English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя

Іваненко Олена Іванівна
кандидат технічних наук, доцент

Випускниця НТУУ«КПІ», з 2004 р. на викладацькій роботі на кафедрі Е та ТРП. Веде курси: «Промислова екологія», «Ґрунтознавство», «Технологія та обладнання захисту атмосфери», «Технологія очищення води». Сфера наукових інтересів – переробка рідких, твердих та газоподібних відходів різних галузей промислового виробництва. Автор понад 55 наукових та науково-методичних праць.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду        

 

 

 


       


Дисципліна «Хімія навколишнього середовища» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Дисципліна надає студентам певний комплекс знань, необхідних для вірного розуміння явищ природи, вирішення практичних проблем, засвоєння наступних екологічних дисциплін. Не можна розв'язати проблеми довкілля, не знаючи хімічних причин їх виникнення. Вивчення «Хімія навколишнього середовища» ставить за мету поглибити наукове уявлення про матеріальність природи, явищ та перетворень в різних формах та напрямках. Курс базується на знаннях курсів «Хімії з основами біогеохімї», «Органічної хімії», «Гідрології», «Грунтознавства», «Метеорології та кліматології», «Біології», «Ландшафтної екології», «Загальної екології», «Радіоекології», «Геології з основами геоморфології», «Аналітичної хімії». Знання, одержані студентами при вивченні курсу «Хімія навколишнього середовища», допоможуть їм в оволодінні ряду спеціальних дисциплін: «Техноекологія та техногенна безпека», «Моделювання та прогнозування стану довкілля».

Семестр 4

Кількість кредитів 4/ годин 162
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год./ практичні (семінари) 9 год./ лабораторні 36 год.

 

Дисципліна «Промислова екологія» призначена для підготовки спеціалістів та магістрів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 7.04010601 та 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Дисципліна належить до циклу вільного вибору студентів. Предмет дисципліни – вирішення екологічних проблем таких основних виробництв, як енергетика, металургія, машинобудування, нафтопереробка, хімічна, целюлозно-паперова, харчова промисловість, сільське господарство та будівельна індустрія. Навчальній дисципліні «Промислова екологія» передують навчальні дисципліни, такі як: «Загальна екологія», «Загальна та неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Загальна хімічна технологія», “Технологія та обладнання захисту атмосфери”, «Основні технології очистки води та водопідготовки», «Утилізація та рекуперація відходів». Навчальна дисципліна «Промислова екологія» забезпечує дисципліни «Екологічна стандартизація і сертифікація», «Інформаційні технології», «Сучасні принципи охорони довкілля».

Семестр 1,2
Кількість кредитів 8/ годин 288
 Розподіл навчального часу:  лекції 54 год./ лабораторні 72 год.

Дисципліна «Ґрунтознавство» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Академічна дисципліна «Ґрунтознавство» є однією з дисциплін, яка спрямована на отримання і практичне використання нових знань в галузі генезису, еволюції ґрунтів, їх функції в біосфері; знайомить з основними фізичними, хімічними, біологічними властивостями ґрунту, як самостійного природного компоненту біосфери, його роллю в кругообігу речовин у процесах ґрунтоутворення, з морфологічними ознаками ґрунту, з впливом екологічних факторів на процеси ґрунтоутворення, з дослідженням явищ та процесів, що відбуваються в ґрунтах. “Ґрунтознавство” формує відповідну компетенцію, а саме базові знання з ґрунтознавства в обсязі, необхідному для вивчення професійних дисциплін та для використовування в обраній професії.
Семестр 2
Кількість кредитів 3/ годин 108
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год./ лабораторні 18 год.   
                                                                         
Дисципліна «Технологія та обладнання захисту атмосфери» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Навчальна дисципліна належить до циклу  професійної та практичної підготовки студентів. Предметом дисципліни є дослідження основних методів і технологій очистки газових викидів, утилізації відходів та основного обладнання, що використовується в технологічних процесах очистки забруднених технологічних газів. Вивчення дисципліни «Технологія та обладнання захисту атмосфери» базується на засадах інтеграції різноманітних знань та навичок, отриманих студентами при вивченні дисциплін природничого, гуманітарного та інженерно-технічного спрямування. “Технологія та обладнання захисту атмосфери” безпосередньо спирається щонайменш на наступні дисципліни, що належать до структурно-логічної схеми підготовки бакалавра: “Загальна екологія”, “Хімія з основами біогеохімії”, “Екологія міських систем”. Набуті знання і уміння використовуються при вивченні таких дисциплін: «Моделювання i прогнозування стану довкілля», «Техноекологія та техногенна безпека», «Екологічна експертиза», «Інженерна екологія».
Семестр 4
Кількість кредитів 7/ годин 252
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год./ практичні (семінари) 27 год./ лабораторні 36 год.         
         
Дисципліна «Технологія очищення води» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія». Навчальна дисципліна належить до дисциплін вільного вибору студентів, професійної складової. Предмет дослідження – процеси механічного, хімічного, фізико-хімічного очищення води для водоциркуляційних систем підприємств, процеси обробки стічних вод для створення безстічних систем водокористування. Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Технологія очищення води» передують дисципліни, такі як: «Органічна хімія», «Неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Технологія целюлози», «Технологія паперу та картону», «Фізична хімія», «Поверхневі явища». «Технологія очищення води» забезпечує дисципліни «Технологія та рекуперація промислових викидів в ЦПВ», «Технологія гідролізного виробництва».

Семестр 8
Кількість кредитів 3,5/ годин 126
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год./ лабораторні 18 год.  

 
-->