1. Барбаш В.А., Трембус І.В., Сиротюк С.В. Cпосіб одержання мікрокристалічної целюлози із волокон конопель / Наукові вісті КПІ, 2018 - № 1. - С. 81-87.

 

2. Barbash V , Trembus I., Sokolovska N. Performic pulp from wheat straw. // Cellulose Chem. Technol., 2018. - 52 №7-8. – Р. 673-680

 

3. Барбаш В.А., Ященко О.В., Опольский В.А. Влияние условий гидролиза органосольвентной целлюлозы из волокон кенафа на физико-химические свойства получаемой наноцеллюлозы // Теоретическая и экспериментальная химия, 2018 - т. 54, № 3. - С. 175-180.

 

4. Barbash V.A., Yashchenko O.V., Opolsky V.O. Effect of Hydrolysis Conditions of Organosolv Pulp from Kenaf Fibers on the Physicochemical Properties of the Obtained Nanocellulose. // Theor. Exp. Chem., 2018.- Vol. 54, No. 3. - pp. 193- 198.

 

5. Барбаш В.А., Дейкун І.М., Жовтун Т. С., Зеленчук Т.В., Ященкo О.В. Одержання і властивості оксицелюлози із волокон льону. // Наукові вісті КПІ, 2018 - № 5. - С. 83-88.

 

6. Шуриберко М.М., Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Дослідження та оцінка ефективності реагентів для стабілізаційної обробки води / Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Технічні науки, 2018. – Том 29 (68). № 1. – С. 191-195.

 

7. Halysh V., Trembus I., Deykun I., Ostapenko A., Nikolaichuk A., Ilnitska G. Development of effective technique for the disposal of the prunus armeniaca seed shells / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 1, № 10. – P. 4–9.

 

8. Trembus I.V., Trophimchuk Ju.S., Galysh V.V. Preparation of pulp from sunflower stalks using peroxy acids / Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. 2018. № 2. – P. 122–127.

 

9. Halysh V., Deykun M.. Trembus I. Chemical composition of spent liquors after peracid delignification of plant waste of agriculture / Science Review. 2018. – 3(10). №1. - P. 47-49..

 

10. Halysh V., Sevastyanova O., Riazanova A.V., Pasalskiy B., Budnyak T., Lindstrom M.E., Kartel M. Walnut shells as a potential low-cost lignocellulosic sorbent for dyes and metal ions / Cellulose. – 2018. – Vol. 25, № 8. – Р. 4729–4742.

 

11. Галиш В., Чикун Н., Пасальський Б.. Сорбційні властивості шкаралупи кісточок абрикосу / Товари і ринки. 2018. – №2(26). – C. 46-56.

 

12. Ковальчук А., Почечун Т., Галиш В., Трус І.. Фосфорилювання шкаралуп волоських горіхів для підвищення ефективності очищення водних розчинів / Технічні науки та технології. 2018. –2(12). – С. 236-244..

 

13. Білявський C.А., Сарахман Р.Б., Галиш В.В., Трус І.М.. Оптимізація технології одержання сорбентів з відходів рослинного походження / Екологічні науки. 2018. –2(21). – С. 212-217..

 

14. Gomelya, M., Trohymenko, A., Shabliy, T., Hlushko, O. Efficiency estimation of cation-exchange recovery of heavy metals from solutions containing their mixtures / Technology audit and production reserves. – 2018. – № 2/3 (40). – С. 41–47.

 

15. Gomelya, M., Trohymenko, A., Hlushko, O., Shabliy, T. Electroextraction of heavy metals from wastewater for the protection of natural water bodies pollution / Eastern-European Journal of enterprise technologies. – 2018. – № 1/10 (91). – С. 55–61..

 

16. Shuryberko, M., Homelia, M., Shabliy, T., Tsveniuk V.Study of the sorption and desorption processes of sulfites on the anion-exchange redoxites / Easten-Europen journal of Enterprise Technologies. – 2017. – № 6/6 (90). – С. 47 – 52.

 

17. Gomelya, N., Ivanova, V., Galimova, V., Nosachova, J., Shabliy, T. Evaluation of cationite efficiency during extraction of heavy metal ions from diluted solutions / Easten-Europen journal of Enterprise Technologies. – 2017. – № 5/6 (89). – С. 4 – 10.

 

18. Оверченко Т.А., Іваненко О.І., Крисенко Т.В., Козакевич Н., Кньовець А. Оцінка ефективності інгібіторів корозії металів для водооборотних систем в промисловості, енергетиці та комунальному господарстві / East European Science Journal, 2018. - Т. 1, № 3 (31). - С. 49 -52.

 

19. Cheropkina R. I., Cheropkin E. S. Innovations in non wood materials delignification // Advanced Polymer materials and technologies: theory and practice. – Kyiv: Kyiv national University of Technology and Design 2018. – P. 123-129.

 

20. Трембус І.В., Соколовська Н.В. Делігніфікація пшеничної соломи в системі СН3СООН– Н2О – Н2О2 / Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe East European Scientific Journal, 2018. - №2 (30) (частина 2). -Р. 61- 66.

 

21. Вембер В. В., Носачова Ю. В. Вплив йонів перехідних d-металів на динаміку виживання мікроорганізмів в присутності фосфонових кислот / Вісник Національного технічного університету України " Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ", Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, 2018. - № 1. - С. 72-77.

