English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя


Вембер Валерія Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент

Випускниця кафедри біохімії Київського Державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працювала в Інституті ядерних досліджень (1992-1993). Закінчила аспірантуру при Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (1993-2001). З 2001р. - доцент кафедри Е та ТРП. Сфера наукових інтересів: вплив іонізуючого та електромагнітного випромінювання на мікроорганізми; різноманітні аспекти взаємодії мікробних клітин з нанорозмірними частинками металів; шляхи виявлення у водному середовищі токсикантів різноманітної природи. Читає курси: «Екологія», «Вступ до фаху», «Загальна екологія», «Ландшафтна екологія», «Екологія людини», «Основи мікробіології»; веде лабораторні та практичні заняття з курсу «Біологія». Автор понад 70 наукових та учбово-методичних робіт, має три патенти.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду        

 

 

 

Дисципліна «Екологія людини» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає численні аспекти взаємодії людини із середовищем її існування: екологічні, соціальні, медико-біологічні, токсикологічні і т.п. Майбутніх фахівців-екологів у галузі екології людини цікавлять, насамперед, питання, пов’язані із впливом людської діяльності на природні та антропогенні екосистеми та заходи по охороні навколишнього середовища, які можуть сприяти нівелюванню даного впливу найбільш ефективно. Навчальна дисципліна «Екологія людини» тісно пов’язана з «Біологією», «Загальною екологією», «Хімією навколишнього середовища», «Заповідною справою», «Урбоекологією», «Моніторингом довкілля», «Техноекологією та техногенною безпекою», «Економікою природокористування», «Нормуванням антропогенного навантаження на навколишнє середовище» та ін.

Семестр 7, Кількість кредитів 5 / годин 180
Розподіл навчального часу: лекції - 18 год. / практичні (семінари) - 18 год. / лабораторні - 36 год. / самостійна робота - 108 год. / семестровий контроль - екзамен.


Дисципліна «Основи мікробіології» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Навчальна дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу. Дисципліна «Основи мікробіології» вивчає загальні закономірності розвитку та життєдіяльності мікроорганізмів, їхню роль та значення для довкілля. Cтуденти знайомляться з різноманітністю фізіолого-біохімічних потреб та можливостей мікроорганізмів, їх взаєминами з іншими організмами та кісним середовищем, перспективами використання потенційно корисних мікроорганізмів для захисту довкілля та господарських потреб.  Навчальна дисципліна «Основи мікробіології» тісно пов’язана з «Біологією», «Загальною екологією», «Ландшафтною екологією», «Хімією навколишнього середовища», «Органічною хімією», «Утилізацією та рекуперацією відходів» та ін. Навчальна дисципліна «Основи мікробіології» забезпечує викладання дисципліни «Біологічні основи водопідготовки та водоочищення».

Семестр 8, Кількість кредитів: 4,5 / годин: 162
Розподіл навчального часу: лекції - 18 год. / практичні (семінари) - 18 год. / лабораторні роботи - 27 год. / самостійна робота - 99 год. / семестровий контроль - диф. залік.

 

Дисципліна «Ландшафтна екологія» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна «Ландшафтна екологія» вивчає міжгеокомпонентні зв’язки у геосистемах та їх взаємообумовленість. Даний предмет поєднує положення географії та екології. Особлива увага приділяється питанням визначення властивостей геосистем та виділення ландшафтних територіальних структур; аналізу динаміки та стійкості природних ландшафтів до антропогенних навантажень. Викладання «Ландшафтної екології» забезпечується попереднім вивченням таких дисциплін як «Біологія», «Загальна екологія», «Хімія з основами біогеохімії», «Гідрологія», «Метеорологія та кліматологія», «Грунтознавство», «Геологія з основами геоморфології», «Природоохоронне законодавство та екологічне право». В подальшому на знанні основ «Ландшафтної екології» ґрунтується викладання наступних дисциплін: «Заповідна справа», «Урбоекологія», «Моніторинг довкілля», «Екологія людини», «Техноекологія та техногенна безпека», «Радіоекологія», «Економіка природокористування», «Утилізація та рекуперація відходів», «Моделювання та прогнозування стану довкілля».

Семестр 4, Кількість кредитів: 3 / годин: 108
Розподіл навчального часу: лекції - 36 год. / практичні (семінари)-18 год. / самостійна робота - 54 год. / індивідуальне завдання - реферат / семестровий контроль - залік.

 

Дисципліна «Загальна екологія» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна «Загальна екологія» вивчає структуру та сукупність різноманітних зв’язків, що виникають між середовищем існування та живими організмами, що його населяють. Крім того, до сфери компетенції екології як науки входить вивчення надорганізменних систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери) та виявлення механізмів підтримання їх стійкості у просторі та часі. На знанні основ «Загальної екології» в подальшому ґрунтується викладання таких дисциплін як «Природоохоронне законодавство та екологічне право», «Ландшафтна екологія», «Заповідна справа», «Урбоекологія», «Техноекологія та техногенна безпека», «Радіоекологія», «Екологія людини», «Утилізація та рекуперація відходів», «Моніторинг довкілля», «Екологічна експертиза», «Екологічний аудит», «Економіка природокористування», «Моделювання та прогнозування стану довкілля» та ін., оскільки вона забезпечує засвоєння студентами основ фундаментальної екології як теоретичного підґрунтя охорони навколишнього середовища.

Семестр 1, Кількість кредитів: 6 / годин: 216
Розподіл навчального часу: лекції - 54 год. / практичні (семінари) - 36 год. / самостійна робота - 126 год. / семестровий контроль - екзамен.

 

Дисципліна «Вступ до фаху» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна «Вступ до фаху» надає теоретичні знання, якими повинен володіти студент, майбутній фахівець-еколог для засвоєння спеціальних предметів, які обов’язкові для отримання фаху. Викладання «Вступу до фаху» ведеться у тісній взаємодії з викладанням дисципліни «Загальна екологія», що дозволяє краще висвітлювати окремі важливі або складні для розуміння першокурсників питання, доповнюючи вивчення теоретичних основ екології пізнанням прикладних аспектів охорони довкілля, технологічних та економічних підходів до регулювання природокористування.

Семестр 1, Кількість кредитів: 3 / годин: 108
Розподіл навчального часу: лекції - 36 год. / практичні (семінари) - 18 год. / самостійна робота - 54 год. / семестровий контроль - залік.

 
-->