2015

Навчальні посібники. Монографії

1. Антоненко Л. П. , Дейкун І. М., Трембус І. В. Технологія виробництва механічної маси / Навчальний посібник з грифом Вченої ради НТУУ «КПІ». Під ред. д.т.н., проф. Радовенчика В.М. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 534 с.

Наведено характеристики рослинної сировини, яка використовується у целюлозно-паперовому виробництві. Викладено теорію, технологію та апаратурне оформлення виробництва механічної маси з балансової деревини та трісок, розглянуто основні операції технологічного процесу: дефібрування, розмелювання, сортування, очищення, перероблення відходів сортування, вибілювання; наведено класифікацію способів одержання механічних мас, а також їх властивості та можливість використання в композиції різних видів паперу та картону

Для студентів вищих закладів освіти спеціальності “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”.

 

2016

Підручники та навчальні посібники

1. Радовенчик Я.В., Гомеля М.Д. Фізико-хімічні методи доочищення води / Підручник з грифом Вченої ради НТУУ «КПІ». – К.: "Кондор-Видавництво", 2016. – 264 с.

В підручнику розглянуто основні фактори впливу на якість питної води – стан води поверхневих водойм та підземних горизонтів, основні технології водопідготовки, стан водопровідних мереж і т.п. Детально описані процеси, що використовуються в технологіях водопідготовки. Достатньо уваги приділено сучасному обладнанню, що призначене для доочищення питної води в побутових умовах.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", буде цікавим фахівцям комунальної сфери, працівникам адміністрацій різних рівнів, небайдужим до свого здоров'я громадянам.

The main factors, which can affect the quality of drinking water (state of surface water and groundwater horizons), the basic water treatment technologies, the state of water supply systems, etc. were described in this course book. Processes used in water treatment technologies were detailed reviewed. Much attention was paid to modern equipment designed for purification of drinking water in domestic conditions.

This course book is created for students which studying at specialty "Ecology, environmental protection and sustainable use of nature". It will be interesting also for specialists of communal sector, various workers of state administrations, citizens, who care of own health.

2. Барбаш В.А. Інноваційні технології рослинного ресурсозбереження / Навчальний посібник з грифом Вченої ради НТУУ «КПІ». – К.: Каравела, 2016. – 286 с.

Наведено сучасні тенденції розвитку технологій переробки рослинної сировини, визначено наукові проблеми, які потребують вирішення для вітчизняної целюлозно-паперової промисловості. Дана характеристика рослинної сировини: лісового господарства світу та України, недеревних рослин та нових рослинних культур.

Описано екологічно безпечні технології одержання волокнистих напівфабрикатів із рослинної сировини; показники селективності і кінетичних характеристик процесів делігніфікації рослинної сировини. Проаналізовано інноваційні технології переробки рослин у мікрокристалічну целюлозу, оксицелюлозу, наноцелюлозу та продукти на їх основі. Наведено інноваційні технології переробки рослинної сировини у енергоносії - пелети і паливні брикети, біодизель і біоетанол, біогаз та інші біопродукти.

The current trends in technologies of plant material, defined scientific problems that require solutions for domestic pulp and paper industry were shows. The characteristic of plant raw materials: forestry world and Ukraine, and non-timber plant new crops were described.

The environmentally friendly technologies for producing fiber products from plant material; performance characteristics of selectivity and kinetic of plant material processes delignification were described. The innovative technologies processing of plant raw materials to microcrystalline cellulose, oxycellulose, nanocellulose and products on them base were analyzes. Innovative technologies for processing plant raw materials into energy - pellets and briquettes, biodiesel and bioethanol, biogas and other organic products were described.

3. Мовчанюк О.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія переробки макулатури» для студентів спеціальності «Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Ч. 1. Виготовлення та випробування лабораторних зразків паперу для гофрування. – К., 2016. – 74 с.

Монографії

1. Картель Н.Т., Николайчук А.А., Галыш В.В. Синтез и свойства биосорбентов лечебно-профилактического назначения на основе лигноцеллюлозных продуктов – отходов агропромышленного комплекса / Монография «Фундаментальные проблемы создания новых веществ и материалов химического производства», НАН Украины. – К.: Академпериодика, 2016. – 312 с.

 

2017

Навчальні посібники. Монографії

1. Іваненко О.І., Носачова Ю.В. Промислова екологія: підручник / О.І. Іваненко, Ю.В. Носачова. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 294 с.

