. закінчила Київський політехнічний інститут, за фахом - інженер-хімік-технолог.
Закінчила аспірантуру (1998-2003 рр.) при кафедрі екології та технології рослинних полімерів Київського політехнічного інституту.
Кандидат технічних наук (2003 р.).
З 2008 р. - доцент кафедри Е та ТРП Київського політехнічного інституту. Вилучення важких металів із стічних вод, знешкодження газових викидів та утилізація твердих відходів промислових підприємств. Дисципліна “Ґрунтознавство” викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 Екологія за спеціалізацією Екологічна безпека. Навчальна дисципліна має статус обов’язкової і належить до циклу природничо-наукової підготовки. Предмет навчальної дисципліни – ґрунти, їх утворення (генезис), еволюція, будова, склад, властивості, закономірності поширення, шляхи раціонального використання у різних галузях народного господарства, передусім у зв’язку з формуванням родючості та її підвищенням у різних природно-антропогенних ландшафтах. Навчальна дисципліна «Ґрунтознавство» є однією з дисциплін, що спрямована на отримання і практичне використання нових знань в галузі генезису, еволюції ґрунтів, їх функції в біосфері; знайомить з основними фізичними, хімічними, біологічними властивостями ґрунту, як самостійного природного компоненту біосфери, його роллю в кругообігу речовин у процесах ґрунтоутворення, з морфологічними ознаками ґрунту, з впливом екологічних факторів на процеси ґрунтоутворення, з дослідженням явищ та процесів, що відбуваються в ґрунтах. “Ґрунтознавство” формує відповідну компетенцію, а саме базові знання з ґрунтознавства в обсязі, необхідному для вивчення професійних дисциплін та для використовування в обраній професії.
Семестр 2, Кількість кредитів 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/лабораторні 18 год. Дисципліна «Технологія та обладнання захисту атмосфери» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 Екологія за спеціалізацією Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до дисциплін вибору студентів професійної та практичної підготовки. Предметом навчальної дисципліни є вивчення основних методів і технологій очистки газових викидів, утилізації відходів після очищення та основного обладнання, що використовується в технологічних процесах очистки забруднених технологічних газів. Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю в сфері запобігання забруднення повітря на рівні промислових підприємств, установ, організацій, на рівні підрозділів Мінекології України.
Семестр 3, Кількість кредитів 7/ годин 210
Розподіл навчального часу: лекції 27 год/практичні 27 год/ лабораторні 36 год. Дисципліна «Техноекологія» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 Екологія за спеціалізацією Екологічна безпека. Навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів. Предмет навчальної дисципліни – вирішення екологічних проблем таких основних галузей виробництва, як енергетика, металургія, нафтопереробка, хімічна, харчова промисловість та будівельна індустрія. Метою вивчення даної дисципліни є забезпечення набуття студентами знань, навичок та уміння в галузі екології та охорони навколишнього середовища на підприємствах та одержання професійної підготовки на сучасному рівні. Відповідно до мети підготовка бакалаврів вимагає формування наступних здатностей: розрізняння технологічних процесів виробництв, які мають негативний вплив на довкілля; застосовування заходів щодо зменшення впливу технологічних процесів виробництв на довкілля.
Семестр 7,8, Кількість кредитів 8,5/ годин 255
Розподіл навчального часу: лекції 63 год/ лабораторні 72 год. Наша кафедра уособлює в собі справжнє поєднання глибоких теоретичних знань з практичною їх реалізацією, що є беззаперечною перевагою екологічно компетентного фахівця разом з добросовістністю і відповідальністю за прийняті рішення в сфері збереження довкілля для нащадків.