English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя

 


Радовенчик Ярослав Вячеславович
кандидат технічних наук, старший викладач

Випускник кафедри  екології та технології рослинних полімерів НТУУ «КПІ». В 2011 році закінчив аспірантуру НТУУ «КПІ».  В 2014 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності "Екологічна безпека". Читає курси: «Гідрологія», «Основи гідрометрії», «Метеорологія та кліматологія», «Екологія», «Інформаційні технології». Проводить лабораторні та практичні заняття по дисциплінам: «Економіка природокористування», «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Утилізація та рекуперація відходів». Коло наукових інтересів – методи  очищення стічних вод, процеси зневоднення осадів, використання капілярних матеріалів в процесах водоочищення та водопідготовки. Автор 40 наукових праць та 7 патентів.

   

 

 

 

Дисципліна «Метеорологія та кліматологія» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Навчальна дисципліна належить до циклу природничо-наукової підготовки. Дисципліна вивчає атмосферні явища, причини їх утворення та прогноз ймовірності їх виникнення під впливом природних та антропогенних факторів; сукупність атмосферних умов, властивих тій чи інший місцевості в залежності від географічного розташування. Метеорологія та кліматологія тісно пов’язані з географією, фізикою, екологією.

Семестр 3
Кількість кредитів 3/ годин 90
Розподіл навчального часу: лекції 36 год/ практичні (семінари) 18 год/ форма семестрового контролю – залік


Навчальна дисципліна «Основи гідрометрії» призначена для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Навчальна дисципліна належить до дисциплін самостійного вибору навчального закладу, до циклу математичної та  природничо-наукової підготовки. Предмет навчальної дисципліни – організація вимірювання ключових параметрів водних об’єктів; будова та принцип дії спеціалізованих приладів для проведення гідрометричних вимірювань, вплив антропогенної діяльності на гідрометричні характеристики річок, озер та морів. Навчальна дисципліна «Основи гідрометрії» тісно пов’язана з такими дисциплінами: «Загальна екологія», «Геологія з основами геоморфології». Навчальна дисципліна «Основи гідрометрії» є базою для вивчення наступних дисциплін: «Ландшафтна екологія», «Техноекологія», «Фізико-хімічні основи процесів очистки води», «Моніторинг довкілля».
Семестр 3
Кількість кредитів 2/ годин 60
Розподіл навчального часу: практичні (семінари) 18 год/ курсова робота (диф. залік) / форма семестрового контролю – залік


Навчальна дисципліна «Гідрологія» призначена для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Навчальна дисципліна належить до циклу математичної, природничо-наукової підготовки. Предмет навчальної дисципліни – процеси, що протікають в  гідросфері планети; фізичні та хімічні процеси, що проходять в річках, озерах, льодовиках, морях та океанах; кругообіг вологи на планеті; антропогенний вплив на водні об’єкти. Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь, навиків з основних аспектів будови гідросфери та процесів, що в ній проходять. Міждисциплінарні зв’язки: навчальній дисципліні «Гідрологія» передують навчальні дисципліни, такі як: «Загальна екологія», «Геологія з основами геоморфології». Навчальна дисципліна «Гідрологія» забезпечує дисципліни «Ландшафтна екологія», «Техноекологія та техногенна безпека», «Фізико-хімічні основи процесів очистки води», «Моніторинг довкілля».

 

 

 

 

 

 

 
-->