English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя


Хохотва Олександр Петрович,
кандидат технічних наук, доцент

Випускник кафедри технології целюлозно-паперового виробництва та промислової екології НТУУ  "КПІ" (1997). Закінчив аспірантуру у 2000 р. З 2000 р. – асистент, а з 2005 р. - старший викладач кафедри екології та технології рослинних полімерів. У 2003 - 2004 рр. навчався у магістратурі Лундського університету (Швеція) за спеціальністю “Екологічний менеджмент і політика“. З 2005 р. - кандидат технічних наук. З 2007 до 2014 р. –  доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів. З 2007 до 2009 р. проходив наукове стажування у Мелардаленському університеті (Швеція) за програмою підвищення кваліфікації для кандидатів наук (докторів філософії). З 2014 р. – докторант кафедри. Автор понад 50 публікацій, з них 1 монографія англійською мовою, 5 методичних вказівок та 2 патенти. Читає лекції з наступних курсів: “Екологічний менеджмент і аудит“, "Аналітична хімія", "Екологія". Є керівником курсових та дипломних робіт, магістерських дисертацій студентів кафедри.

   

 

Дисципліна «Екологічний менеджмент і аудит» призначена для підготовки спеціаліста і магістра напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" спеціальностей 7(8).04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища". Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Екологічний менеджмент – це частина загальної системи управління, що охоплює організаційну структуру, діяльність щодо планування, розподілу відповідальності, практичну роботу, процедури, процеси й ресурси для розробки, впровадження, досягнення цілей, оцінки досягнутого в рамках реалізації екологічної політики. Метою екологічного менеджменту є мінімізація негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, досягнення високого рівня екологічної безпеки на різних етапах виробництва й споживання товарів та послуг. Екологічний менеджмент і аудит тісно пов’язаний з економікою природокористування, екологічною експертизою, нормуванням антропогенного навантаження на навколишнє середовище.

Семестр 1, Кількість кредитів 3/ годин 108

Розподіл навчального часу:  лекції 27 год/ практичні (семінари) 9 год/ самостійна робота студентів 72 год.

 

Дисципліна "Аналітична хімія" викладається згідно з планом бакалаврської підготовки студентів факультету біотехнології та біотехніки у 2-му семестрі. Дисципліна відноситься до нормативної частини ОПП підготовки фахівців для напряму підготовки 6.051401 Біотехнологія.
Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів теоретичних основ якісного і кількісного хімічного аналізу, практичних вмінь і навичок, необхідних для встановлення хімічного складу сировини, здійснення контролю якості сировини та готової продукції, виявлення шкідливих домішок у повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах тощо.

 

Дисципліна “Екологія” викладається згідно з планом бакалаврської підготовки студентів факультету електроніки у 3-му семестрі. Дисципліна відноситься до нормативної частини ОПП підготовки фахівців для напрямів підготовки 6.050801 Мікро- та наноелектроніка; 6.050802 Електронні пристрої та системи; 6.050803 Акустотехніка; 6.050902 Радіоелектронні апарати; 6.050903 Телекомунікації. Метою вивчення даної дисципліни є загальноекологічна підготовка студентів, формування у них екологічного світогляду та понять про основні закони екології, про стан навколишнього середовища в умовах неухильного зростання антропогенного впливу, його оцінки та регулювання якості, про раціональне природокористування.


 

 
-->