Проаналізовано сьогоднішній стан розвитку народного господарства України в порівнянні з тенденціями розвитку світової економіки, представлено матеріали щодо основних сировинних баз вітчизняних заводів та їх конкурентоспроможності, детально розглянуто основні галузі виробничої діяльності людини, що представлені підприємствами паливно-енергетичної, гірничодобувної, металургійної, нафтопереробної, будівельної, хімічної та харчової промисловості, технологічні процеси, що відбуваються в кожній з них, апаратурне оформлення та основи теорії хімічних процесів виробництва продукції, висвітлено взаємодію з навколишнім середовищем, особливу увагу приділено джерелам забруднення атмосфери, гідросфери і літосфери та методам й засобам боротьби зі шкідливими викидами.

The current state of Ukraine's national economy development was analyzed in comparison with the trends of the world economy; materials on the main raw material bases of domestic factories and their competitiveness was presented; in details there were considered the main branches of human's productive activity, represented by enterprises of fuel and energy, mining, metallurgy, petroleum, construction, chemical and food industry, technological processes that take place in each of them, the hardware design and the basic theory of chemical processes of production; there also was described interaction with the environment, special attention is paid to the sources of pollution of the atmosphere, hydrosphere and lithosphere and the methods and means of controlling harmful emissions.

2. Бутченко Л.І., Хохотва О.П., Терещенко О.М., Глушко О.В., Крисенко Т.В. Аналітична хімія. Методи якісного хімічного аналізу: теоретичні аспекти та лабораторний практикум. Навчальний посібник з грифом "Затверджено Вченою Радою КПІ ім. Ігоря Сікорського. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 151 с.

В навчальному посібнику, що складається з чотирьох розділів, розглянуті методи якісного хімічного аналізу (теоретичні питання та виконання лабораторної роботи). В першому розділі описано вплив умов на перебіг та чутливість хімічних реакцій, способи усунення заважаючих йонів, тест-методи, якісний аналіз органічних сполук та допоміжні фізико-хімічні процеси – екстракцію і хроматографію, які широко застосовуються в аналітичній хімії. Другий і третій розділи – лабораторний практикум, в якому розглядаються методи виявлення неорганічних йонів; четвертий розділ містить матеріал щодо аналізу індивідуальних речовин.

Матеріал подано у стислому вигляді за традиційною формою, зручною для засвоєння та організації самостійної роботи студентів, особливо заочної форми навчання.

Посібник призначений для студентів навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, які вивчають аналітичну хімію.

In the tutorial, consisting of four sections, methods of qualitative chemical analysis (theoretical questions and performance of laboratory work) are considered. The first section describes the effect of conditions on the flow and sensitivity of chemical reactions, methods for eliminating of interfering ions, test-methods, qualitative analysis of organic compounds and auxiliary physico-chemical processes – extraction and chromatography, which are widely used in analytical chemistry. The second and third sections are laboratory workshop in which

methods for the detection of inorganic ions are considered; the fourth section contains material on the analysis of individual substances.

The material is presented in a condensed form in a traditional form, convenient for mastering and organizing the individual work of students, especially part-time form of instruction.

The manual is intended for students of educational institutions I-IV accreditation levels, who study analytical chemistry.

3. Бутченко Л.І., Хохотва О.П., Терещенко О.М., Глушко О.В. Аналітична хімія. Методи кількісного хімічного аналізу: розв’язування задач. Навчальний посібник з грифом "Затверджено Вченою Радою КПІ ім. Ігоря Сікорського. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 173 с.

Навчальний посібник містить задачі з гравіметричного, титриметричного та газового методів аналізу, які групуються в послідовності проходження курсу кількісного хімічного аналізу. Кожен розділ містить короткий виклад теоретичного матеріалу з відповідними розрахунковими формулами та розв’язок типових задач різного рівня складності.

В першому розділі розглянуті метрологічні основи кількісного аналізу; гравіметричний (ваговий) метод, викладений у другому розділі, містить задачі, що стосуються відбору середньої проби, розчинення наважки, процесу осадження визначуваної речовини або забезпечення повноти переведення її в малорозчинну сполуку, одержання гравіметричної форми, обчислення вмісту компонента. Третій розділ містить задачі з титриметричного аналізу, що включає розрахунок та побудову кривих титрування, обчислення індикаторних похибок в методах кислотно-основного, осаджувального, комплексонометричного та окисно-відновного титрування. В четвертому розділі наведені найпоширеніші задачі газового аналізу.