 

22. Petrychenko A. Removal of ammonium ions from aqueous solutions using electrodialysis / A. Petrychenko, I. Makarenko, I. Radovenchyk, T. Shabliy // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – № 4/6 (94). – Р. 26 – 34.

 

23. Гомеля М. Д. Вилучення іонів амонію з води електролізом // М. Д. Гомеля, А. І. Петриченко, Т. О. Шаблій // Вчені записки Таврійського Національного Університету імені В. І. Вернадського. Серія «Технічні науки». – 2018. – №4 (68). – С. 99 – 105.

 

24. Петриченко А. И. Удаление фосфатов из воды методом химического и электролитического осаждения // А. И. Петриченко, Н. Д. Гомеля, Я. В. Радовенчик // Вчені записки Таврійського Національного Університету імені В. І. Вернадського. Серія «Технічні науки». – 2018. – №4 (68). – С. 106 – 110.

 

25. Макаренко И.Н. Исследование эффективности сорбционной очистки воды от ионов аммония на природных и искусственных сорбентах / И.Н.Макаренко, И.Н. Трус, А.И.Петриченко, А.Ю.Кийченко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2017. – № 3. – С. 42-48.

 

26. Трус І.М. Утилізація осадів реагентного очищення мінералізованих шахтних вод в складі будівельних матеріалів / І.М. Трус, Г.Ю. Флейшер, В.В. Токарчук, М.Д.Гомеля, В.І. Воробйова // Вопросы химии и химической технологии. – 2017. – № 6. – С. 104-109.

 

27. Гомеля М. Ефективність вилучення іонів важких металів з розведених розчинів іонообмінним методом / М.Гомеля, В.Іванова, І.Трус // Технічні науки та технології. – 2017. – № 4 (10). – С. 154-162..

 

28. Гомеля М.Д. Застосування баромембранних методів в процесі очищення води від іонів важких металів / М.Д. Гомеля, В.П. Іванова, І.М. Трус, Є.С. Булгаков // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 3 C. 23-27.

 

29. Мовчанюк О.М., Гомеля Н.Д. Оценка эффективности мембран на основе модифицированной целлюлозы / Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2018. – № 4. – С. 56 – 68.

 

30. Штомпель В.І., Демченко В.Л., Овсянкіна В.О, Рябов С.В. Рентгенографічне дослідження впливу іонної сили катіонного поліелектроліта на структуру поліелектролітних комплексів / Полімерний журнал. - 2018. – Т.40, № 2. - С. 121-126.

 

31. Применение химических вспомогательных веществ для обеспечения ресурсосбережения в производстве бумаги и картона/ А.А. Остапенко, И.Н. Ковернинский, О.В. Ткаченко // Химия растительного сырья. – 2018. - №2. – С.225-232..

 

32. Плосконос В.Г. "Системний підхід до визначення та аналізу технологічних проблем в системах виробництва паперу та картону з мінімальним споживанням свіжої води", /Вісник НТУУ "КПІ" Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, 2018, № 1.

 

33. Плосконос В. Г. Аналіз стану систем картонно-паперового виробництва з мінімальним споживанням свіжої води // "Інтернаука". — 2017. — №15(37)., т.1, с.52-55. DOI: 10.25313/2520-2057-2017-15-3055

 

34. Плосконос В. Г. Використання топологічного методу для відображення структурних аспектів складних технологічних систем// "Інтернаука". - 2017. - № 17(39 ),т.1, с. 66-69, DOI:10.25313/2520-2057-2017-17-3161

 

35. Trembus I.V., Galysh V.V. Innovative technologies in plant wastes recycling: theoretical aspects, practical experience / Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, 2018. - Volume 6, No. 6. - Р. 66-68.

 

36. Гомеля Н. Д. Оценка эффективности баромембранных методов при очистке воды от ионов тяжелых металлов / Н. Д. Гомеля, В. П. Иванова // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2018. – № 1. – С. 62 – 68.

 

37. Гомеля М. Д. Застосування баромембранних методів в процесі очищення води від іонів важких металів / М. Д. Гомеля, В. П. Іванова, І. М. Трус, Є. С. Булгаков // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 3. – С. 23 – 27..

 

38. Гомеля Н. Д. Эффективность использования баромембранных методов в процессах глубокой очистки воды от ионов тяжелых металлов / Н. Д. Гомеля, В. П. Иванова, Е. И. Иваненко, В. М. Галимова // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. – 2018. – Т. 29 (68) Ч. 2, № 4. – С. 94 – 98.

 

39. Хохотва О.П., Бутченко Л.І., Гомеля М.Д. Використання модифікованих і композиційних феритних сорбентів для селективного вилучення Cu2+ / Технічні науки та технології. – 2018. – № 1 (11). – С. 264-272..

 

40. Хохотва, О. П. Очищення нафтовмісних вод окисленням на композиційному вугільному сорбенті / Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 26 (1302). – Т.2. – С.109-114.

 

41. Хохотва О. П., Лиштва П. В. Дослідження властивостей фосфорильованого сорбенту при вилученні іонів Cu(II) в присутності солей жорсткості / Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 9 (1285). – С. 256-262.

 

42. Хохотва О.П., Бутченко Л. І. Вилучення Cu(ІІ) композиційним цеоліт-гуміновим сорбентом у присутності сторонніх електролітів / Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2018. № 4 ст 23-27.