biogen

Захист поверхневих водойм від забруднення біогенними елементами та іонами важких металів

 

1. Номер державної реєстрації теми - 0116U003766, 2929-п
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Гомеля М.Д., Гомеля Н.Д., Gomelya M.D.
3. Суть розробки, основні результати.
(укр.)
Створено нові методи пробопідготовки та аналізу іонів важких металів у воді на основі полярографії, які забезпечують точність на 2-6 порядків вищу від відомих сьогодні методів. Розроблено методики визначення слідових концентрацій іонів важких металів у воді. Досліджено та розроблено нові процеси розділення та вилучення іонів важких металів, хроматів та інших аніонів із кислих та лужних розчинів з отриманням металів та хімічних реагентів, придатних для повторного використання. Створено безвідходні процеси вилучення біогенних елементів із природних та стічних вод при застосуванні іонного обміну, сорбції та біосорбції. Розроблено нові високоефективні процеси вилучення із водних середовищ сполук азоту, які дозволяють проводити підготовку питної води із природних джерел, забруднених амонієм або нітратами. Створено перспективні та ефективні технології очищення вод різного походження від сполук амонію, нітратів, фосфатів та іонів важких металів, котрі відрізняються повною утилізацією відходів, що утворюються в технологічних процесах. Розроблено конструкції електролізерів (дво- та трикамерних), які дозволяють переробляти елюати, що містять хлориди натрію, кальцію чи магнію з отриманням лугу і розчинів гіпохлориту та хлориту натрію, придатних для знезараження води та дезінфекції. Розроблено технологічні процеси переробки регенераційних розчинів в азотні та фосфорні добрива. Запропоновано принципові схеми підготовки та очищення води в ресурсозберігаючих технологіях. Всі технології адаптовано до очищення природних та стічних вод різного походження.

Повна характеристика розробки