Посібник корисний студентам вищих навчальних закладів, які вивчають курс «Аналітична хімія» (особливо тим, хто навчається заочно) при підготовці до контрольних робіт, виконанні розрахункових та практичних завдань дисципліни.

The tutorial contains tasks on gravimetric, titrimetric and gas methods of analysis, which are grouped in the sequence of the teaching of the course of quantitative chemical analysis. Each section contains a brief summary of the theoretical material with the corresponding computational formulas and the solutions of typical tasks at various complexity levels.

In the first section, metrological principles of quantitative analysis are considered; the gravimetric method, presented in the second chapter, contains tasks related to the selection of the sampling, the sample dissolution, the precipitation process of the substance to be determined, or to ensurance the completeness of its transfer to an insoluble compound, to obtaining a gravimetric form, to calculation of the component content. The third section contains tasks on titrimetric analysis, includes calculation of titration curves, calculation of indicator errors in acid-base, precipitation, complexometric and redox titration methods. The fourth section presents the most common tasks of gas analysis.

The manual is useful for students of higher educational institutions, studying the course "Analytical Chemistry" (especially those who study part-time) in preparation for testing, fulfillment of computational and practical tasks of the discipline.

4. Бенатов Д.Е. ГІС-підтримка паспортизації водосховищ та ставків України / Д.Е. Бенатов, В.В. Путренко, Д.В. Стефанишин // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Колективна монографія за матеріалами XVI Міжнародної

науково-практичної конференції (Київ, Пуща-Водиця, 03-04 жовтня 2017 р.). – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2017. – С. 50-52.

Переважна кількість штучних водойм України побудована на малих і середніх ріках, в результаті чого водний стік більшості з них зрегульований на 30-70% і більше. На деяких ріках загальний їх об’єм перевищує середньорічний стік. Всі ці водойми здійснюють значний вплив на довкілля. При цьому об’єктивно оцінити такий вплив, неможливо з ряду причин, серед яких основна – відсутність достатньої інформації про стан водойм, їх гідрологічні режими, якість води, стан біоти, конструктивні та інші особливості гідроспоруд тощо. Паспортизація водосховищ та ставків на основі ГІС-підтримки дозволить вирішувати завдання пов’язані з охороною та раціональним використанням вказаних об’єктів.

5. Василенко І.А., Трус І.М., Півоваров О.А., ФроловаЛ.А. Екологія людини / Підручник. Рекомендовано до друку Вченою Радою ДВНЗ УДХТУ. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 183 с.

У підручнику надано матеріали для ознайомлення студентів-екологів з особливостями регіональних норм здоров'я у різних кліматогеографічних зонах, а також екологічно несприятливих промислових і сільськогосподарських регіонах; розглянуто вплив навколишнього середовища на людину з урахуванням стрімкого зростання господарської діяльності; запропоновано практичні та тестові завдання для закріплення теоретичного матеріалу.

Підручник призначений для студентів спеціалізованих коледжів та вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівня акредитації спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища», а також інших спеціальностей, які вивчають загальноосвітню дисципліну «Екологія».

6. Василенко І.А., Півоваров О.А., Трус І.М., Іванченко А.В. Урбоекологія: /Підручник. Рекомендовано до друку Вченою Радою ДВНЗ УДХТУ. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 310 с.

У підручнику надано матеріали для ознайомлення студентів-екологів з принципами і методами вирішення екологічних проблем пов’язаних зі стрімким розвитком міст; розглянуто можливості інтеграції наукових напрямів у рамках урбоекології; запропоновано практичні та тестові завдання для закріплення теоретичного матеріалу. Підручник призначений для студентів спеціалізованих коледжів та вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівня акредитації спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» та інших спеціальностей, які вивчають загальноосвітню дисципліну «Екологія».

Методичні вказівки

1. Плосконос В. Г. Вимірювання та основи теорії похибок: Метод. вказівки до практичної і самостійної роботи та виконання домашньої контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» спец. 7.05130110 та 8.05130110 «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини», НТУУ "КПІ", Рекомендовано вченою радою ІХФ НТУУ "КПІ", прот.№ 9 від 29.10.2016.

2. Сербіна Р. В., Черьопкіна Р.І. Методичні вказівки до розв’язування задач з курсу «Приладна хімія» для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини» К.: НТУУ “КПІ ім.. Ігоря Сікорського”, 2016. – 95с.