1. Барбаш В.А., Міловзоров В.П., Антоненко Л.П. Програма та контрольні завдання з курсу "Основи наукових досліджень" для студентів спеціальності "Технологія целюлозно-паперових виробництв". - К., НТУУ "КПІ", Лаб. офсетного друку. НТУУ "КПІ", 1997. - 12 с.
 2. Антоненко Л.П., Барбаш В.А., Примаков С.П. Вибілювання целюлози. Методичні вказівки по курсовому проектуванню з дисципліни "Технологія целюлози". - К., НТУУ "КПІ", Фірма "ВІПОЛ", 1997. -72с.
 3. Антоненко Л.П., Барбаш В.А., Бутченко Л.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та контрольні завдання по курсу "Очистка та рекуперація промислових викидів" для студентів спеціальності "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини". - К., НТУУ "КПІ", Лаб. офсетного друку. НТУУ "КПІ", 1998. - 32 с.
 4. Барбаш В.А., Антоненко Л.П. Методичні вказівки та контрольні завдання по курсу "Основи проектування підприємств" для студентів спеціальності "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини". - К., НТУУ "КПІ", Лаб. офсетного друку. НТУУ "КПІ", 1998. - 30 с.
 5. Методические указания к расчетно-графической работе для студентов специальности 7.09.16.11, 1998 г. - 28 с. рус. яз. Составители: С.А. Нестеренко, Ю.С. Милосердов, Л.В. Сиренко
 6. Астратов М.С., Мовчанюк О.М. Деклараційний патент на винахід. Спосіб багатоступінчастого безперервного розмелювання волокна. 31281.А Д21Д1/30 бюл. №2 29.03.2000.
 7. Примаков С.Ф., Барбаш В.А., Шутько А.П. Технология бумаги и картона: Учебное пособие для вузов. - М.: Экология, 1996. - 304 с. ISВN 5-7120-0621-9.
 8. Куцый В.Г., Вовк А.В., Астратов Н.С. Аналитическая химия природных и сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности. Издательство Стройиздат - М.: 1998 - 220 с.
 9. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" для студентів хіміко-технологічного факультету. Розділ "Дробні методи аналізу" / Укл. А.М. Плесконос, В.Г. Куций. - К.: КПІ, 1995. - 40 с.
 10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" для студентів хіміко-технологічного факультету. Розділ "Кількісні методи аналізу" / Укл. Л.В. Калабіна, Є.П. Клименко, А.В. Лукачина. - К.: КПІ, 1996. - 48 с.
 11. Куцый В.Г., Астратов Н.С., Вовк А.В. Аналитическая химия природных и сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности.- М.: Стройиздат, 1998.- 220 с.
 12. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В. Аналітична хімія природного середовища: Підручник.- К.: Либідь, 1996. - 304 с.
 13. Хоцяновський О.Й., Чорна Н.В., Клименко Є.П., Куций В.Г., Калабіна Л.В., Бутченко Л.І. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до курсу "Аналітична хімія" для студентів всіх форм навчання. Частина І. Основи аналітичної хімії- Київ: НТУУ "КПІ", 1998.- 52 с.
 14. Калабіна Л.В., Є.П. Клименко, В.Г. Куций та ін Програма, методичні вказівки та контрольні завдання по курсу "Аналітична хімія". Частина ІІ. Кількісний аналіз.- НТУУ "КПІ", 1998. - 61
 15. Методические указания к расчетно-графической работе для студентов специальности 7.09.16.11, 1998 г. - 28 с. рус. яз. Составители: С.А. Нестеренко, Ю.С. Милосердов, Л.В. Сиренко
 16. Гомеля М.Д, Терещенко О.М., Астратов С.М. Дезактивація цезій-радіоактивної води при використанні полікатіонітів та фероціаніду калію. Сучасні інформа-ійні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини. Збірник наукових праць, випуск 8-Київ.- 2000. - с. 144